Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 97597
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 41.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), regula l'accés a cicles formatius de grau mitjà. Es requereix el compliment, entre d'altres, de la condició d'haver superat una prova d'accés.

2. Així mateix, l'article 44.1 de la LOE estableix que el títol de tècnic bàsic permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà de la formació professional del sistema educatiu.

3. L'article 46 de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, indica que les administracions educatives han de convocar anualment proves d'accés a tots els cicles que ofereixen.

4. L'article 21.1 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, disposa que les administracions educatives han de convocar les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà almenys una vegada l'any.

5. El desenvolupament d'aquestes proves es regeix per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d'11 de febrer de 2012).

6. En la disposició final primera de l'Ordre esmentada s'autoritza el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors perquè dicti les instruccions necessàries per a l'execució, el desplegament i la concreció d'aquesta Ordre.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020).

2. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril de 2022).

3. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022), que en l'article 25.4 indica que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de convocar i organitzar periòdicament les proves d'accés a la formació professional d'acord amb els criteris establerts per la normativa bàsica.

5. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d'11 de febrer de 2012).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu en els termes que figuren en les instruccions que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2 Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l'organització de la prova que dona accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu per a l'any 2023, que figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar l'annex 2 d'aquesta Resolució, que especifica els continguts, l'estructura i la durada de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

4. Aprovar l'annex 3 d'aquesta Resolució, que detalla el calendari de les actuacions corresponents a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

5. Aprovar l'annex 4 d'aquesta Resolució, que estableix les especialitats docents dels professors que actuen com a vocals de les comissions avaluadores.

6. Aprovar l'annex 5 d'aquesta Resolució, que estableix les assignatures de quart d'ESO que eximeixen d'examinar-se d'alguna part de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

7. Establir que aquesta Resolució ha de produir efectes l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de febrer de 2023

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX 1 Instruccions

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris per desenvolupar aquesta convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional que s'ha de dur a terme en centres públics de les Illes Balears, de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d'11 de febrer) i amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

Segon Requisits per a la inscripció

1. Es poden inscriure a la prova les persones que no reuneixen cap requisit que els permeti accedir directament als cicles de grau mitjà de formació professional i que compleixin disset anys o més dins l'any natural 2023.

2. Les persones que hagin superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà en una convocatòria anterior es poden presentar a aquesta convocatòria amb la finalitat de millorar-ne la nota. En el cas que hagin superat la prova a les Illes Balears, han de triar entre una d'aquestes opcions:

 • Repetir tota la prova, és a dir, no mantenir cap qualificació de cap part.
 • Examinar-se d'alguna de les parts de la prova, és a dir, mantenir la qualificació obtinguda d'una part en una convocatòria anterior i examinar-se únicament de la part o parts la qualificació de les quals no es vol conservar. L'interessat ha d'haver superat la part de la qual no s'examini o ha de tenir l'exempció d'examinar-se'n.

3. Les persones en disposició de sol·licitar l'exempció de fer totes les parts o matèries de la prova es poden presentar a aquesta convocatòria amb la finalitat de disposar de qualificació, sempre que s'examinin d'alguna part o matèria.

4. Les persones que tenguin alguna part de la prova d'accés superada i estiguin en condicions de sol·licitar l'exempció de les restants es poden presentar a aquesta convocatòria amb la finalitat de millorar-ne la qualificació sempre que s'examinin d'alguna part o matèria. En la sol·licitud d'inscripció s'ha d'indicar si es vol mantenir la qualificació d'alguna de les parts superades o bé tornar-se'n a examinar. Les notes de les parts que es poden guardar han de correspondre a una única convocatòria.

5. En relació amb les parts de la prova superades, s'entén que per obtenir l'exempció o guardar la nota en aquesta convocatòria només són vàlides les proves organitzades per la conselleria competent en matèria d'educació del Govern de les Illes Balears en convocatòries anteriors, sempre que en el certificat hi consti la nota de cada una de les parts de la prova.

6. La sol·licitud d'exempció de totes les parts o matèries de la prova és motiu d'exclusió i, si escau, d'anul·lació de la matrícula. En aquest cas, no s'emetrà tampoc el certificat d'aptitud.

7. La inscripció està subjecta al pagament de les taxes que s'estableixen en els articles 103 septdecies a 103 unvicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La taxa d'inscripció per fer la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà (inclosa l'expedició del certificat que acredita que s'ha superat la prova) és de 23,25 euros.

8. Queden exempts de pagar la taxa:

 1.  Les persones en situació legal de desocupació; les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar; les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar; els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial; els membres de les famílies en risc social; les persones subjectes a mesures privatives de llibertat; els joves tutelats i extutelats en via d'emancipació, i els joves en situació d'acolliment familiar. En el moment de la inscripció, els subjectes passius de la taxa han d'acreditar documentalment que es troben en alguna d'aquestes situacions.
 2.  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també han d'adjuntar el llibre de família o una certificació oficial en què consti el matrimoni o la filiació, respectivament.
 3.  Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció mitjançant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família o un certificat oficial en què consti la filiació.
 4.  Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals de categoria especial, sempre que demanin l'exempció al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

9. Tenen dret a una exempció del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d'acord amb els documents que preveu la normativa vigent.

10. L'import de la taxa s'ha de tornar, prèvia sol·licitud, en el cas que la persona sol·licitant no sigui admesa en les proves convocades.

Tercer Termini d'inscripció a la prova

1. El termini d'inscripció a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà és del 3 al 17 de març de 2023, ambdós inclosos.

