Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 91141
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases de 26 de gener de 2023 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Cardiologia de l’Hospital Universitari Son Espases

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir el lloc de treball de cap de secció de Cardiologia, corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Espases

Fonaments de dret

1. Decret 87/2006, de 6 d'octubre, de provisió de prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears

2. Reial Decret-Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar la provisió deL lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de secció de Cardiologia, de la plantilla autoritzada de l'Hospital Universitari Son Espases, d'acord amb les bases que es publiquen a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Publicar com a Annex 2 un modelo de sol·licitud per participar en aquesta convocatòria.

3. Publicar aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web www.hospitalsonespases.es , segons el que estableix l'article 23 del Reial Decret-Llei 1/1999, de 8 de gener, de selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta Resolució un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en un termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi dictat una resolució expressa o presumpte sobre el recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 26 de gener de 2023

El director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases

Josep Manuel Pomar Reynés P.D. Consellera d'Administracions Públiques i  modernització (Resolució de 03/.11.2020 BOIB nº 191 de 07/11/2020) P.D. Director General del Servei de Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20/03/2021)

 

ANNEX I

Bases de la convocatòria

1) Lloc de treball convocat

La denominació del lloc de treball és cap de secció de Cardiologia

2) Característiques generals

El règim jurídic de l'esmentat lloc de treball és el que estableix la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, i per la resta de disposicions aplicables.

3) Requisits

3.1. Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de treball en l'especialitat a la qual participen, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix, que prestin servei en hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracta.

3.2. Tots els aspirants a aquest lloc de treball han de complir els següents requisits abans que venci el termini per presentar les sol·licituds:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o d'algun estat en què sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar —qualsevol que sigui la seva nacionalitat— els cònjuges dels ciutadans espanyols i d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, que tenguin una edat inferior de 21 anys o bé que siguin dependents i majors de l'esmentada edat.

b) Tenir la capacitat funcional per exercir les tasques assignades, acreditada mitjançant el certificat mèdic oportú.

c) Tenir complits setze anys i no sobrepassar l'edat màxima de jubilació forçosa.

d) Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional, amb l'especialitat requerida per al tipus de lloc al qual s'opta.

e) A la present convocatòria li es d'aplicació l'exempció de coneixements de llengua catalana prevista al punt 3 de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a l'àmbit de la funció publica, de conformitat amb lo disposat a la mateixa i a l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 22 de novembre de 2022.

f) No haver estat separat del servei mitjançant un expedient disciplinari en qualsevol Sistema de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per exercir les funcions de la professió. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no haver estat inhabilitat ni en una situació equivalent, ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública en el seu estat, en els mateixos termes.

g) Haver prestat serveis en l'especialitat de la qual es tracta per un període mínim de dos anys. Se sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un sol període els períodes de temps en què s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça.

h) Els requisits s'han de complir el dia de publicació de la convocatòria i s'han de mantenir fins a la presa de possessió. L'acreditació s'ha d'efectuar en el moment de presentar la sol·licitud.

4) Valoració

4.1. Per resoldre aquesta convocatòria, es valoraran els aspectes següents:

a) El projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial, que s'ha de defensar públicament davant l'òrgan convocant, el qual pot estar acompanyat dels assessors que consideri oportú.

b) Els mèrits documentals aportats juntament amb la sol·licitud que s'enumeren en el punt 5.3.

4.2. L'òrgan convocant designa com a assessors per resoldre la convocatòria a:

a) IbSalut: Francesc Miquel Albertí Homar, Subdirector d'Hospitals i Salut Mental (Titular)

Suplent: Mª Eugenia Carandell Jager, Directora D'Assistència Sanitària

b) Hospital U Son Espases: Mª del Carmen Sanclemente Ansó, Directora Medica (Titular)

Suplent: Francisco Javier Fanjul Losa, Subdirector Medico (Servicios Médicos)

c) Cap Servei: Vicente Peral Disdier, Cap Servei Cardiología (Titular)

d) Comissió Mixta (Facultatiu): Carlos Fernández Palomeque, Facultatiu Especialista d'Àrea de Cardiologia (Titular)

Suplent: Gaspar Melis Riera, Facultatiu Especialista d'Àrea de Cardiologia

 

5) Tràmit de sol·licitud

5.1. Qualsevol persona interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud d'acord amb el model que figura a l'Annex 2.

