Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 87570
Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora del preu públic del servei de menjar a domicili

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2565/2021

A la sessió ordinària de l'Ajuntament Ple de dia 19 de desembre de 2022, es va adoptar, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. No tenir en compte la recomanació de l'Institut Balear de la Dona, atès que l'ordenança municipal reguladora del servei d'ajuda a domicili ja contempla la seva aplicació a «families en risc social i víctimes de violència masclista», tal com va suggerir Ibdona. Per tant, es manté la redacció inicial de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjar a domicili, d'acord amb la qual tendran dret a l'exempció del preu públic, quan l'aplicació d'aquest a un/a usuari/a, impliqui la renúncia a un servei imprescindible per garantir les seves necessitats bàsiques.

Segon. Aprovar definitivament l'Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de menjar a domicili en els mateixos termes que es redacta a l'expedient. (Annex I – Esborrany Ordenança prestació servei menjar a domicili).

Tercer. Traslladar aquest acord, juntament amb el text de l'Ordenança, a l'Institut Balear de la Dona.

Quart. Publicar íntegrament el present acord, juntament amb el text de l'Ordenança, en el BOIB en forma legal.

Recursos.

Contra l'aprovació definitiva de l'esmentada modificació es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient.

L'expedient se pot consultar en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, amb cita prèvia, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271

 

Felanitx, document signat electrònicament: 31 de gener de 2023

El batle Jaume Monserrat Vaquer

 

ANNEX «ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJAR A DOMICILI

Article 1 Concepte

De conformitat amb l'article 127, en relació a l'article 41, ambdós del Text Refós de la llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix el Preu públic per a la prestació del servei de menjar a domicili, que es regirà per la present ordenança.

Article 2 Objecte

L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació del preu públic del servei de menjar a domicili

Article 3 Obligats al pagament

Estan obligades al pagament del preu públic les persones que sol·licitin o se beneficiïn del servei de menjar a domicili. L'obligació de pagament neix des que s'iniciï la prestació del servei o realització de l'activitat que es tracti.

Article 4 Quantia

Per cada servei: 7,30 euros més l'IVA que li correspongui.

Article 5 Normes de gestió, declaració i ingrés

1. L'obligació de pagament del preu públic detallat a l'article anterior, s'origina amb l'inici de la prestació del servei o realització de l'activitat.

2. En el moment de sol·licitar els serveis regulats per aquesta Ordenança, les persones usuàries han d'autoritzar la domiciliació de pagament dels rebuts que s'emetran mensualment per l'import d'aquest preu públic. Per això, han de presentar complimentat l'Annex I d'aquesta ordenança.

3. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament del preu públic.

4. Quan l'aplicació del preu regulat a l'ordenança a un/a usuari/a, impliqui la renúncia a un servei imprescindible per garantir les seves necessitats bàsiques, s'aplicarà una reducció del 100% de la tarifa del preu, d'acord amb l'informe justificatiu que emetin els Serveis Municipals.

5. Quan per causes no imputables a l'obligat/da al pagament, el servei o activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.

6. Els deutes pels preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de constrenyiment.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini previst a l'article 113 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

ANNEX I DOMICILIACIÓ DE PAGAMENT DE REBUTS EN ENTITATS BANCÀRIES I CAIXES D'ESTALVI

Autoritzo a l'ajuntament de Felanitx a què els rebuts pel concepte que a continuació es relaciona, siguin presentats al cobrament, en la Entitat que seguidament es designa:

Dades Fiscals

Interessat/da: ___________________________________________________________________________________________________

DNI: __________________________________________________________________________________________________________

Titular del rebut (en cas que no coincideixi amb l'interessat): ______________________________________________________________

DNI: __________________________________________________________________________________________________________

Naturalesa del rebut: Preu públic pel servei de menjar a domicili

DADES BANCÀRIES

Nom de l'Entitat: _________________________________________________________________________________________________

Sucursal (Adreça): _______________________________________________________________________________________________

IBAN

Entitat                                   Oficina                   D.C.                      Número compte de la persona interessada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felanitx, dia _____ de _________________ de 202__»