Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 89320
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans ecològics de Felanitx

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 1223/2022

A la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple de dia 19 de desembre de 2022, es va adoptar, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. Tenir en compte les recomanacions pel que fa al llenguatge emprat en la proposta normativa presentades per l'Institut Balear de la Dona i que consten a l'informe d'impacte de gènere de dia 17 d'octubre de 2022.

Segon. Aprovar definitivament la modificació del Reglament regulador del règim d'ús dels horts urbans ecológics de Felanitx. (Annex II – Reglament regulador del règim d'ús dels horts urbans de Felanitx (introduïdes recomanacions IBDona).

Tercer. Publicar íntegrament el present acord, juntament amb el text del reglament, en el BOIB en forma legal.

Recursos.

Contra l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient.

L'expedient se pot consultar en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271

 

Felanitx, document signat electrònicament (1 de febrer de 2023)

El batle Jaume Monserrat Vaquer

 

«ANNEX

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

II. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del reglament

2. Fonaments legals i naturalesa jurídica de l'autorització.

3. Característiques dels horts urbans, les parcel·les i les casetes d'eines-magatzems.

4. Persones destinatàries

5. Duració de les llicències

6. Prerrogatives municipals

III. NORMES DE FUNCIONAMENT

1. Horari d'accés

2. Gestió de fems i residus

3. Informació

IV. DRETS, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS I PROHIBICIONS DE LES PERSONES ADJUDICATÀRIES

1. Drets

2. Responsabilitats

3. Obligacions

4. Prohibicions

V. ADJUDICACIÓ

1. Convocatòria pública

2. Sol·licituds, documentació i termini

3. Forma d'adjudicació

VI. ATORGAMENT, CADUCITAT I REVOCACIÓ DE LLICÈNCIES

1. Atorgament de llicències

2. Seguiment i control de les llicències

3. Caducitat

4. Revocació

5. Extinció de les llicències

6. Pèrdua de la condició de persona adjudicatària

VII. RÈGIM SANCIONADOR

DISPOSICIÓ FINAL

REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM D'ÚS DELS HORTS URBANS ECOLÒGICS DE FELANITX

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La creació dels horts urbans ecològics a Felanitx neix com a una iniciativa per començar a recuperar els horts del Calvari i dels voltants del Parc Municipal, tot destinant-los a un ús públic, alhora que són una eina per fomentar la participació ciutadana, la integració i col·laboració de la ciutadania, la inserció social, el desenvolupament sostenible, l'educació ambiental i l'agricultura tradicional i ecològica.

Com a administració més propera a la ciutadania, l'Ajuntament fomenta totes aquelles accions que repercuteixin en benefici de les persones residents, atenent a l'ocupació del temps lliure d'aquestes.

La finalitat d'establir horts urbans és promoure l'assistència social, cívica i sanitària de les persones majors i persones desfavorides econòmica i socialment. Es pretén que aquests col·lectius més vulnerables adoptin una actitud activa i positiva en el seu temps lliure i d'oci, a la vegada que es potencien valors saludables i ambientals. La interacció entre aquests col·lectius i els diferents perfils generacionals, socials i econòmics de la societat afavoreixen l'adopció d'aquesta actitud activa i positiva i la integració dins la societat dels més vulnerables. Al mateix temps, s'ofereix ocupació i distracció i es fomenten les relacions personals, el que en el seu conjunt millora la qualitat de vida de les persones.

Els horts urbans de l'Ajuntament es configuren com a àrees de cultiu d'hortalisses i de plantes aromàtiques conreades de forma ordenada que, situades dins d'un entorn urbà, i gestionades segons els principis de l'agricultura ecològica, a més de produir aliments per al consum propi, tenen una finalitat social, integradora, educativa, d'oci, ambiental i participativa. I és que precisament un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU, és el de salut i benestar, amb la finalitat de garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les edats.

Amb aquest Reglament en general l'Ajuntament pretén establir els drets i obligacions de les persones beneficiàries, i, la regulació de l'ús i funcionament del horts urbans ecològics, i específicament el règim aplicable a la utilització d'aquests espais hortícoles, establir el procediment a seguir per a l'adjudicació dels horts urbans ecològics, els criteris generals de selecció aplicable a la demanda existent.

II. DISPOSICIONS GENERALS

1. OBJECTE DEL REGLAMENT

1.1 Aquest reglament té per objecte definir el procediment d'adjudicació de parcel·les de cultiu d'horts urbans de Felanitx i de les casetes/magatzems per guardar-hi les eines; així com determinar les condicions d'ús de les parcel·les i casetes, i les obligacions de les persones adjudicatàries.

Les parcel·les i casetes són propietat de l'Ajuntament de Felanitx, que les cedirà temporalment a particulars i/o entitats per a l'explotació dels horts urbans.

1.2 Les parcel·les són per a ús exclusiu per al cultiu ecològic d'hortalisses per a consum propi, permetent-se també el cultiu de flors i plantes aromàtiques. Les casetes/magatzems seran usades únicament per a l'emmagatzematge de les eines i estris necessaris per realitzar el cultiu.

