Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Núm. 112687
Aprovació definitiva del Pressupost 2023 de la Mancomunitat des Raiguer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que contra l'acord adoptat pel Ple de la Mancomunitat, en sessió extraordinària de data 19 de gener de 2023, pel qual s'acordà l'aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici de 2023 i la Plantilla de Personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, per la qual cosa se'l considera definitivament aprovat. A continuació, conforme amb allò que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es transcriu el resum dels capítols que l'integren:

PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2023

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

GRUP

 

Import

1

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

3.221.588,97 €

2

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

939.547,22 €

3

PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

132.460,20 €

4

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

56.349,54 €

9

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

477.759,67 €

 

TOTAL DESPESES

4.827.705,60 €

 

PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2023

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL

 

 

 

OPERACIONS CORRENTS

          4.800.605,60 €

1

DESPESES DE PERSONAL

          1.108.327,22 €

2

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

          3.683.278,38 €

3

DESPESES FINANCERES

                  6.000,00 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

                  3.000,00 €

 

OPERACIONS DE CAPITAL

                27.100,00 €

6

INVERSIONS REALS

                27.100,00 €

 

TOTAL DESPESES

          4.827.705,60 €

 

CONJUNT DE CAPÍTOLS NO FINANCERS (1-7)

          4.827.705,60 €

 

PROJECTE PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

CAPÍTOL

 

Import

 

OPERACIONS CORRENTS

4.827.705,60 €

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

845.991,30 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.981.713,30 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

1,00 €

 

TOTAL INGRESSOS

4.827.705,60 €

 

 

PLANTILLA PERSONAL 2023

 

LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS DE CARRERA

 DENOMINACIO            

GRUP

LLOCS

PROPIETAT

INTERINS

VACANTS

 

 

 

 

 

 

 1. HABILITACIO DE CARACTER NACIONAL

 -1.1 Secretaria - Intervenció (acumulació)

A1

1

 

 

0

TOTAL

1

 

 

0

 

LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL

DENOMINACIO

Nivell / Equiv. GRUP

LLOCS

FIX

EVEN/INTER

VACANT

 Gerent

Nivell I / A1

1

0

1

0

 Tècnic jurídic

Nivell I / A1

1

0

1

0

 Tècnic Medi Ambient

Nivell I / A1

2

0

2

0

 Treballador/a social

Nivell II / A2

2

1

1

0

 Mediador/a intercultural

Nivell II / A2

1

0

1

0

 Educador/a Social

Nivell II / A2

7

0

7

0

 Tècnic Mig

Nivell II / A2

1

0

1

0

 Administratiu (serveis generals)

Nivell III / C1

1

0

1

0

 Xofer 1ª desbrossadora

Nivell IV / C2

1

0

1

0

 Auxiliar administratiu/iva

Nivell IV / C2

4

1

3

0

 Treballador/a familiar

Nivell V / AP

3

0

3

0

TOTAL

24

2

22

0

 

LLOCS DE TREBALL RESERVATS A PROGRAMES, PROJECTES O SUBVENCIONS DE CAIRE TEMPORAL

 Funcionaris interins per PROGRAMES

 DENOMINACIO 

GRUP

LLOCS

 Educador/a Social

A2

2

 Educador/a ambiental

C1

2

 Auxiliar administratiu/iva

C2

1

 Projectes subvencionats per la CAIB

 DENOMINACIO 

Nivell/Equiv. GRUP

LLOCS

 AODL

Nivell II / A2

1

 ACC (Agent de corresponsabilitat i conciliació)

Nivell III / C1

1

 Tècnic de medi ambient (Soib Reactiva)

Nivell I / A1

1

 Aux adtiu de medi ambient (Soib Reactiva)

Nivell IV / C2

1

Contra el present Acord, conforme a l'article 171.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, en la forma que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció, en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Binissalem, a data de la signatura electrònica (13 de febrer de 2023)

El president Andreu Isern Pol