2. Els centres educatius han d'introduir totes les sol·licituds rebudes al GESTIB abans de publicar les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

3. Les sol·licituds presentades fora del termini establert en aquest apartat s'han d'introduir al GESTIB però han d'aparèixer com a excloses en les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Quart Centres on es desenvolupa la prova

1. La prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà en aquesta convocatòria es duu a terme, únicament, als centres que s'indiquen a continuació:

a) Centres a Mallorca:

 • IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
 • IES Son Pacs (Palma)
 • IES Guillem Sagrera (Palma)
 • IES Marratxí (Marratxí)
 • IES Bendinat (Calvià)
 • IES Llucmajor (Llucmajor)
 • IES Inca (Inca)
 • IES Alcúdia (Alcúdia)
 • IES Mossèn Alcover (Manacor)
 • IES Puig de Sa Font (Son Servera)

b) Centres a Menorca:

 • IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)
 • IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

c) Centres a les Pitiüses:

 • IES Sa Colomina (Eivissa)
 • IES Marc Ferrer (Formentera)

2. La inscripció s'ha de fer al mateix centre on es vol fer la prova.

3. Excepcionalment, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot autoritzar que una persona faci la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà en un centre públic diferent dels que s'estableixen en aquest apartat.

Cinquè Formalització de la sol·licitud d'inscripció

1. Per formalitzar la sol·licitud d'inscripció, s'ha de lliurar l'imprès oficial per duplicat. Tots els centres educatius públics on es fa la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà corresponent a aquesta convocatòria han de facilitar aquest imprès, que també es pot trobar a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es). En aquesta sol·licitud s'ha d'indicar en quin idioma es vol l'enunciat de la prova (català o castellà) i s'ha de triar la matèria optativa de què s'ha d'examinar en la part cientificotecnològica.

2. Les persones que tenen alguna part de la prova superada a les Illes Balears i trien que se'ls tengui en compte la qualificació d'aquesta part per no examinar-se'n, ho han de fer constar en la sol·licitud.

3. Les persones que ja tenen tota la prova superada a les Illes Balears però es presenten per millorar-ne la qualificació i trien que se'ls tengui en compte l'exempció d'alguna de les parts o la qualificació d'alguna de les parts ja superades per no examinar-se'n, ho han de fer constar en la sol·licitud.

4. A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que pertoqui de conformitat amb el punt sisè d'aquestes instruccions.

5. Els sol·licitants que, per les seves circumstàncies, necessiten una adaptació de les condicions en què s'ha de fer la prova ho han de fer constar en la sol·licitud.

Sisè Documentació que cal presentar

A.  PAGAMENT DE LA TAXA

1. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent, s'ha de presentar el document d'ingrés 046 a nom del sol·licitant. Si el pagament s'ha fet electrònicament, és suficient presentar-ne una còpia simple. Si el pagament s'ha fet de manera presencial, s'ha de presentar l'original segellat pel banc per acarar. El codi del concepte per a aquesta taxa és P40.

2. Per acreditar l'exempció total o parcial del pagament d'aquesta taxa, s'ha de presentar algun dels documents que s'indiquen a continuació, segons correspongui:

 1.  Les persones en situació legal de desocupació han de presentar l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès per un servei públic d'ocupació. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.
 2.  Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han de presentar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar de fins a segon grau d'una persona amb discapacitat, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
 3.  Les persones amb grau II i III de dependència reconegut han de presentar el certificat o la resolució que acredita el grau de dependència, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. En el cas que el sol·licitant sigui un familiar d'una persona dependent, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
 4.  Els membres de famílies en risc social amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l'administració competent en matèria de protecció de menors han de presentar la resolució o certificat de declaració de risc emesa per l'òrgan. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
 5.  Els membres de famílies amb menors d'edat retornats després de l'aplicació de mesures administratives de protecció han d'aportar la resolució o certificació oficial de l'òrgan competent. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
 6.  Els membres de famílies amb menors d'edat retornats després de l'aplicació de mesures de justícia juvenil han de presentar la resolució o certificat del Servei de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears o de l'organisme autonòmic competent, el qual ha de ser vigent en la data de presentació. També han d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
 7.  Les persones que acreditin ser membres d'una família nombrosa han de presentar el títol o certificat expedit a l'efecte per l'òrgan competent, d'acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
 8.  Els membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció han de presentar el certificat d'ingressos de renda mínima d'inserció amb data posterior a l'1 de gener de 2023.
 9.  Els membres d'unitats familiars que percebin la renda social garantida han de presentar el certificat d'ingressos de renda social garantida amb data posterior a l'1 de gener de 2023.
 10.  Els beneficiaris de l'ingrés mínim vital han de presentar la resolució o un certificat de concessió de l'entitat gestora de l'ajut amb data posterior a l'1 de gener de 2023. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
 11.  Els sol·licitants que percebin el subsidi de desocupació han de presentar el certificat que acrediti aquesta situació emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la data d'emissió del qual no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció. Si el sol·licitant és familiar del beneficiari, també ha d'aportar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
 12.  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació han de presentar la resolució judicial que determini aquesta situació.
 13.  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes han de presentar algun dels documents següents:
  1. - Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l'Interior a nom de la persona sol·licitant.
  2. - Una resolució prèvia d'indemnització per acte terrorista. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
  3. - Un títol de la Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga.
 14.  Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere han de presentar algun dels documents següents:
  1. - Una ordre de protecció a favor de la víctima.
  2. - Una sentència condemnatòria.
  3. - Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.
  4. - Una resolució judicial per mitjà de la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  5. - Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de l'Institut Balear de la Dona. En el cas de ser-ne fill dependent, també s'ha de presentar el llibre de família o, alternativament, un certificat del registre oficial en què consti la relació familiar o anàloga, així com el volant o certificat de convivència emès pel padró municipal.
 15.  Els membres de famílies monoparentals han d'aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès pel consell insular corresponent o bé per l'administració competent al seu lloc de residència. Es reconeixeran els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin d'estar vigents.
 16.  Els joves en situació d'acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l'acolliment, o, si no n'hi ha, un certificat emès per l'entitat corresponent (Institut Mallorquí d'Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular d'Eivissa o Consell Insular de Formentera).
 