 

2. FONAMENTS LEGALS I NATURALESA JURÍDICA DE L'AUTORITZACIÓ

2.1 Aquest Reglament es dicta de conformitat amb allò que disposen els articles 4.1, 25.2.l i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 29.2 h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, així com d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2.2 L'adjudicació, mitjançant llicència, de l'ús privatiu de domini públic sobre les parcel·les de conreu i dels espais de l'hort urbà de titularitat municipal, no suposa la transmissió del domini de la parcel·la o espai de cultiu cedits, que continuaran sent propietat de l'Ajuntament de Felanitx, respecte tant del terreny com de totes les instal·lacions existents en el moment de l'adjudicació i de les que les diferents persones usuàries puguin realitzar amb l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament, les quals quedaran unides de forma permanent a la parcel·la.

2.3 La persona adjudicatària tan sols tindrà la possessió precària de la parcel·la de conreu que se li assigni, segons lliure decisió i a criteri municipal; tot això en els termes que preveuen el present reglament i la llicència d'ús privatiu de domini públic que finalment s'atorgui d'acord amb la legislació vigent: la Constitució Espanyola; el Codi Civil; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, del text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; el Reial decret 1372/1986, del reglament de béns de les corporacions locals; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; el Decret de 17 de juny de 1955, de reglament de serveis de les corporacions locals, i la resta de normativa concordant.

2.4 L'esmentat ús privatiu tindrà caràcter personal i en cap cas les persones titulars no podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers, sense perjudici del possible suport d'un tercer establert a aquest reglament, pel que fa a la cessió de l'ús de les parcel·les de conreu.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS HORTS URBANS, LES PARCEL·LES I LES CASETES D'EINES - MAGATZEMS.

3.1 L'Ajuntament de Felanitx ha habilitat un solar al carrer d'en Burguès per a destinar-lo a hort urbà, delimitant l'espai en petites parcel·les, dotant-lo de petits magatzems per a les persones usuàries i de serveis comuns. Concretament l'Hort d'en Burguès compta de:

a) 50 parcel·les, aproximadament de 6 metres x 5 metres (30m2), delimitades mitjançant fites a cada un dels costats, i enumerades de l'1 al 50.

b) 40 casetes per a ús exclusiu d'emmagatzematge d'eines i utillatge per al cultiu que es pot fer a l'hort, d'acord a aquest reglament, quedant prohibit l'emmagatzematge de cap altre estri per a una finalitat diferent i la tinença d'animals.

c) 1 banys per a homes i 1 bany per a dones.

d) Altres espais i equipaments (hivernacle, umbracle, magatzem...) per a una finalitat formativa. Aquests espais no són objecte d'ús per a les persones destinatàries de les parcel·les dels horts urbans, i el seu ús no està regulat en aquest reglament.

e) Tancament perimetral de tota la zona dels horts.

f) Canalització d'aigua per tot l'hort, amb 1 sortida d'aigua a compartir entre cada 4 parcel·les.

A més de l'hort d'en Burguès, l'Ajuntament podrà en un futur adequar altres espais per a la mateixa finalitat, subjectes al mateix reglament.

3.2 A cada convocatòria d'adjudicació de parcel·les i/o casetes, es determinarà quines parcel·les i/o casetes són objectes d'adjudicació, així com la descripció de les característiques de cada una d'elles i el seu emplaçament.

3.3 L'Ajuntament de Felanitx podrà determinar la reserva d'un nombre de parcel·les per ser usades per entitats socials, associacions, escoles, departaments municipals..., les quals se cediran mitjançant conveni.

4. PERSONES DESTINATÀRIES

Per participar a la convocatòria, les persones interessades han d'acomplir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, en possessió dels quals han d'estar durant tot el procés selectiu:

4.1 Si es tracta de persones físiques:

a) Tenir com a mínim 18 anys.

b) Estar empadronat/da al municipi de Felanitx com a mínim des de la data en què finalitzi el termini de presentació de la sol·licitud d'adjudicació.

c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions atribuïdes a l'hort urbà.

d) Les persones majors de 65 anys i les persones desfavorides econòmica i socialment tindran prioritat en l'adjudicació de les parcel·les. L'adjudicació de parcel·les es farà com es descriu a l'apartat 3 del capítol V.

e) Queden excloses del procediment de selecció aquelles persones físiques que concorrin en algunes de les circumstàncies següents:

 

1) Hagin estat privades de l'ús privatiu per al cultiu dels horts urbans al municipi de Felanitx o altres localitats, mitjançant un expedient sancionador amb resolució ferma.

2) Disposin, com a mínim fins a la data de finalització de presentació de la sol·licitud, de l'ús d'un altre hort municipal.

3) Estiguin empadronades amb algú a qui ja s'hagi adjudicat l'ús d'un hort urbà en el terme municipal de Felanitx.

4) Les persones que no estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb l'Ajuntament de Felanitx.

