Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 108662
Aprovació definitiva pressupost municipal exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 165 de data 20 de desembre de 2022 es va publicar l'anunci relatiu a l'aprovació inicial del pressupost general d'aquesta entitat per a l'any 2023, així com la plantilla comprensiva de tots els llocs de treball reservats a personal funcionari i personal laboral.

Transcorregut el termini fixat pel text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, sense que s'hagin presentat reclamacions ni suggeriments, s'entén definitivament aprovat, de conformitat amb el que estableix l'article 169.1 de l'esmentada norma i es publica resumit per capítols d'acord amb el 169.3

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, EXERCICI 2023

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

Op. Corrents

 

6.945.878'22

Cap. 1

Imposts directes

2.167.000'00

Cap. 2

Imposts indirectes

115.000'00

Cap. 3

Taxes i altres ingressos

1.119.552'00

Cap. 4

Transf. Corrents

2.667.966'22

Cap. 5

Ingressos patrimonials

876.360'00

Op. Patrim.

 

324.035'00

Cap7

Transf. De capital

324.035'00

Ingr. Financ.

 

40.000'00

Cap. 8

Variació actius financers

40.000'00

 

TOTAL INGRESSOS

7.309.913'22

 

 

ESTAT DE DESPESES

 

Op. Corrents

 

6.725.613'22

Cap. 1

Remuneracions de personal

2.656.840'13

Cap. 2

Compra de bens i serveis

3.479.589'52

Cap. 3

Interessos

33.000'00

Cap. 4

Transferències corrents

476.433'97

Cap. 5

Fons de contingència

79.749'60

Op de capital

 

544.300'00

Cap. 6

Inversions reals

495.800'00

Cap7

Transf. De capital

48.500'00

Desp. Financ

 

40.000'00

Cap. 8

Variació actius financers

40.000'00

 

TOTAL DESPESES

7.309.913'22

 

PLANTILLA INCLOSA EN EL PRESSUPOST GENERAL PER A 2023

1 FUNCIONARIS.

Cos o escala

Subescala

Denominació

Grup

Num. Llocs

C. Destí

Amb habilitació caràcter nacional

Secretaria Cat. entrada

Secretaria

A 1

1

24

Amb habilitació caràcter nacional

Intervenció Cat. Entrada

Interventor

A 1

1

22

Amb habilitació caràcter nacional

Tresoreria Cat. Entrada

Tresorer

A 1

1

22

Admó. Gral.

Administrativa

Cap negociat

C 1

4

16

Admó. Gral.

Auxiliar

Auxiliars

C 2

4

14

Admó. Gral.

Subalterna

Notificador

C2

1

14

Admó. Gral.

Auxiliar

Auxliar biblioteca

C 2

2

14

Admó. Gral.

Subalterna

Conserge

E

1

12

Admó. Especial

Tècnica mitjana

Arquitecte tècnic

B

1

21

Admó. Especial

Serveis especials

Pol. Local . Oficials (un en segona activitat)

C 1

2

18

Admó. Especial

Serveis especials

Pol. Local. Guàrdia (dos en segona activitat)

C 1

12

16

Admó. Especial

Serveis especials

Personal comeses especials. LLauner

E

1

12

Admó. Especial

Serveis especials

Personal d'oficis. Electricista

E

1

12

Admó. Especial

Serveis especials

Personal d'oficis. Operaris obres

E

3

12

Admó. Especial

Serveis especials

Personal d'oficis. Neteja vies públiques

E

2

12

Admó. Especial

Serveis especials

Personal d'oficis. Neteja edificis

E

2

12

Admó. Especial

Serveis especials

Personal d'oficis. Operaris serv. Multiples - Jardiner

E

1

12

 

 

TOTAL

 

40

 

2 PERSONAL LABORAL

CATEGORIA PROFESSIONAL

Num. Llocs

Observacions

Arquitecte

1

Jornada 100 %

Psicòleg

1

Jornada 100 %

Educador Social

1

Jornada 100 %

Vigilant netejador (Cala Galdana)

1

Jornada 100 % - sis mesos

Treballador Social

1

Jornada 100 %

Vigilant poliesportiu

1

Jornada 100 %

Treballadors Familiars

7

Jornada : 1 a 100%, 4 a 75% ( 2 llocs en procés d'estabilització )

Normalitzador lingüístic

1

Jornada 40 %

Operaris brigada

1

Jornada 100 %

Conserge

1

Jornada 100 %

Informador/orientador juvenil

1

Jornada 100 %

Auxiliar administratiu

1

Jornada 100 % (en procés d'estabilització i canvi a personal funcionari)

TOTAL

18

 

 

Ferreries, 10 de febrer de 2023

La batlessa Joana Febrer Rotger