B.  REQUISIT D'EDAT

3. Per acreditar el requisit d'edat, s'ha d'aportar original i còpia del document oficial d'identificació (DNI, passaport, etc.).

C.. REQUISIT D'ACCÉS

4. Per acreditar que no es compleix cap altre requisit que permeti l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà, s'ha de presentar una declaració responsable que ho acrediti, segons el model de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que es troba a la pàgina web del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals (http://fp.caib.es).

D. EXEMPCIONS

5. Els aspirants que compleixen determinats requisits que els permeten estar exempts d'examinar-se d'alguna part de la prova han de presentar la documentació següent (s'ha de presentar l'original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi):

 1.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part de comunicació de la prova perquè ja ha superat l'àmbit de comunicació del segon nivell (Nivell II. Mòdul 2) de l'educació secundària per a persones adultes a les Illes Balears, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 2.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part de comunicació perquè ha superat l'àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 3.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part de comunicació perquè ha superat les assignatures de quart d'ESO que s'indiquen en l'annex 5, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 4.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part de comunicació perquè ha superat una prova d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 5.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part social de la prova perquè ha superat l'àmbit social del segon nivell (Nivell II. Mòdul 2) de l'educació secundària per a persones adultes, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 6.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part social perquè ha superat l'àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 7.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part social perquè ha superat les assignatures de quart d'ESO que s'indiquen en l'annex 5, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 8.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part social perquè ha superat una prova d'accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 9.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part cientificotecnològica de la prova perquè ha superat l'àmbit cientificotecnològic del segon nivell (Nivell II. Mòdul 2) de l'educació secundària per a persones adultes, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 10.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part cientificotecnològica perquè ha superat l'àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 11.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part cientificotecnològica perquè ha superat les assignatures de quart d'ESO que s'indiquen en l'annex 5, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 12.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part cientificotecnològica de la prova perquè té un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior, ha de presentar el certificat que ho acrediti.
 13.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part cientificotecnològica de la prova perquè ha superat un mòdul associat a una unitat de competència que forma part d'un cicle de grau mitjà de formació professional, ha d'aportar el certificat que ho acrediti.
 14.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la part cientificotecnològica de la prova perquè té acreditades una o més unitats de competència d'un títol de tècnic o d'una qualificació professional de nivell 2, ha de presentar el certificat que ho acrediti.
 15.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la prova de llengua catalana perquè té el nivell B1 o equivalent, o un nivell superior, ha d'aportar un dels certificats següents durant el període d'inscripció:
  1. - Un dels certificats recollits en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).
  2. - La resolució d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat, segons l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).
  3. - La resolució d'atorgament de l'equivalència del nivell B1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística.
 16.  Si el sol·licitant demana l'exempció d'examinar-se de la prova de llengua catalana per raó de residència temporal a les Illes Balears o altres motius recollits en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), se seguirà el procediment següent:
  1. - L'interessat ha de presentar la documentació indicada en l'Ordre esmentada dins el termini d'inscripció:
   1. -Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor que signi la sol·licitud, o bé de l'alumne en el cas que sigui major d'edat.
   2. -Original i còpia de l'expedient acadèmic de l'alumne.
   3. -Certificat històric d'empadronament emès per l'administració competent.
   4. -Justificació de la residència temporal d'acord amb l'article 9.1 de l'Ordre esmentada, si escau.
   5. -En el cas que l'interessat es trobi en una de les situacions previstes en l'article 8.1.2 de l'Ordre de 8 de març de 2018, un certificat expedit per l'organisme competent i el dictamen d'escolarització corresponent.
   6. -En el cas de les persones adultes, la sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació a la qual es refereix l'apartat 3 de l'article 9 de l'Ordre de 8 de març de 2018.
  2. - L'interessat ha de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre on faci la inscripció a la prova d'accés, per tal que aquesta la trameti al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa en el termini de vuit dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la finalització del termini d'inscripció a les proves. A més, dins aquest mateix termini, la secretaria del centre ha d'emplenar les sol·licituds telemàtiques d'exempció d'avaluació de la llengua catalana mitjançant el sistema informàtic habilitat per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, el GESTIB.
  3. - El Servei de Formació Homologada i Capacitació ha de comunicar al centre educatiu els requeriments d'esmena de faltes o d'aportació de la documentació que manqui per poder resoldre l'expedient. En un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la comunicació, el centre ha de notificar el requeriment a la persona interessada per tal que esmeni la sol·licitud o aporti la documentació requerida.
  4. - La resolució de l'expedient de sol·licitud es trametrà al centre educatiu mitjançant l'eina habilitada a tal fi (GESTIB). En un termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que se signi, el centre l'ha de notificar i lliurar a l'interessat.
  5. - L'exempció estarà condicionada a l'aportació, per part de la persona interessada, de la resolució d'exempció d'examinar-se de la part de llengua catalana de la prova d'accés a cicles formatius abans de l'inici de la prova. En cas contrari, se n'haurà d'examinar.

E.  RESERVA DE NOTA

6. Els aspirants que tenen alguna part de la prova d'accés superada a les Illes Balears i sol·liciten que la qualificació d'aquesta part o parts es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova, han de presentar un únic certificat que ho acrediti.

