Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 89595
Nomenament d’una administrativa com a funcionària de carrera i constitució de borsí d’interins

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant aquest edicte es fa públic que  per Resolució de Batlia 2022/563, de data de 31 de gener de 2023, es va adoptar el següent acord:

La Junta de Govern, en sessió de data 29 de setembre de 2022 va acordar aprovar les bases per a la convocatòria d'una plaça d'administratiu/va de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar funcionari de carrera.

Vista la publicació efectuada al BOIB núm. 138, de 25 d'octubre de 2022 i al BOE núm. 262, de 1 de novembre de 2022.

Vist que per Resolució de Batlia 2022/642 es va declarar aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos.

Vista la Resolució de Batlia número 2022/655, per la qual es declarà aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Vistes les actes del Tribunal Qualificador de l'oposició.

Vista l'acta de 25 de gener de 2023, amb la relació d'aspirants declarats aptes, les qualificacions obtingudes i la proposta de nomenament.

Vista la documentació presentada per l'aspirant proposat.

Vist l'establert a les bases 9 i 10 de les bases generals per a la provisió de places de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, aprovades per a la junta de govern en sessió de 13 de desembre de 2001 i publicades al BOIB núm. 35 de 21 de març de 2002.

Resolc:

Primer.- Nomenar la Sra. Cecília Genovart Llodrà, amb DNI 41535463Q, com a administrativa funcionària de carrera de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar al centre cultural Espai 36.

Segon.- Constituir una borsa de treball d'administratiu de l'Espai 36, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí amb el següent ordre de persones aspirants que han superat el procediment selectiu:

NOM

1r LLINATGE

2n LLINATGE

DNI

JOSEP

SOLER

VIVES

41616***T

Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

 

Sant Llorenç des Cardassar, en la data de la signatura electrònica (2 de febrer de 2023)

El batle Pep Jaume Umbert