Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 91152
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de l’Àrea de Gestió Procés Infermer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 3 de diciembre de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears num. 157 la Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases per la qual es convocava, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de l'Àrea de Gestió Procés Infermer.

Consideracions jurídiques

De conformitat amb el Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social; amb la Resolució, de 16 de novembre de 2001, de la Direcció General de l'INSALUD, sobre provisió de llocs de supervisió d'àrea funcional o d'unitat, i d'acord amb la resolució de la consellera de Salut, de 3 de novembre de 2020, de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191 de 07/11/2020).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.  Adjudicar el lloc de treball de supervisor/a de l'Àrea de Gestió Procés Infermer a: Rosa Ballester Sampol.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Palma, 19 de gener de 2023

El director  gerent de l'Hospital Universitari Son Espases Josep Manuel Pomar Reynés P.D. Consellera d'Administracions Públiques i  modernització (Resolució de 03/.11.2020 BOIB nº 191 de 07/11/2020) P.D. Director General del Servei de Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20/03/2021)