F.  ADAPTACIONS

7. Les persones que sol·licitin l'adaptació de les condicions en què s'ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han de presentar algun dels documents següents en el moment de la inscripció:

 • Certificat oficial que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials. Si escau, en la sol·licitud s'han d'indicar els mitjans humans, organitzatius o materials específics que considera necessaris per accedir a la prova.
 • Dictamen d'escolarització emès pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.
 • Informe emès pel departament d'orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica en què s'indiqui que l'interessat presenta dificultats específiques d'aprenentatge. Aquest informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d'inici del termini d'inscripció.
 • Informe emès per associacions amb experiència reconeguda en què s'indiqui que l'interessat presenta dificultats específiques d'aprenentatge. Aquest informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d'inici del termini d'inscripció.
 • Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d'aprenentatge de la persona interessada. Aquest informe no pot tenir una antiguitat superior a quatre anys respecte a la data d'inici del termini d'inscripció.

8. No s'admetran els informes esmentats en el paràgraf anterior que no indiquin la data d'emissió.

9. El centre educatiu ha de requerir a la persona interessada la documentació justificativa que li falti abans de publicar les llistes provisionals de persones admeses.

10. El Servei de Planificació i Participació comunicarà al centre educatiu els requeriments d'esmena de faltes o d'aportació de la documentació que manqui per poder resoldre l'expedient. El mateix dia en què en rebi la comunicació, el centre ha de notificar el requeriment a les persones interessades per tal que facin les esmenes o aportin la documentació que falti.

11. En cas que la persona interessada no aporti la documentació requerida en el termini de deu dies hàbils comptadors des del dia posterior a la notificació, es considerarà que desisteix de la seva petició.

12. La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de comunicar a cadascun dels centres que fan la prova de quines persones s'accepta la petició d'adaptació de les condicions de la prova.

Setè Actuació amb la documentació necessària per inscriure's per fer la prova

1. El secretari del centre on es fan les inscripcions per fer la prova ha de comprovar que la sol·licitud d'inscripció està degudament emplenada, n'ha de segellar un dels exemplars i l'ha de retornar a la persona interessada. A més, s'ha de quedar una fotocòpia del document oficial d'identificació i de la resta de documents que es presenten, un cop acarats amb l'original i compulsats.

2. Aquesta documentació s'ha de conservar durant un termini mínim de sis anys.

Vuitè Situacions que eximeixen de fer tota o alguna part de la prova

Les situacions que eximeixen de fer tota o alguna part de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà són les que s'estableixen en l'article 14 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears.

Novè Acumulació d'exempcions

1. Segons l'article 15 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, les persones que tenguin l'exempció total de fer la prova o les que acumulin l'exempció de fer totes les parts de la prova no cal que facin la prova ni que s'inscriguin per fer-la. En aquest cas, per sol·licitar plaça han de presentar la documentació justificativa durant el procés d'admissió a cicles formatius.

2. No obstant això, segons l'article 12.2 de l'Ordre esmentada, els qui es troben en aquesta situació tenen la possibilitat de presentar-se a la prova amb la finalitat de disposar de qualificació, sempre que s'examinin d'alguna matèria.

Desè Acumulació de parts superades i exempció de la resta de les parts

1. L'article 16 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 estableix que els aspirants que tenen alguna part de la prova d'accés superada a les Illes Balears i, a més, tenen l'exempció de fer la resta de les parts no cal que facin la prova ni que s'inscriguin per fer-la.

2. Qui es trobi en aquesta situació ha de presentar un únic certificat que acrediti la superació d'alguna o algunes de les parts a les Illes Balears i la documentació justificativa de l'exempció de la resta per sol·licitar plaça durant el procés d'admissió a cicles formatius.

3. En aquest cas, la qualificació de la prova d'accés, a tots els efectes, és la mitjana de la qualificació de les parts superades.

4. En cas de presentar-se a la prova, les qualificacions de les parts superades en convocatòries anteriors, o d'alguna d'aquestes, poden mantenir-se en la present convocatòria únicament en cas d'examinar-se d'alguna matèria d'alguna de les altres parts.

Onzè Admissió per fer la prova

Cada centre educatiu ha de comprovar, amb la documentació rebuda, que les persones que sol·liciten fer la prova tenen l'edat requerida, que no sol·liciten l'exempció de totes les parts o matèries i que compleixen la resta de condicions que permeten fer-la.

 

​​​​​​​Dotzè Llista provisional de persones admeses i excloses

1. La llista provisional de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà s'ha de publicar el dia 24 de març de 2023 al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres educatius on es fan les proves, és a dir, on s'han presentat les sol·licituds.

2. En la llista provisional s'han de fer constar:

 1.  Les persones que tenen l'exempció de fer la prova de llengua catalana.
 2.  Les persones que tenen l'exempció d'examinar-se de la part de comunicació.
 3.  Les persones que tenen l'exempció d'examinar-se de la part social.
 4.  Les persones que tenen l'exempció d'examinar-se de la part cientificotecnològica.

3. En el cas de les persones que hagin sol·licitat l'exempció de fer la prova de llengua catalana únicament per raó de residència temporal a les Illes Balears o altres motius recollits en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 i no puguin presentar la resolució corresponent abans de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, s'ha de fer constar la indicació «Exempció condicionada» en la llista provisional.

4. El centre educatiu ha de conservar una còpia de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses durant un termini de quatre mesos comptadors des de la publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes. També se n'ha d'arxivar una còpia al GESTIB.

Tretzè Termini de reclamacions

Les reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà es poden presentar els dies 27, 28 i 29 de març de 2023 davant el director del centre educatiu on s'ha presentat la sol·licitud d'inscripció, el qual ha de resoldre i notificar la resolució mitjançant la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses a la prova.