4.2 En el cas de persones jurídiques:

a) Poden ser persones destinatàries de parcel·les i casetes dels horts urbans els centres educatius del municipi i les associacions del terme municipal de Felanitx.

b) En els casos de persones jurídiques, l'adjudicació de parcel·les es farà mitjançant conveni subscrit entre l'Ajuntament i l'entitat en qüestió, a proposta de la Junta de Govern Local.

c) Per ser persones destinatàries dels horts, les associacions han de complir els següents requisits:

 

1. No tenir finalitat lucrativa.

2. El seu objecte social ha de contemplar les activitats divulgatives, formatives o de sensibilització ambiental i/o de foment d'hàbits saludables.

3. Han d'estar inscrites al Registre Municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Felanitx.

5. DURACIÓ DE LES LLICÈNCIES

5.1 L'adjudicació de l'ús privatiu de les parcel·les de conreu dels horts s'atorga per un període d'un any, a comptar a partir de l'endemà de la signatura de la formalització de la llicència.

5.2 La llicència es podrà prorrogar per un període d'un any, fins arribar a un màxim total de 3 anys, tret que, abans d'aquest termini tingui lloc la renúncia o la revocació de la llicència. Esgotat aquest termini, es podrà tornar a optar a l'adjudicació d'una llicència, mitjançant la presentació d'instància, conforme es regula en el present reglament.

6. PRERROGATIVES MUNICIPALS

6.1 L'Ajuntament podrà, sense generar cap dret d'indemnització a favor de la persona interessada o adjudicatària, concretar i modificar les condicions generals d'ús de les parcel·les o espais i altres elements que es puguin assignar, i modificar-ne els límits, els traçats dels camins, les instal·lacions de reg i altres serveis de la zona. La persona adjudicatària podrà sol·licitar, arran de les esmentades actuacions que se li hauran de comunicar, que es revoqui la llicència.

6.2 Correspondrà també a l'Ajuntament interpretar el contingut del present reglament i resoldre'n els dubtes o llacunes, sense perjudici de la resta de prerrogatives emparades per la normativa vigent.

III. NORMES DE FUNCIONAMENT

1. HORARI I ACCÉS

1.1 L'horari que es podrà accedir als horts urbans serà el que autoritzi l'Ajuntament de Felanitx. L'Ajuntament podrà modificar l'esmentat horari en els casos concrets que resultés necessari segons criteri municipal. Inicialment es preveu un horari d'hivern i un d'estiu, concretament:

a) Horari d'hivern (des del darrer diumenge d'octubre al darrer dissabte de març): de dilluns a diumenge de 8.00h a 17.30h.

b) Horari d'estiu (des del darrer diumenge de març al darrer dissabte d'octubre): de dilluns a diumenge de 7.00h a 20.30h.

c) L'Ajuntament es reserva el dret a modificar els horaris anteriors si creu que el canvi suposarà un funcionament més òptim.

1.2 L'accés als horts queda restringit al personal municipal autoritzat, a les persones adjudicatàries d'aquests i a qui els supleixin en cas d'impossibilitat temporal, conforme l'establert en l'apartat següent.

Les persones adjudicatàries o les autoritzades per impossibilitat justificada de la persona adjudicatària, podran introduir en el recinte fins a un màxim de dos acompanyants simultàniament.

1.3 En cas d'impossibilitat temporal i justificada de la persona adjudicatària per dur a terme les tasques de cura i manteniment de l'hort, aquesta podrà autoritzar una altra persona per dur a terme aquestes pel temps imprescindible fins que se solventi la impossibilitat de realitzar-les per si mateixa. L'Ajuntament haurà autoritzar provisionalment aquest accés.

Les causes justificades d'impossibilitat temporal són:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període que sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels casos anteriors.

b) Patir malaltia o incapacitat temporal.

c) Trobar-se en fase imminent de realització d'un viatge de mitjana o llarga durada.

1.4 Les persones autoritzades durant la seva estança al recinte dels horts urbans hauran de dur la targeta identificativa de persona usuària de l'hort i/o acompanyant, que haurà emès l'Ajuntament per a aquesta finalitat.

En el cas que dites targetes no hagin estat dispensades, les persones usuàries han d'anar identificades en tot moment amb el seu DNI, de forma que el personal de l'Ajuntament pugui fer les comprovacions que consideri oportunes en qualsevol moment.

2. GESTIÓ DE FEMS I DE RESIDUS

2.1 A l'hort es farà una classificació dels residus que s'hi puguin generar, i s'adequarà una zona específica per a cada tipus de residu (pedres, vegetació, envasos, fems,...).

2.2 Les persones usuàries hauran de classificar els residus que generin i els hauran de dipositar a la secció corresponent que s'hagi habilitat per a cada tipus de residu.

3. INFORMACIÓ

3.1 L'Ajuntament habilitarà un tauler d'anuncis a una zona comuna dels horts, el qual serà el mitjà de comunicació amb les persones usuàries de les parcel·les. En aquest tauler s'hi exposaran entre altres: les normes de funcionament, l'horari, els telèfons de contacte amb les persones responsables dels horts, els productes fitosanitaris autoritzats en l'agricultura ecològica, les convocatòries per diades de formació i diades de manteniment, etc.

IV. DRETS, OBLIGACIONS, RESPONSABILITATS i PROHIBICIONS DE LES PERSONES ADJUDICATÀRIES

1. Constitueixen DRETS de les persones adjudicatàries:

a) Cultivar dins la parcel·la de conreu adjudicada qualsevol varietat d'hortalisses, flors i plantes aromàtiques en els termes continguts al present reglament i a les bases de la convocatòria.

