Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 112926
Aprovació definitiva del Pressupost Municipal i Plantilla de Mancor de la Vall per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de gener de 2023 va acordar l'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'any 2023.

Aquesta aprovació inicial va ser publicada en el BOIB el dia 21 de gener de 2023 i una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst, no consten presentades reclamacions ni al·legacions contra la seva aprovació, per la qual cosa, de conformitat a l'establert en l'Art. 20.1del RD 500/1990, de 20 d'abril, s'eleva aquest acord d'aprovació a definitiu

En conseqüència, i de conformitat amb l'establert en l'article 20.3 del referit RD 500/90 i 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa pública l'aprovació definitiva de l'expedient de Pressupost General de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per a l'exercici 2023, el resum del qual per capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

A.1. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1:

Despeses de Personal

850.875 €

CAPÍTOL 2:

Despeses Corrents en Béns i Serveis

661.170 €

CAPÍTOL 3:

Despeses Financeres

4.000 €

CAPÍTOL 4:

Transferències Corrents

292.350 €

CAPÍTOL 5:

Fons de Contingència

0 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL 6:

Inversions Reals

101.375 €

CAPÍTOL 7:

Transferències de Capital

0 €

B) OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL 8:

Actius Financers

0 €

CAPÍTOL 9:

Passius Financers

0 €

TOTAL

 

1.909.770 €

 

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

A.1. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1:

Imposts directes

605.000 €

CAPÍTOL 2:

Imposts indirectes

40.250 €

CAPÍTOL 3:

Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

314.030 €

CAPÍTOL 4:

Transferències corrents

857.520 €

CAPÍTOL 5:

Ingressos patrimonials

10.800 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL 6:

Alineació d'Inversions Reals

0 €

CAPÍTOL 7:

Transferències de Capital

82.170 €

B) OPERACIONS FINANCERES

CAPÍTOL 8:

Actius Financers

0 €

CAPÍTOL 9:

Passius Financers

0 €

TOTAL

 

1.909.770 €

Així mateix i de conformitat amb l'establert en l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es publica ANNEX relatiu a la Plantilla del Personal aprovada per a l'exercici 2023, i que apareix dotada al Pressupost de la Corporació per al mateix exercici.

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

 

 

 

Núm.Places

Aplic.Ptària

FUNCIONARIS

5

 

A.- Funcionaris amb habilitació nacional

 

 

A.1 Secretari – Interventor A1

1

01/920/12000

B.- Funcionaris de la pròpia Corporació

 

 

B.1 Administratiu Administració Gral. Grup C1

1

01/920/12003

B.2 Policia Local. Grup C1

2

01/132/12003

B.3 Tècnic Administració General A1 (Interí per projectes)

1

01/920/12000

PERSONAL LABORAL

16

 

1.- Personal laboral fix

3

 

1.1 Oficials 1a, serveis varis

1

01/150/13000

1.2 Auxiliars administratius

2

01/920/13000

2.- Personal laboral temporal

13

 

2.1 Auxiliar biblioteca

1

01/3321/13100

2.2 Tècniques educació infantil

4

01/320/13100

2.3 Directora d'escoleta

1

01/320/13100

2.4 Personal de neteja

2

01/152/13100

2.5 Treballadores Centre de Dia

3

01/231/13100

2.6. Director/a Centre de Dia

1

01/231/13100

2.7 Oficial de manteniment

1

01/150/13100

 

Mancor de la Vall, a data de signatura electrònica: (13 de febrer de 2023)

El batle Guillem Villalonga Ramonell