5.2. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o bé mitjançat qualsevol de les vies que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han d'aportar els documents següents:

a) Document d'identitat (DNI o NIE).

b) Títol de l'especialitat relacionada amb el lloc de treball al qual s'opta.

c) Certificat de llegua catalana B1 o superior

d) Un projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial.

e) Historial professional, en el qual han de figurar els apartats següents:

- Formació universitària (expedient acadèmic)

- Formació especialitzada i formació relativa a l'àmbit de l'especialitat.

- Experiència professional en l'àmbit assistencial i docent.

- Mèrits científics i d'investigació, i publicacions.

- Altres activitats que la persona aspirant consideri oportú fer constar.

5.4. L'acreditació dels mèrits de l'historial professional s'ha d'efectuar mitjançant documentació original o fotocòpies compulsades. Amb relació als treballs i a les publicacions científiques o d'investigació, es pot aportar una fotocòpia sempre que s'especifiqui la ressenya de la publicació, o bé un certificat de la institució o del centre organitzador si es tracta d'aportacions a reunions científiques que no hagin estat publicades.

6) Resolució de la convocatòria

6.1. En haver vençut el termini per presentar les sol·licituds, es publicarà a la web de l'Hospital Universitari Son Espases (www.hospitalsonespases.es), a l'apartat de professionals/prefectures, la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, s'indicaran les causes d'exclusió.

6.2. Els aspirants exclosos disposaran d'un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de la resolució per reparar els defectes observats.

6.3. Totes les reclamacions seran acceptades o rebutjades mitjançant la resolució amb què s'aprovin les llistes definitives, que es publicaran de la mateixa manera que les provisionals.

6.4. Contra la resolució que aprovi la llista definitiva, es poden interposar els recursos que s'especifiquen en la resolució de la convocatòria.

6.5. D'acord amb l'article 25 del Reial Decret-Llei 1/1999, la convocatòria pot ser declarada deserta quan es consideri que no concorren candidats idonis per ocupar el lloc de treball.

6.6. En haver avaluat els candidats a ocupar el lloc de treball, es dictarà una resolució per nomenar l'aspirant que hagi resultat seleccionat. Aquesta resolució es publicarà de la mateixa manera que la resolució de la convocatòria.

6.7. Si la persona que hagi obtingut el lloc de prefectura té la categoria de personal estatutari fix de l'especialitat en el mateix centre, mantindrà la plaça de la seva categoria, de manera que el nomenament no generarà cap vacant en la plaça que ocupa i, per tant, no podrà ser objecte de provisió definitiva ni temporal (ni per interinitat ni per substitució).

6.8. Si té la categoria de personal estatutari fix de l'especialitat corresponent en un altre centre, ocuparà únicament el lloc de prefectura, quedant respecte a la plaça en la situació administrativa que sigui procedent ser declarat en la seva administració d'origen.

6.9. Si té la categoria de personal funcionari de carrera o de personal laboral fix, ocuparà únicament el lloc de prefectura i quedarà respecte a la seva plaça o lloc en la situació administrativa que sigui procedent ser declarat en la seva administració d'origen.

6.10. De conformitat amb l'article únic 5 del Decret 87/2006, la persona que hagi estat nomenada per a aquest lloc de treball pot ser destituïda discrecionalment per l'autoritat que n'hagi acordat el nomenament.

 

ANNEX 2

Model de sol·licitud

Dades personals

Primer llinatge: .................................................  Segon llinatge: ...........................................................

Nom: .................................................................  Núm. document identitat: .........................................

Data de naixement: ......................................  Nacionalitat:...................................................................

Domicili (tipus de via i nom): ................................................................................................................

Núm.: ............  Pis: .............  Porta: ..................  Localitat:....................................................................

Codi postal: ...............................  Municipi: ...........................................................................................

Telèfons de contacte: ..........................................................  ................................................................

Dades professionals

Especialitat: .........................................................  Categoria: ...............................................................

Centre on prest servei: ...........................................................................................................................

Província: ...............................................................................

EXPÒS:

Que complesc tots els requisits que s'exigeixen per participar en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Que admeteu aquesta sol·licitud per optar al lloc de feina de cap del Servei / de la Secció de ...................................... de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital ..........................., per a la qual cosa adjunt els documents requerits.

........................................... , .........  d   .......................................  de 20........

[rúbrica]

 

 

​​​​​​​

GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES