Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 102825
Aprovació definitiva de l’estudi de detall per a la reparcel·lació de les finques al c/ Clavell 7 i 10, c/ Estepa 7 i c/ Dàlies 14, Ses Païsses, TM de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2023, ha acordat l'aprovació definitiva de l'estudi de detall per a la reparcel·lació de les finques al c/ Clavell 7 i 10, c/ Estepa 7 i c/ Dàlies 14, Ses Païsses, TM de Sant Antoni de Portmany. I de conformitat amb els articles 54, 55 i 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, es publica l'acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears. La documentació que conté l'estudi de detall per a la reparcel·lació de les finques al c/ Clavell 7 i 10, al c/ Estepa 7 i al c/ Dàlies 14, Ses Païsses, TM de Sant Antoni de Portmany, es pot trobar al Portal de Transparència allotjat al web municipal, a l'apartat 7. Urbanisme, Obres Públiques; 7.1 Planejament Urbanístic.

Atès l'acord de la Junta de Govern d'aquesta Corporació de 27 de juliol de 2022 pel qual s'aprova inicialment l'estudi de detall presentat per l'entitat PROYECTO SUR INVERSIONES Y DESARROLLOS, SL, amb CIF B87013884 per a la reparcel·lació de les finques al c/ Clavell 7 i 10, c/ Estepa 7 i c/ Dàlies 14, Ses Païsses, TM de Sant Antoni de Portmany, la documentació del qual així com informe tècnic municipal favorable de data 14 de juliol de 2022 i que compta amb la següent url de verificació

https://santantoni.sedelectronica.es/doc/6SC6ECDQNYHSG546ES9CAP5AE, es troba disponible al portal de transparència, allotjat a la web municipal, a l'apartat 7. Urbanisme, Obres Públiques; 7.1 Planejament Urbanístic. Planejament de Desenvolupament.

Vist que, en compliment del que disposa l'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears, i de conformitat amb l'acord d'aprovació inicial, es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant (i) anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 102 de 4 d'agost de 2022, (ii) inserció d'anunci a la seu electrònica d'aquest Ajuntament durant el període del primer d'agost de 2022 al 14 de setembre de 2022 (consta a l'expedient certificat d'auditoria de la publicació referida) i (iii) publicació d'anunci al Diari d'Eivissa de 9 d'agost de 2022 així com (iv) remissió d'oficis als propietaris i altres interessats directament afectats per l'estudi de detall identificats a l'expedient.

Vist que en data 2 d'agost de 2022, va ser remès mitjançant notificació electrònica degudament rebuda en la mateixa data, ofici al Consell Insular d'Eivissa, Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme, en sol·licitud del informe preceptiu com a administració amb competència en matèria d'urbanisme i que, havent transcorregut el termini de dos mesos, no ha tingut entrada en aquest Ajuntament cap informe de l'Administració esmentada, i s'ha d'entendre que s'ha complert amb el tràmit legalment previngut i que, en conseqüència, l'informe s'ha emès de manera favorable i es pot continuar amb la tramitació.

Vist que havent transcorregut el termini d'informació pública, no ha tengut entrada en aquest Ajuntament cap al·legació en el termini previngut.

Vist que, de conformitat amb la tramitació legalment establerta conforme al que disposa l'article 54, 55 i 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, una vegada aprovat definitivament, es notificarà als interessats, es publicarà l'Acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de detall al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i se'n remetrà un exemplar diligenciat a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell Insular.

Atesa la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'article 94.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Vist l'informe amb proposta de resolució redactat per la Tècnica de l'Administració General del Departament d'Urbanisme i Activitats en data 2 de gener del 2023, així com el dictamen de la Comissió Informativa de Ple de data 23 de gener del 2023.

ACORD

Primer. APROVAR DEFINITIVAMENT l'estudi de detall per a la reparcel·lació de les finques al c/ Clavell 7 i 10, al c/ Estepa 7 i al c/ Dàlies 14, Ses Païsses, TM de Sant Antoni de Portmany segons documentació redactada per arquitecte Sr. José María García Sánchez , Col·legiat núm. 362557 al COAIB, amb DNI 23253425B i domicili professional al c/ Pere Francès, núm. 9, Oficina 203, Torre Can Ventosa, CP 07800, Eivissa, Illes Balears; sense visar, signat electrònicament el 24/06/2020 i segons informe tècnic municipal favorable de data 14 de juliol de 2022 amb la següent url de verificació https://santantoni.sedelectronica.es/doc/6SC6ECDQNYHSG546ES9CAP5AE.

Segon. Publicar aquest acord d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i inserir-ne l'anunci al tauler d'edictes de la seu electrònica municipal.

Tercer. Comunicar i trametre a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell d'Eivissa aquest acord d'aprovació definitiva amb tramesa de l'estudi de detall i la documentació annexa.

Quart. Notificar aquest Acord als propietaris i altres interessats directament afectats per l'estudi de detall identificats a l'expedient als efectes legals oportuns.

 

 

Sant Antoni de Portmany, (Signat electrònicament: 6 de febrer de 2023)

L'alcalde Marcos Serra Colomar