Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 90182
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la designació dels Tribunals Qualificadors del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 13 de gener de 2023, es varen designar els Tribunals Qualificadors del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

2. La senyora Francesca Tugores Truyol, vocal vuitena titular dels Tribunals dels subgrups A1 i A2, ha presentat causa d'abstenció per formar part del Tribunal qualificador. En conseqüència, s'han constituït en data de 26 de gener de 2023 els Tribunals qualificadors dels subgrups A1 i A2 amb la senyora Maria del Carme Coll Font com a vocal vuitena titular.

Per tal de completar el tribunal, cal nomenar un/a vocal vuitè/na suplent.

3. La senyora Francisca Sampol Morell, vocal segona titular del Tribunal del subgrup A1, ha presentat causa d'abstenció per formar part del Tribunal qualificador. En conseqüència, es procedeix a nomenar un/a altre/a vocal segon/a titular en substitució seva.

Per tot això, i fent ús de les competències que m'atorga de l'article 6.3.c) de la Llei 3/2007, dict la següent

Resolució

1. Modificar la composició dels Tribunals Qualificadors per als subgrups A1 i A2 establert en l'annex 1 de la Resolució publicada en el BOIB número 6, de 14 de gener de 2023, per la qual es varen designar els Tribunals Qualificadors del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

2. Nomenar els membres dels tribunals qualificadors esmentats d'acord amb l'annex d'aquesta resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Firmado electònicamente, 1 de febrer de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

Subgrup A1. Tribunal Qualificador per els cossos d'administració general i administració especial

Vocals:

- Segon/a. Del Cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball.

Titular: Oliver Fonseca, Elora

Suplent: Forteza Ferrer, Maria Victòria

-Vuitè/na.

Titular: Coll Font, Maria del Carme, del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat d'arxius, biblioteques i museus.

Suplent: Ramon Lidón, Mateu, del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat d'arxius, biblioteques i museus.

Subgrup A2. Tribunal Qualificador per els cossos d'administració general i administració especial

Vocals:

-Vuitè/na.

Titular: Coll Font, Maria del Carme, del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat d'arxius, biblioteques i museus.

Suplent: Ramon Lidón, Mateu, del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat d'arxius, biblioteques i museus.