La persona adjudicatària no té cap dret sobre la parcel·la, les casetes i les instal·lacions complementàries, a excepció del dret d'utilitzar-les durant la vigència de la llicència.

b) Accedir al recinte dels horts per a la finalitat d'aquest reglament, en l'horari d'accés previst.

c) Les persones físiques adjudicatàries poden disposar del suport de terceres persones fins a un màxim de 2, sempre que aquestes reuneixin per si mateixes els requisits per obtenir llicència. Aquestes persones podran ajudar-les o substituir-les quan sigui necessari, i en aquest darrer cas, per un termini consecutiu màxim de 3 mesos.

2. Són RESPONSABILITATS de les persones adjudicatàries:

 • Conservar la parcel·la, les casetes d'emmagatzematge i la resta d'instal·lacions en perfecte estat, fins i tot des del punt de vista estètic, tot fent-se càrrec del manteniment, l'ordre i la neteja, per garantir unes bones condicions sanitàries i de seguretat.
 • Seguir els principis de l'agricultura ecològica i les recomanacions que pugui establir l'Ajuntament a aquest efecte.
 • L'adequació de la parcel·la i caseta assignada, i reposar/reparar el material, les eines, la maquinària i les instal·lacions que siguin de la seva propietat.
 • L'ús privatiu esmentat té caràcter personal i, en cap cas, les persones titulars no poden cedir, gravar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre'l a tercers, sense perjudici del possible suport previst a les clàusules d'aquest reglament.

La persona adjudicatària és l'única responsable davant l'Ajuntament i ha d'assumir la responsabilitat íntegra dels seus actes i els de les persones que hagi disposat per al seu ajut.

 • La persona beneficiària ha de comunicar a l'Ajuntament, en el moment inicial que vulgui disposar del suport de tercers (fins a un màxim de 2 persones), el nom i llinatges, DNI i el domicili a afectes de notificacions d'aquestes persones, i ha d'aportar una declaració jurada signada per aquestes on manifestin que acompleixen els requisits exigits a les persones físiques per ser beneficiàries d'una llicència.

Aquesta comunicació implica per si mateixa, en cas de silenci administratiu, l'aprovació municipal del suport esmentat. Això no obstant, l'Ajuntament por acordar, en qualsevol moment, que alguna o totes aquestes persones cessin en les seves funcions si es comprova que no acompleixen els requisits esmentats o per raons justificades a l'expedient.

 • Els danys i accidents que pugui patir la persona usuària en el desenvolupament de les seves tasques de conreu i en la seva estada en el recinte.
 • La vigilància i cura del seu material, eines i objectes de valor. L'Ajuntament de Felanitx no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin afectar els horts. Igualment, queda exempt de qualsevol responsabilitat en cas d'accident de la persona adjudicatària o de les persones acompanyants en el desenvolupament de les seves tasques de cultiu i en la seva estància en el recinte. Serà a càrrec de la persona adjudicatària qualsevol responsabilitat per aquests conceptes.
 • L'Ajuntament de Felanitx es reserva el dret de prohibir l'ús en qualsevol moment, de maquinària que consideri inapropiada.

3. Són OBLIGACIONS de les persones adjudicatàries:

a) Assumir les despeses generades per la conservació i el manteniment de la parcel·la adjudicada (planter, llavors, adobs i altres elements necessaris per al cultiu) i de la caseta-magatzem, si és el cas.

b) Mantenir nets i en perfecte estat de conservació les eines i els estris necessaris per al conreu que siguin propietat de l'Ajuntament i que aquest pugui posar a la seva disposició si ho considera adient. L'Ajuntament els podrà requerir que compensin el seu desperfecte.

c) Avisar immediatament l'Ajuntament de Felanitx si detecten qualsevol dany o desperfecte a la parcel·la, caseta d'emmagatzematge, espai o les seves instal·lacions.

d) Les obres i les reparacions de renovació o reposició a la part exterior de la parcel·la, espai o en els seus elements, ocasionades per l'envelliment o altres causes en les quals no es doni dany o negligència de la persona adjudicatària o la persona que l'ajuda o acompanya, seran a càrrec de l'Ajuntament de Felanitx. En cas contrari seran a càrrec de la persona adjudicatària..

e) Mantenir l'entorn de les seves parcel·les en perfecte estat, net i lliure de tot tipus d'herbes i plantes espontànies. També s'hauran de fer càrrec de gestionar adequadament els residus que es produeixin, separar les d'origen orgànic de la resta i dipositar cada tipus de residu al contenidor específic.

f) Complir les ordenances municipals i la resta de normativa local, autonòmica o estatal que els pugui afectar.

g) Respondre dels danys de tot tipus, robatoris o actes vandàlics que puguin afectar l'interior de les parcel·les, els espais, i de qualsevol responsabilitat en cas d'accident personal o de la persona que ajudi o acompanyi.

h) Fer-se càrrec de les indemnitzacions econòmiques i les reparacions que es generin derivades dels danys causats a l'hort municipal i a les seves instal·lacions.

i) Comunicar a l'Ajuntament les dades de la persona que ajudi o acompanyi i respondre solidàriament davant l'Ajuntament pels seus actes.

j) Facilitar l'entrada puntual als horts del personal municipal i de les persones autoritzades a aquest efecte, i col·laborar-hi en la resolució de totes les qüestions que es plantegin, per a la qual cosa podran rebre l'assessorament del dit Servei.

k) Facilitar la revisió al personal de l'Ajuntament, de les casetes i parcel·les.

l) Les altres que es derivin de les bases de la corresponent convocatòria o de les instruccions donades per l'Ajuntament de Felanitx.

m) Participar en les diades de formació i diades de manteniment de les instal·lacions, casetes, passadissos i zones comunes, que organitzarà l'Ajuntament per garantir un bon funcionament dels horts.

n) Revisar periòdicament la informació penjada al tauler d'anuncis.

4. Es consideren PROHIBICIONS a les persones adjudicatàries:

a) Conrear plantes degradants del sòl, plantes psicotròpiques, arbres, arbusts, o qualsevol espècie que no sigui per al consum humà, amb l'única excepció del conreu de flors i plantes aromàtiques. Realitzar un cultiu que pugui envair les parcel·les adjacents.

b) Aplicar adobs de síntesi i productes fitosanitaris de síntesis per al control de plagues o malalties. Només s'autoritzen els productes emprats en producció ecològica.

c) Moure les fites i tanques que delimitin cada parcel·la, així com l'alteració de camins i conduccions de reg. No està permesa la realització d'obres ni la instal·lació d'elements fixos, ni a les parcel·les ni a l'exterior ni interior de les casetes, ni l'alteració de les existents, llevat de l'autorització expressa de l'Ajuntament.

d) Tenir i criar qualsevol mena d'animal o bestiar a l'hort, ni accedir al recinte amb animals.

e) Caçar, tallar o esmotxar arbres, arbusts i/o plantes ja existents a l'hort i a les zones comunes.

f) Guardar dins les instal·lacions qualsevol substància prohibida, acumular o abandonar material o residu, dins o fora de l'hort, ni aportar qualsevol tipus d'objecte aliè a la funció de l'hort susceptible d'alterar l'estètica del lloc; utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials.

g) Deixar l'hort sense treballar. En cas d'impossibilitat temporal, que no es podrà allargar més de 4 mesos, la persona usuària haurà de comunicar de forma motivada aquesta circumstància a l'Ajuntament de Felanitx.

h) Accedir, circular i estacionar vehicles amb motor dins el recinte, llevat de quan s'utilitzin eines agrícoles, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

i) La sostracció o el dany intencionat a equipaments, eines, productes o cultius de les persones o entitats adjudicatàries d'altres parcel·les.

j) No respectar les normes bàsiques de convivència i estètica de l'hort, mantenir una conducta insolidària, no escoltar les instruccions i pautes dels tècnics municipals responsables de l'hort, i fer una despesa excessiva d'aigua.

k) Es prohibeix totalment, fer foc dins les instal·lacions dels horts urbans.

l) Qualsevol altre ús no previst anteriorment i que produeixi molèsties, o males olors, limiti l'ús i el gaudi de la resta de parcel·les o afecti l'entorn del lloc.

V. ADJUDICACIÓ

1. CONVOCATÒRIA PÚBLICA

L'Ajuntament de Felanitx aprovarà la convocatòria pública per adjudicar les parcel·les destinades a horts urbans d'acord amb aquest Reglament.

Una vegada aprovades les bases de la convocatòria, es publicaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Felanitx, a la web municipal (http://www.Felanitx.org), i a altres mitjans de difusió que, si s'escau, disposi l'Ajuntament. S'entén que presentar una sol·licitud implica l'acceptació íntegra de les bases de la convocatòria i aquest Reglament.

L'Ajuntament iniciarà d'ofici aquest procediment, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, que contindrà l'aprovació de la convocatòria de concessió d'autoritzacions d'ocupació d'horts i de les casetes, i aprovació de les bases.

2. SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINIS

a) Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud de llicència d'ús privatiu dels horts urbans de Felanitx, dins el termini que estableixi la convocatòria, en el registre de l'Ajuntament de Felanitx, i seguint els models de sol·licitud prevists a aquest reglament (annex I).

Els impresos de sol·licitud per participar a la convocatòria estaran a disposició de les persones interessades a les oficines municipals i a la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx.

b) Juntament amb la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran d'adjuntar la següent documentació:

 • Sol·licitud de l'Annex I, adequadament emplenada.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
 • Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l'hort urbà (Annex II).

En cas de ser persona prejubilada o aturada caldrà adjuntar:

 • Informe de vida laboral actualitzat

En el cas de ser persona beneficiària de la renda mínima d'inserció o similar, caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Resolució aprovatòria conforme s'és beneficiari d'una renda mínima d'inserció, o similar.

En el cas de ser persona jubilada:

 • Certificat de la pensió.

En el cas de ser persona amb discapacitat:

 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% emès per l'organisme competent de cada Comunitat Autònoma.

En el cas de ser dona víctima de violència de gènere es pot acreditar amb algun dels següents documents:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènera
 • Ordre de protecció o qualsevol altre resolució judicial.
 • Informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent.
 • Qualsevol altre títol, sempre que aquest estigui previst a les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cada un dels drets i recursos.

En el cas de ser persona amb problemes de drogodependència u altres trastorns addictius que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social:

 • Informe de tractament emès per l'entitat en que es realitza el procés.

En el cas de ser persona interna en centre penitenciari amb situació que permet accedir a una ocupació

 • Certificat emès per l'administració corresponent.

c) Només s'admetrà una sol·licitud per part de cadascuna de les persones sol·licitants i, per tant, només podran resultar beneficiàries d'una única parcel·la.

3. FORMA D'ADJUDICACIÓ.

3.1 L'Ajuntament revisarà totes les sol·licituds i documentació, comprovant que compleixen els requisits descrits a aquest reglament. L'Ajuntament podrà, si ho considera oportú, establir un termini perquè les persones sol·licitants puguin esmenar les seves sol·licituds o que facin els aclariments que es considerin necessaris, amb l'advertència genèrica que, si no ho fan, es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud.

3.2 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i la comprovació que es compleixen els requisits, s'elaborarà una llista provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

S'atorgarà un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals al tauler d'edictes de l'Ajuntament, per poder presentar al·legacions.

3.3 Una vegada finalitzat el termini a què és fa referència al paràgraf anterior, l'Ajuntament ha de dictar una resolució, amb la llista definitiva de persones admeses i excloses i es determinarà el dia, l'hora i el lloc de celebració del sorteig de selecció, si és el cas. Aquesta resolució s'ha de fer pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional.

En cas que no es presentin reclamacions, la llista provisional quedarà elevada a definitiva de forma automàtica.

3.4 En el cas que hi hagi parcel·les suficients per atendre totes les sol·licituds admeses, s'adjudicarà una parcel·la a cada una de les persones admeses.

3.5 En el cas que hi hagi més sol·licituds admeses que parcel·les a adjudicar, es realitzarà un sorteig públic. El qual es durà a terme de la següent forma:

I. Primer es farà un sorteig de les persones o entitats adjudicatàries.

a) Es farà un sorteig per determinar qui resultarà adjudicatari de les parcel·les entre les persones sol·licitants que compleixen els requisits exigits i hagin presentat la sol·licitud i documentació exigida, en el termini i condicions previstes a aquest reglament.

b) Per a les persones físiques es faran dos sortejos per separat. Un sorteig per les persones majors de 65 anys d'edat i/o en risc o situació d'exclusió social i, en el cas que quedin parcel·les sense adjudicar, es durà a terme un segon sorteig per la resta de persones.

c) Es faran sortejos separats, per a persones físiques i per a persones jurídiques/entitats, si escau.

d) S'extrauran tantes paperetes com parcel·les s'hagin d'adjudicar. Una vegada extretes aquestes paperetes, s'aniran extraient la resta de paperetes, les quals per ordre d'extracció aniran conformant la llista d'espera per aconseguir una parcel·la i/o caseta.

e) L'Ajuntament tendrà la facultat de resoldre qualsevol malentès i/o incident que pugui sorgir.

II. Sorteig de parcel·les i casetes

a) Una vegada es disposi de la llista de persones o entitats adjudicatàries, es faran 2 sortejos, un per assignar a cada un la parcel·la que li correspon i l'altre per assignar la caseta/magatzem.

b) Es faran sortejos diferents per a les persones físiques i per a les jurídiques.

c) L'Ajuntament tendrà la facultat de resoldre qualsevol malentès i/o incident que pugui sorgir.

III. El sortejos es realitzaran davant el secretari o secretària de l'Ajuntament i el regidor o regidora responsable de l'àrea competent, o persones en qui deleguin. La data, hora i lloc del sorteig es comunicarà a totes les persones admeses mitjançant correu electrònic, o mitjans telefònics o de missatgeria instantània; així mateix també es penjarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx (www.Felanitx.org) i xarxes socials, si així ho considera l'Ajuntament.

IV. Els resultats dels sortejos es faran públics a través del tauler d'edictes de l'Ajuntament, la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx (www.Felanitx.org) i xarxes socials, si així ho considera l'Ajuntament.

V. Una vegada realitzat el sorteig, l'Ajuntament dictarà una resolució d'adjudicació de les llicencies d'ús privatiu de domini públic per al cultiu dels horts urbans i per a les casetes/magatzems, i detallarà el número de parcel·la i/o caseta que ha tocat a cada persona o entitat adjudicatària.

VI. Vacants i vigència de les llistes d'espera.

a) Les persones admeses que no hagin estat adjudicatàries de cap hort romandran en una llista de persones suplents, segons l'ordre que hagin quedat en el sorteig. En aquesta llista s'afegiran, per ordre cronològic, aquelles persones que posteriorment presentin instàncies que manifestin estar interessades en l'adjudicació d'una parcel·la.

b) Quan hi hagi un hort vacant, aquest s'oferirà d'acord amb l'ordre estricte de la llista d'espera corresponent, i es notificarà a la persona interessada per correu electrònic o per via telefònica.

