Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 91643
Aprovació definitiva modificació ordenança preu públic per a la prestació de serveis a l'escoleta municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El Ple de l'Ajuntament de Campos, en la sessió ordinària de dia 29 de setembre de 2022, va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l' escoleta municipal "Els Taperons", el que es va publicar en el BOIB núm. 130, de 6  d'octubre de 2022.

2. Atès i que en data de 17 d'octubre de 2022, l'Institut Balear de la Dona va remetre informe preceptiu d'impacte de gènere, fent recomanacions relatives a l'ús del llenguatge així com la proposta d'introducció d'una bonificació potestativa.

3. Atès que en el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions en relació amb la modificació de l' ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l' escoleta municipal "Els Taperons".

4. El Ple de l'Ajuntament de Campos, en la sessió ordinària de dia 26 de gener de 2023, va adoptar, entre d'altres, els següents acords:

  1. Estimar les propostes de revisió del llenguatge presentades per l'Institut Balear de la Dona.

  2. Estimar la proposta d'introducció d'una bonificació per als fills i filles de les dones víctimes de violència de gènere al text de l'ordenança reguladora, tot això segons el proposat per l'Institut Balear de la Dona.

  3. Aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l'Escoleta Municipal “Els Taperons”, amb el següent tenor literal (...)

  4. Notificar el present acord a l'Institut Balear de la Dona, amb indicació dels recursos corresponents.

  5. Publicar el present acord, conjuntament amb el text íntegre de l'ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i al portal de transparència municipal.

5. En compliment del que disposa l'article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes locals, i una vegada adoptat l'acord definitiu d'aprovació del redactat de l'ordenança, es procedeix a la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de les Illes Balears:

 

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l'Escoleta Municipal “Els Taperons”

Article 1.- Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 41 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en concordança amb les competències pròpies de l'Ajuntament de Campos en virtut de l'establert a l'article 29.2.p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, aquest Ajuntament estableix els preus públics pel servei d'escola infantil i guarderia.

Article 2.- Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques (pares, mares o qui ostenti la tutela dels infants) que es beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament, als quals es fa referència a l'article anterior.

Article 3.- Quantia

La quantia a exigir per la prestació del servei es determinarà en funció de les següents quanties, tot això segons els trams horaris i serveis oferts en cadascun d'aquests trams:

 

A. Tram 1: Servei d'escolarització bàsica (08:30* a 12:30** hores)

Alumnat destinatari

Mesos Setembre a Juny

Mes de Juliol

Mes d'Agost

1r curs educació infantil (0-1)

126.-€

126.-€

63.-€

2n curs educació infantil (1-2)

126.-€

126.-€

63.-€

3r curs educació infantil (2-3)

   0.-€

126.-€

63.-€

* L'horari d'entrada serà el comprès entre les 08:30 hores i les 09:15 hores.

** L'horari de sortida serà el comprès entre les 12:00 hores i les 12:30 hores.

B. Tram 2: Servei d'escola matinera (07:30 a 08:30 hores)

Alumnat destinatari

Mesos Setembre a Juny

Mes de Juliol

Mes d'Agost

1r curs educació infantil (0-1)

21.-€

21.-€

10,50.-€

2n curs educació infantil (1-2)

21.-€

21.-€

10,50.-€

3r curs educació infantil (2-3)

21.-€

21.-€

10,50.-€

C. Tram 3: Servei de menjador (12:30 a 13:00 hores)

Alumnat destinatari

Mesos Setembre a Juny

Mes de Juliol

Mes d'Agost

1r curs educació infantil (0-1)

10.-€

10.-€

5,00.-€

2n curs educació infantil (1-2)

10.-€

10.-€

5,00.-€

3r curs educació infantil (2-3)

10.-€

10.-€

5,00.-€

D. Tram 4: Servei de descans (13:00 a 15:30*** hores)

Alumnat destinatari

Mesos Setembre a Juny

Mes de Juliol

Mes d'Agost

1r curs educació infantil (0-1)

16.-€

16.-€

8,00.-€

2n curs educació infantil (1-2)

16.-€

16.-€

8,00.-€

3r curs educació infantil (2-3)

16.-€

16.-€

8,00.-€

*** L'horari de sortida serà el comprès entre les 15:00 hores i les 15:30 hores.

A més a més dels preus públics fixats per trams horaris, s'estableixen els següents preus accessoris:

A. Menú menjador

  • Tiquet unitari: 5,50.-€

  • Bloc de 10 tiquets: 50,00.-€

B. Costos d'inscripció i matriculació anuals

  • 37,00.-€ (Únicament haurà de ser abonat pels infants de 1r curs d'educació infantil i 2n curs d'educació infantil).

C. Costos de materials educatius anuals

  • 60,00.-€

Article 4. Bonificacions i exempcions

En situacions d'escassa o nul·la capacitat econòmica, es podrà reduir l'import del preu públic en la mesura que ho posin de manifest els serveis socials de l'Ajuntament de Campos. Prèvia sol·licitud de la part interessada, s'emetrà informe per part del servei competent proposant una bonificació o exempció que podrà arribar fins a la totalitat del preu públic.

En situacions de fills i filles de dones víctimes de la violència de gènere, es podrà reduir l'import del preu públic en la mesura que ho posin de manifest els serveis socials de l'Ajuntament de Campos. Prèvia sol·licitud de la part interessada, s'emetrà informe per part del servei competent proposant una bonificació o exempció que podrà arribar fins a la totalitat del preu públic.

Article 5. Normes de gestió

1. El pagament dels preus establerts s'efectuarà per mensualitats vençudes de cada mes mitjançant domiciliació bancària.

2. Excepció a l'anterior esdevé l'abonament de la quantia corresponent al mes d'agost, que s'abonarà conjuntament amb la del mes de juliol.

3. El mes d'agost es prestarà el servei únicament la meitat del mes.

4. Per a donar de baixa a l'alumnat s'haurà d'avisar el mes anterior.

5. La falta d'assistència de l'alumnat per qualsevol motiu no implica la reducció ni devolució dels imports satisfets.

Disposició addicional.

Tot allò que no estigui previst a la present ordenança es regirà pel Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, així com el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de recaptació.

Disposició final.

Aquesta normativa específica s'aplicarà per als centres d'educació infantil titularitat de l'Ajuntament de Campos, a partir del dia de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a tots els nous matriculats i per als ja escolaritzats per al curs 2022-2023, i estarà en vigor mentre l'Ajuntament no n'acordi la modificació o derogació. “

 

Campos, a la data de la signatura electrònica (1 de febrer de 2023)

La batlessa Francisca Porquer Manresa