Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 110297
Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 01-2023, crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. AE 4/2023)

En virtut de la presumpció establerta a l'article 169.1, en relació amb l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, ha estat elevada a definitiva la modificació de crèdit 01-2023, crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada per acord del Ple de l'ajuntament de 12 de gener de 2023 (BOIB núm. 8, de 17-01-2023). La modificació presenta el següent resum per capítols:

Ingressos

 

Capítol 8. Actius financers

694.600,40 €

TOTAL

694.600,40 €

 

Despeses

 

Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis

60.466,18 €

Capítol 6. Inversions reals

634.134,22 €

TOTAL

694.600,40 €

Recursos

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01-2023 es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en el BOIB, sense perjudici que els interessats legitimats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considerin procedent.

 

Alaró, 8 de febrer de 2023

El 1r tinent de batle (per absència del batle) Lorenzo Rosselló Campins