Catorzè Llista definitiva de persones admeses i excloses a la prova

1. El dia 5 d'abril de 2023, els centres educatius on es fa la prova han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre la llista definitiva de persones admeses i excloses per fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

2. En la llista definitiva s'hi han de fer constar les exempcions que té cada aspirant i s'ha d'indicar si aquestes exempcions són condicionades o definitives.

3. En el cas de les persones que hagin sol·licitat l'exempció de fer la prova de llengua catalana únicament per raó de residència temporal a les Illes Balears o altres motius recollits en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 i no puguin presentar la resolució corresponent fins al dia de l'examen de llengua catalana, s'ha de fer constar la indicació «Exempció condicionada» en la llista definitiva.

4. Contra la llista definitiva es pot presentar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia de la publicació.

Quinzè Comunicació de les dades d'inscripció a la prova

El dia 24 de març de 2023, els centres han de comunicar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per via electrònica, la llista de les persones que sol·liciten l'adaptació de les condicions de realització de la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge. Aquest mateix dia també han de trametre per via electrònica una còpia de les sol·licituds i de la documentació que s'adjunta en la sol·licitud d'aquestes persones.

Setzè Data i horari de la prova

1. La prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà tindrà lloc els dies 10 i 11 de maig de 2023.

2. L'horari i l'ordre de desenvolupament de la prova s'han de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres on es fa la prova amb una antelació mínima de 48 hores abans d'iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

 1.  Dia 10 de maig de 2023:
  1. - 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
  2. - 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d'una hora de cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
  3. - 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d'una hora).
 2.  Dia 11 de maig de 2023:
  1. - 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d'una hora de cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

3. S'ha d'arxivar en el GESTIB una còpia compulsada de l'acta de constitució de la comissió avaluadora abans del 31 de maig de 2023.

Dissetè Material per fer la prova

La relació de material, en el cas que sigui necessari per fer la prova, s'ha de publicar al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres on es dugui a terme la prova el mateix dia que se'n publica l'horari i l'ordre de desenvolupament. El material necessari per a la prova és el que s'estableix en les orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà per a cada matèria, les quals estan publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

Divuitè Verificació de la identitat dels aspirants

1. Els membres de la comissió avaluadora han de verificar la identitat dels aspirants abans de l'inici de cada sessió.

2. Amb aquesta finalitat, els alumnes que es presentin a la prova han de disposar d'un document oficial d'identificació, que han de presentar als membres de la comissió avaluadora quan els el requereixin.

Dinovè Incidències

1. La comissió avaluadora del centre ha de resoldre les incidències que es derivin de l'organització i la realització de la prova.

2. Aquestes incidències s'han de fer constar en acta i arxivar al GESTIB, i s'han de comunicar al Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors tan aviat com sigui possible.

3. Els aspirants han d'abstenir-se de cometre accions fraudulentes durant els exàmens o col·laborar-hi. Algunes d'aquestes accions són:

 1.  Copiar per qualsevol mitjà.
 2.  Comunicar-se amb altres persones per qualsevol mitjà sense estar autoritzat per fer-ho.
 3.  Suplantar la identitat d'algú o falsificar documents.
 4.  Incomplir les indicacions dels membres del tribunal o personal col·laborador.
 5.  Alterar el normal desenvolupament de les proves.
 6.  Ofendre els membres del tribunal, personal col·laborador o altres inscrits o ser desconsiderat amb ells.

4. En el cas que un aspirant dugui a terme alguna de les accions esmentades en el punt anterior o d'altres de gravetat equivalent a judici de la comissió avaluadora, es retirarà l'examen de la matèria, es documentarà la incidència segons els mitjans disponibles i es farà constar en acta. La comissió avaluadora farà constar clarament en l'examen que la qualificació que li correspon és de 0. Aquesta actuació de l'aspirant no afectarà les altres matèries de la prova.

5. En casos d'especial gravetat que puguin afectar la integritat de les persones o el normal desenvolupament de la prova, el president de la comissió podrà acordar l'expulsió de l'aula dels implicats, així com impedir-ne l'entrada en sessions posteriors.

Vintè Comissions avaluadores de la prova

1. El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha de nomenar, a proposta del director de cada centre, els membres de les comissions avaluadores. Aquesta proposta s'ha de trametre per via electrònica el dia 24 de març de 2023 com a tard.

2. Les funcions de les comissions avaluadores de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional es regulen en l'article 10 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, i són:

 1.  Comprovar la identitat dels aspirants.
 2.  Actuar en el lloc, la data, l'hora i els termes prevists en les convocatòries.
 3.  Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants en el procés, així com resoldre les incidències que es derivin de l'organització i la realització de la prova.
 4.  Corregir i qualificar els exàmens. Emetre i emplenar les actes d'avaluació.
 5.  Resoldre les reclamacions que s'hagin presentat sobre les qualificacions i l'avaluació.
 6.  Exercir qualsevol altra funció que els pugui assignar la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. La composició de les comissions avaluadores de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, regulada en l'article 17 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, és la següent:

 1.  Presidència: el director o directora del centre.
 2.  Vocalies:
  1. - Un vocal de l'especialitat de llengua castellana i literatura.
  2. - Un vocal de l'especialitat de llengua catalana i literatura.
  3. - Un vocal de l'especialitat de geografia i història.
  4. - Un vocal de l'especialitat de matemàtiques.
  5. - Un vocal de l'especialitat de tecnologia.
  6. - Un vocal de l'especialitat de biologia i geologia o de l'especialitat de física i química.
 3.  Secretaria: ha d'actuar com a secretari de la comissió avaluadora el vocal designat a aquest efecte en l'acta de constitució de la comissió.

