Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 74202
Aprovació definitiva de la derogació del Reglament de règim intern de la Sala Polivalent d’Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que per acord de Ple en data 20 de desembre de 2022 s'aprovà inicialment la derogació del Reglament de Règim Intern de la Sala Polivalent.

Atès que en data 24 de desembre de 2022, BOIB número 167, es publicà l'edicte d'aprovació inicial.

Atès que no s'han produït al·legacions en el termini d'exposició pública, es considera definitivament aprovada dita derogació.

 

Algaida, a data de la signatura electrònica: (26 de gener de 2023)

La batlessa

Maria Antònia Mulet Vich