Si la persona sol·licitant a qui s'ofereix el cultiu d'un hort, en el termini de deu dies, no manifesta la seva conformitat amb la proposta, s'entendrà que renuncia al cultiu de l'hort urbà i se l'exclourà de l'adjudicació, encara que podrà continuar dins la llista d'espera. Es procedirà a adjudicar-lo als propers de la llista.

VI. ATORGAMENT, CADUCITAT I REVOCACIÓ DE LLICÈNCIES.

1. ATORGAMENT DE LLICÈNCIES

La persona adjudicatària disposarà de la parcel·la i/o caseta corresponent a partir de l'endemà de l'atorgament de la llicència i fins a la data de finalització d'aquesta.

2. SEGUIMENT I CONTROL DE LES LLICÈNCIES

L'Ajuntament de Felanitx farà el seguiment i el control de les llicències d'ús privatiu que s'atorguin a través de l'àrea competent que assessorarà i donarà, si s'escau, instruccions d'obligat compliment a les persones adjudicatàries.

L'òrgan competent per a l'adjudicació de les parcel·les destinades a hort d'oci, així com la resolució de les incidències que puguin sorgir entre les persones concessionàries de les parcel·les i entre aquestes persones i l'Ajuntament, serà la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Felanitx.

3. La llicència d'ús privatiu CADUCA pels motius següents:

a) Per venciment del termini final, juntament amb les pròrrogues.

b) Per renúncia de la persona titular de la llicència abans del venciment del termini.

c) Per mort o incapacitat sobrevinguda de la persona adjudicatària abans del venciment de la llicència.

d) Per voluntat unilateral de l'Ajuntament de no prorrogar la llicència.

4. La llicència d'ús privatiu pot ser REVOCADA pels motius següents:

a) Per pèrdua de les condicions d'accés per ser persona beneficiària i/o adjudicatària d'una llicència d'ús privatiu objecte d'aquest Reglament.

b) Per haver de disposar de les parcel·les per a obres, serveis o instal·lacions de l'Administració o per dur a terme les actuacions previstes en el planejament urbanístic.

En aquest cas, l'Ajuntament avisarà les persones adjudicatàries amb 2 mesos d'antelació al moment què hagin de deixar lliure la parcel·la adjudicada.

c) Per haver cessat en el conreu de la parcel·la de cultiu adjudicada durant més de 4 mesos sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament de Felanitx i aquest ho accepti.

d) Per haver comès una infracció molt greu prevista en aquest Reglament.

e) Per incomplir, reiteradament, les instruccions donades per l'Ajuntament, la resta de clàusules contingudes en aquest Reglament i altra normativa d'aplicació, encara que no s'hagi sancionat.

f) La revocació de l'autorització, en qualsevol moment i per qualsevol causa no atorga cap dret a percebre indemnització o compensació de cap tipus.

5. Als efectes de l'extinció de la llicència, per haver caducat o haver estat revocades:

a) L'Ajuntament de Felanitx iniciarà un expedient contradictori amb audiència pública de la persona titular de llicència d'ús privatiu, prèviament a l'aprovació de la seva caducitat o la seva revocació. Aquest expedient haurà de contenir una acta de comprovació de l'estat de la parcel·la assignada. Posteriorment es realitzarà la proposta de resolució i extinció de la llicència municipal per tal de ser elevada a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

b) Dins els 15 dies hàbils següents a la data de recepció de la notificació de l'acord esmentat la persona usuària haurà de deixar l'hort municipal buit i a plena disposició de l'Ajuntament de Felanitx, així com també la caseta/magatzem.

c) Les obres i les plantacions que tinguin el concepte de millora efectuada per la persona usuària i que no puguin ser retirades sense dany al terreny municipal quedaran en propietat de l'Ajuntament sense que això generi un dret a indemnització.

d) Respecte de les collites, en extingir-se la llicència d'ús privatiu quedaran a disposició del Serveis Socials municipals si la persona adjudicatària o persones familiars autoritzades per aquesta no les han recol·lectades en el termini de 15 dies hàbils abans esmentats.

e) Les persones usuàries no tindran dret a cap tipus d'indemnització per pèrdua de collites, per millores de la parcel·la o per altres incidències que es derivin de l'extinció o resolució de la llicència d'ús privatiu.

f) Les parcel·les, les llicències de les quals hagin caducat o hagin estat revocades, quedaran lliures i podran ser adjudicades novament.