4. Segons l'article 17 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012, la direcció del centre, a petició de la comissió avaluadora, pot designar els professors necessaris perquè col·laborin en la correcció dels exàmens. Com a norma general, es nomena, com a màxim, un col·laborador per cada noranta exàmens per corregir o fracció. En cas que la comissió avaluadora consideri necessari un major nombre de col·laboradors, haurà de presentar davant la direcció del centre un informe justificatiu. Si això passa, s'ha de trametre a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors una còpia compulsada d'aquest informe abans del 31 de maig de 2023.

5. S'ha de trametre una còpia compulsada del document pel qual es designen aquests professors col·laboradors a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors dia 31 de maig de 2023 com a tard.

6. Les persones nomenades com a vocals de les comissions han de tenir atribució docent en educació secundària en les especialitats indicades en l'annex 4 d'aquesta Resolució. S'ha de tenir en compte que qui hagi participat en tasques de preparació d'alumnes per a la prova d'accés als cicles de grau mitjà d'aquesta convocatòria no pot formar part de cap comissió avaluadora de la prova d'accés del mateix grau per al qual hagi preparat.

7. Els membres de les comissions avaluadores i els professors que col·laboren en l'elaboració o la correcció dels exàmens han de rebre la compensació econòmica corresponent, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 18 de maig de 2005 per la qual es regulen les condicions generals i els mòduls econòmics dels pagaments al personal que participa en les proves d'accés als cicles formatius de formació professional específica convocades per la Direcció General de Formació Professional (BOIB núm. 81, de 28 de maig de 2005).

Vint-i-unè Expedients de les persones inscrites

Els centres educatius han de posar a disposició de les comissions avaluadores la documentació presentada per les persones inscrites a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Vint-i-dosè Correcció i qualificació de la prova

1. Un cop acabada la prova, cada comissió avaluadora ha de corregir cadascun dels exàmens que la conformen i calcular la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 i en l'annex 2 d'aquesta Resolució i, segons el resultat obtingut, ha de qualificar cada aspirant en els termes d'«apte» o «no apte». La nota final de la prova s'ha de calcular sempre que s'obtengui una puntuació mínima de quatre en cadascuna de les parts. El resultat de la prova és la mitjana aritmètica d'aquestes parts, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d'«apte» o «no apte». Si no es pot calcular aquesta mitjana, la qualificació de la prova ha de ser «no apte».

2. Cada examen s'ha de puntuar amb una qualificació de zero a deu punts, amb dos decimals. Una vegada corregit l'examen, la nota s'ha d'arrodonir de la manera següent: si els decimals són iguals o superiors al mig punt, s'ha d'arrodonir a l'enter superior; en cas contrari, s'ha d'arrodonir a l'enter inferior. Aquesta nota arrodonida s'ha d'introduir al GESTIB. Als alumnes inscrits que no es presentin a l'examen se'ls ha de qualificar com a no presentats (NP). Per facilitar aquesta tasca, s'ha de proporcionar als professors correctors el full de qualificacions del GESTIB, en el qual cada corrector ha de fer el recompte d'exàmens corregits i signar-lo. S'ha de trametre una còpia compulsada d'aquests fulls a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, juntament amb la resta de documentació de les proves.

3. El centre ha de custodiar els exàmens fets pels aspirants durant un període de quatre mesos comptadors des del dia en què es publica la llista definitiva de persones aptes i no aptes en la prova d'accés. En el cas que l'inscrit presenti recurs, aquesta documentació s'ha de custodiar fins que es tanquin els procediments oberts.

Vint-i-tresè Contingut de les actes d'avaluació de la prova

L'acta d'avaluació ha de contenir les dades següents:

 1.  Llinatges i nom dels aspirants.
 2.  Número del document oficial d'identificació dels aspirants.
 3.  Matèries i qualificacions de la part de comunicació.
 4.  Qualificació de la part de comunicació.
 5.  Matèria i qualificació de la part social.
 6.  Qualificació de la part social.
 7.  Matèries i qualificacions de la part cientificotecnològica.
 8.  Qualificació de la part cientificotecnològica.
 9.  Qualificació final: apte o no apte.
 10.  Nota final (sempre que s'hagi pogut calcular).

Vint-i-quatrè Procediment amb les actes d'avaluació

1. Cada comissió avaluadora ha d'estendre una acta d'avaluació amb els resultats dels exàmens de la prova, que ha d'anar signada per tots els membres de la comissió.

2. Les actes originals s'han d'arxivar al mateix centre on s'ha fet la prova d'accés mentre aquest existeixi.

Vint-i-cinquè Llista provisional de persones aptes i no aptes

1. El dia 18 de maig de 2023, els centres educatius on s'ha fet la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà han de publicar la llista provisional de persones aptes i no aptes d'aquesta prova al seu tauler d'anuncis i a la seva pàgina web.

2. El centre educatiu ha de conservar una còpia de la llista provisional de persones aptes i no aptes durant un termini de quatre mesos comptadors des de la publicació.

Vint-i-sisè Reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes

1. Contra la llista provisional de persones aptes i no aptes de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, es pot presentar una reclamació davant la comissió avaluadora del centre els dies 18, 19 i 22 de maig de 2023. En el cas que aquests dies coincideixin amb algun dia en què el centre romangui tancat, el termini de reclamació s'ampliarà en el mateix nombre de dies hàbils.

2. Aquesta reclamació s'ha de presentar per escrit a la secretaria del centre on s'ha fet la prova. Si la persona interessada vol veure algun examen de la prova perquè la comissió li exposi els criteris de correcció i de qualificació que s'han fet servir, ho ha de fer constar en la seva reclamació. La comissió establirà el calendari de revisions i convocarà els interessats mitjançant la publicació d'aquest calendari al tauler d'anuncis i a la web del centre. Si l'inscrit no es presenta en l'horari indicat, s'entén que desisteix de la seva petició de veure l'examen.

