Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Núm. 130318
Obertura del termini d’informació pública per a l’establiment d’un nou trànsit Algaida-Randa-Llucmajor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada acordada la incoació de l'expedient per a l'establiment d'un nou trànsit Algaida-Randa-Llucmajor que afecta a la prestació dels serveis regulars interurbans d'autobús del lot 3 de la concessió OB201815, i de conformitat amb el que disposa l'article 104 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat per Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, s'obre un període d'informació pública de quinze dies comptats a partir del dia següent de la data de publicació d'aquest edicte per tal que les persones interessades presentin les al·legacions i/o documents que considerin oportuns.

L'expedient es pot consultar a l'Àrea Jurídica del Consorci de Transports de Mallorca, c/ Eusebi Estada, 28, Palma.

 

Palma, 17 de febrer de 2023

El director gerent del Consorci de Transports de Mallorca Maarten J. van Bemmelen