6. La condició de persona adjudicatària es perdrà automàticament per:

a) Renúncia o baixa voluntària mitjançant escrit presentat en el registre de l'Ajuntament de Felanitx. La renúncia s'ha de comunicar en un termini d'un mes abans de la finalització de la vigència de la llicència.

b) Baixa en el Padró del terme municipal de Felanitx.

c) Subarrendament o cessió a tercers del cultiu de la parcel·la.

d) Abandonament o carència de l'hort més de 4 mesos seguits, excepte en casos justificats com malaltia o ingrés hospitalari.

e) Realització dins de l'hort de construccions, barraques, hivernacles o plantació d'arbres, així com la instal·lació de tancament o elements de separació diferents als autoritzats.

f) Utilització de l'hort per a ús i finalitats diferents a les que es detallen en aquest reglament.

g) Incompliment de les normes bàsiques de convivència, conducta insolidària, realització d'una despesa excessiva d'aigua o utilització de productes tòxics o potencialment tòxics en dosis no permeses per la normativa en matèria d'agricultura ecològica.

h) Finalització del termini de vigència de l'adjudicació.

i) Desaparició sobrevinguda de les circumstàncies que van motivar l'adjudicació.

j) Posar a la venda de forma unilateral, sense el consentiment de les persones responsables, els productes obtinguts del cultiu de l'hort.

k) En cas de defunció, malaltia crònica o incapacitat de la persona titular per treballar l'hort, les persones hereves o familiars designats podran, si ho desitgen, continuar cultivant l'hort, sempre que compleixin els requisits i conformitat prèvia expressa de l'Ajuntament.

VII. RÈGIM SANCIONADOR

1. Es consideren infraccions, d'acord amb el contingut d'aquest Reglament, les accions o omissions que contradiguin el que s'estableix en aquest. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. El procediment sancionador s'iniciarà per part de l'Ajuntament de Felanitx, o a conseqüència d'una denúncia de qualsevol persona usuària, sempre que es descrigui la infracció o la presumpta persona infractora.

3. Són responsables de les infraccions totes les persones usuàries que duguin a terme les accions o omissions tipificades en aquest Reglament.

4. Tipificació de sancions:

4.1 Són infraccions lleus:

a) Les pertorbacions lleus de la convivència que afectin de forma lleu la zona d'horts i els drets de la resta de persones usuàries, en concret: la vulneració dels articles 3 i 4 de l'apartat IV d'aquest Reglament.

b) Qualsevol incompliment d'aquest Reglament que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu.

4.2 Són infraccions greus:

a) Les pertorbacions greus de la convivència que afectin de forma greu la zona d'horts i els drets de la resta de persones usuàries, en concret: la vulneració dels articles 3 i 4 de l'apartat IV d'aquest Reglament.

b) La reincidència en dues o més infraccions lleus.

4.3 Són infraccions molt greus:

a) Abandonar, abocar o vessar sobre el terreny productes o residus sempre que s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

b) La reincidència en dues o més infraccions greus.

 

5. Sancions

Les actuacions que suposin una infracció al que estableix el Reglament, seran sancionades de la forma següent:

a) Les infraccions lleus amb una sanció des de 30 fins a 150 euros.

b) Les infraccions greus amb una sanció des de 150 fins a 300 euros.

c) Les infraccions molt greus amb una sanció des de 300,01 fins a 600 euros. Podran ser sancionades amb la pèrdua de la condició de persona adjudicatària de la parcel·la d'horts i casetes.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entra en vigor el dia de la publicació del text íntegre en el BOIB, que es fa una vegada comunicat l'acord d'aprovació definitiva del Reglament, amb la tramesa d'una còpia del text al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern a l'efecte previst a l'article 113 de la LMRIB, i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que aquests organismes reben la còpia.

 

ANNEX I SOL·LICITUD PER A L'ASSIGNACIÓ A PERSONES FÍSIQUES DE L'ÚS PRIVATIU DELS HORTS URBANS EN EL TERME MUNICIPAL DE FELANITX

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

El/ La Sr./Sra. ___________________________________________________________________________________________________

Amb DNI/NIE_____________________________ i domicili a ___________________________________________________________

Carrer __________________________________________________________________________ núm. ____ porta _______________

Telèfons _____________________________________________________________________Fax_______________________________

Correu electrònic: ________________________________________________________________________________________________

En representació de

(Nom)____________________________________________________________________________ DNI _________________________

2. EXPOSA

Que m'he assabentat de la posada en marxa de la convocatòria ____________del procés d'assignació de l'ús privatiu d'horts urbans en el terme municipal de Felanitx i de les bases que la regulen, les quals accepto íntegrament, i que compleixo els requisits per obtenir la condició de persona beneficiària.

Que estic interessat/da en sol·licitar una parcel·la i n'exposo els MOTIUS:

...............................................................................................................________________________________________________________

...................________________________________________________________............................................................................................

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA

X

Fotocòpia del DNI/NIE/Targeta de residència de la persona sol·licitant

X

Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l'hort urbà.

 

Altra documentació. (Detallau quina)

4. DEMANA

Ser admès/admesa al procés d'adjudicació esmentat així com l'assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la de conreu i una caseta-magatzem, als horts urbans______________________de Felanitx.

Felanitx, _______ de _______ de 20__

Signatura:

 

ANNEX II DECLARACIÓ JURADA

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

El/ La Sr./Sra___________________________________________________________________________________________________

Amb DNI/NIE______________________________________ i domicili a ___________________________________________________

Carrer _____________________________________________________________________________ núm. __________ porta ________

Telèfons _______ _______________________________________________________________Fax______________________________

Correu electrònic: _____ __________________________________________________________________________________________

2. DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que reuneixo les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions derivades de l'hort urbà.

Perquè consti als efectes oportuns, signo la presenta declaració

Felanitx, _______ de ______________ de 20__

Signatura: _____________»