3. En qualsevol cas, la comissió avaluadora ha d'estudiar el contingut de la reclamació.

4. La revisió de les reclamacions s'ha de fer els dies 23, 24 i 25 de maig de 2023.

5. La comissió avaluadora ha d'estendre acta de la sessió de resolució de les reclamacions presentades. La resolució de les reclamacions es notifica amb la publicació de les llistes definitives de persones aptes i no aptes.

6. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora poden interposar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva.

​​​​​​​Vint-i-setè Llista definitiva de persones aptes i no aptes

La llista definitiva de persones aptes i no aptes de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà s'ha de publicar el 31 de maig de 2023 al tauler d'anuncis i a la pàgina web dels centres on s'hagi fet la prova.

Vint-i-vuitè Contingut del certificat d'aptitud de la prova

1. En el certificat d'aptitud de la prova hi ha de constar la informació següent:

 1.  Llinatges i nom de l'aspirant.
 2.  Número del document oficial d'identificació de l'aspirant.
 3.  La qualificació d'apte o no apte, juntament amb la qualificació numèrica final, si s'ha pogut calcular.
 4.  La qualificació de la part de comunicació.
 5.  La qualificació de la part social.
 6.  La qualificació de la part cientificotecnològica.
 7.  La indicació que aquesta prova dona accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu.

2. Aquest certificat també serveix per acreditar la superació d'alguna de les parts de la prova.

Vint-i-novè Lliurament dels certificats d'aptitud de la prova

Els aspirants que han superat la prova d'accés o tenen superada alguna de les parts de la prova poden recollir el certificat que ho acredita al mateix centre públic on han fet la prova a partir del dia 31 de maig de 2023.

Trentè Sol·licitud de plaça en cicles formatius

1. Les persones que tenen el certificat que acredita que han superat la prova d'accés als cicles de grau mitjà, les que acumulen l'exempció de totes les parts de la prova o les que acumulen parts superades i l'exempció de les altres, poden sol·licitar l'admissió al cicle formatiu de grau mitjà que vulguin cursar a través de l'opció d'altres vies d'accés, de conformitat amb la normativa d'admissió als cicles formatius de formació professional de les Illes Balears.

2. Només els certificats amb la qualificació d'apte, que acrediten la superació de la prova, tenen validesa a tot el territori nacional. Pel que fa a les exempcions, s'ha de consultar la normativa autonòmica de la comunitat autònoma on es vulgui cursar la formació professional.

Trenta-unè Exempcions de quart d'ESO: règim específic de la convocatòria

A l'efecte de possibles exempcions d'alguna de les parts de la prova d'accés, mentre no hi hagi cap normativa que modifiqui l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 30 de març de 2009 (BOIB núm. 58, de 21 d'abril) o la substitueixi, els alumnes que provenguin d'estudis regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, o per normes anteriors, han de consultar la taula de l'annex 5 d'aquesta Resolució per poder acreditar que han superat les matèries de quart d'ESO que eximeixen d'examinar-se d'algun àmbit de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

 

ANNEX 2 Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Primer Estructura

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà s'estructura en tres parts:

 • Part de comunicació. Valora la competència en comunicació lingüística. Les matèries de referència són:
  • Llengua castellana.
  • Llengua catalana.
 • Part social. Valora la competència social i ciutadana. La matèria de referència és:
  • Ciències socials, geografia i història.
 • Part cientificotecnològica. Valora la competència matemàtica i la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Les matèries de referència són:
  • Matemàtiques.
  • Ciències de la natura o tecnologia (l'aspirant n'ha de triar una).

Segon Qualificació de cada part

1. Cada examen s'ha de puntuar amb una qualificació de zero a deu punts, amb dos decimals. Una vegada corregit l'examen de la matèria, la nota s'ha d'arrodonir de la manera següent: si els decimals són iguals o superiors al mig punt, s'ha d'arrodonir a l'enter superior; en cas contrari, s'ha d'arrodonir a l'enter inferior. Aquesta nota arrodonida s'ha d'introduir al GESTIB. Als alumnes inscrits que no es presentin a l'examen se'ls ha de qualificar com a no presentats (NP).

2. La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen. Aquesta qualificació s'ha d'expressar amb de zero a deu punts, amb dos decimals.

3. Si l'aspirant està exempt d'examinar-se de la prova de llengua catalana, la qualificació de la part de comunicació és la qualificació de la matèria de llengua castellana.

4. Si l'aspirant no fa la prova corresponent a alguna de les matèries d'una part i no està exempt de fer-la, la qualificació d'aquesta part ha de ser no presentat.

Tercer Qualificació final

1. La qualificació final s'ha de calcular sempre que s'obtengui una puntuació mínima de quatre punts en cada una de les parts, i ha de ser la mitjana aritmètica d'aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d'«apte» o «no apte». Si no es pot calcular aquesta mitjana, s'ha d'indicar «no apte».

2. Si l'aspirant està exempt d'examinar-se d'alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s'ha de calcular sobre les parts avaluades.

3. Si la qualificació de totes les parts és «no presentat», o bé alguna part està exempta i la qualificació de la resta de les parts és «no presentat», la qualificació final ha de ser «no apte» (no presentat).

4. Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents. El certificat d'aptitud ha de ser el certificat que acrediti la superació d'alguna de les parts.

Quart Durada de la prova

La prova té la durada següent:

 • Dues hores per a la part de comunicació.
 • Una hora per a la part social.
 • Dues hores per a la part cientificotecnològica.

Cinquè Orientacions

1. Per a la part de comunicació, cal tenir en compte els aspectes següents:

 1.  La part de comunicació consta de dues matèries: llengua castellana i llengua catalana. Es fa un examen per a cadascuna.
 2.  Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de la prova de llengua castellana, així com el material que s'hi pot utilitzar, són els establerts en les Orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà: prova de llengua castellana, que es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).
 3.  Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de la prova de llengua catalana, així com el material que s'hi pot utilitzar, són els establerts en les Orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà: prova de llengua catalana, que es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

2. Part social:

 1.  La matèria de referència és ciències socials, geografia i història.
 2.  Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de la prova de ciències socials, geografia i història, així com el material que s'hi pot utilitzar, són els establerts en les Orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà: prova de socials, geografia i història, que es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

3. Part cientificotecnològica:

 1.  En la part cientificotecnològica tots els alumnes que no estiguin exempts d'aquesta part han d'examinar-se de la matèria de matemàtiques.
 2.  Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de la prova de matemàtiques, així com el material que s'hi pot utilitzar, són els establerts en les Orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà: prova de matemàtiques, àmbit cientificotecnològic, que es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).
 3.  Per al segon examen d'aquesta part, en el moment de la inscripció l'alumne ha de triar entre la matèria de ciències de la natura i la matèria de tecnologia.
 4.  Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de la prova de ciències de la natura, així com el material que s'hi pot utilitzar, són els establerts en les Orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà: prova de ciències de la natura, que es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).
 5.  Els continguts principals, l'estructura i els criteris d'avaluació i qualificació de la prova de tecnologia, així com el material que s'hi pot utilitzar, són els establerts en les Orientacions per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà: prova de tecnologia, que es troben publicades a la pàgina web de Formació Professional (http://fp.caib.es).

 

ANNEX 3 Calendari de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Data

Actuació

Apartat annex 1

Del 3 al 17 de març

Inscripció per fer la prova.

3

24 de març

Publicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

12

24 de març

Tramesa a la DGFPIEAS, per part de cada centre, de la llista d'aspirants que sol·liciten l'adaptació de les condicions de realització de la prova, juntament amb una còpia de les sol·licituds i de la documentació que hi adjunten.

15

24 de març

Comunicació a la DGFPIEAS per part de cada centre, mitjançant el GESTIB, de la proposta de la comissió avaluadora.

20.1

27, 28 i 29 de març

Termini de reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses.

13

5 d'abril

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i de les exempcions que tenen reconegudes al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

14

El mateix dia que es publica l'horari

Publicació de la relació de material necessari per fer la prova al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre.

17

10 i 11 de maig

Realització de la prova.

16

18 de maig

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

25

18, 19 i 22 de maig

Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora.

26.1

23, 24 i 25 de maig

Revisió de les reclamacions.

26.4

31 de maig

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes al tauler d'anuncis i a la pàgina web de cada centre.

27

31 de maig

Lliurament dels certificats d'aptitud.

29

31 de maig

Tramesa a la DGFPIEAS, mitjançant el GESTIB, d'una còpia compulsada de l'acta de constitució de la comissió avaluadora, dels fulls de qualificació signats pels correctors, del certificat compulsat de designacions de professors col·laboradors (si s'escau) i de l'informe justificatiu per augmentar el nombre de col·laboradors (si s'escau).

16.3

20.4

24.3

26.5

Un mes des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva

Presentació d'un recurs d'alçada contra el resultat de la revisió de la comissió avaluador per part dels qui no hi estiguin conformes.

26.6

 

ANNEX 4 Especialitat docent dels vocals de les comissions avaluadores de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Segons el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28 de novembre de 2008), les especialitats dels docents que exerceixin de vocals són les següents:

Matèria de referència d'ESO

Especialitat dels professors que actuen com a vocals

Llengua castellana

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana

Llengua catalana i literatura

Ciències socials, geografia i història

Geografia i història

Matemàtiques

Matemàtiques

Ciències de la natura

Biologia i geologia

Física i química

Tecnologia

Tecnologia

 

ANNEX 5 Assignatures de quart d'ESO que eximeixen d'alguna part de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Part de la prova d'accés a cicles de grau mitjà que en resulta exempta

Assignatures de 4t d'ESO

(LOE/LOMQE)

Assignatures de 4t d'ESO

(LOE/LOGSE)

Assignatures de 2n de BUP

(LGE)

Mòduls dels cicles formatius d'FPB

Mòduls voluntaris PQPI

Matèries i àmbits del Programa de Diversificació Curricular

Àmbit de comunicació

– Llengua Catalana i Literatura

– Llengua Castellana i Literatura

– Primera Llengua Estrangera

– Llengua Catalana i Literatura

– Llengua Castellana i Literatura

– Llengua Estrangera: Anglès

– Llengua Catalana i Literatura

– Llengua Castellana i Literatura

– Llengua Estrangera

Comunicació i Societat II

Àmbit de Comunicació

– Àmbit Lingüístic i Social (4t)

– Llengua Estrangera (4t)

Àmbit social

– Geografia i Història

– Ciències Socials, Geografia i Història

Una de les assignatures següents:

– Geografia Humana i Econòmica

– Geografia i Història

Comunicació i Societat II

Àmbit Social

Àmbit Lingüístic i Social (4t)

Àmbit cientificotecnològic

Matemàtiques (de qualsevol de les dues opcions de 4t) i almenys una de les matèries següents:

– Ciències Aplicades a l'Activitat Professional

– Tecnologia

– Biologia i Geologia

– Física i Química

Matemàtiques (de qualsevol de les dues opcions de 4t) i almenys una de les matèries següents:

– Física i Química

– Biologia i Geologia

– Tecnologia

– Matemàtiques

– Física i Química

Ciències Aplicades II

Àmbit Cientificotecnològic

Àmbit Cientificotecnològic (4t)