Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 73988
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei social d’ajuda a domicili del municipi de Llucmajor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el 19 d'octubre de 2022 va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal, publicat l'anunci en el BOIB número 154 de data 26 de novembre de 2022, i atès que no s'han presentat reclamacions contra aquest acord durant el termini d'exposició pública, en virtut de l'article 17.4 del Reial Decret legislatiu, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de l'ordenança, que queda redactada en els termes següents:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL     D'AJUDA A DOMICILI

Article 1. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004 del text refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per la prestació del servei social d'ajuda a domicili", que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei social d'ajuda a domicili per a les persones que ho sol·licitin per a si mateixes o per a terceres persones.

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades per la prestació del servei a què es refereix aquesta ordenança. 

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei 58/2003, general tributària. 

2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, general tributària.

Article 5. Quota tributària

La quota tributària regulada en aquesta ordenança per la prestació del servei social d'ajuda a domicili serà d'una tarifa horària (preu/hora) que es determinarà en funció de la capacitat econòmica del usuari del servei (renda personal), segons la taula següent:

CAPACITAT ECONÒMICA ANUAL DE LA PERSONA USUÀRIA DEL SERVEI ENTRE

Tarifa €/hora

0,00 €

i

IPREM anual x 1,0 (Nota 1)

3 € *

> IPREM anual x 1,0

 

 

9,80 €

L' IPREM anual assenyalat en aquesta taula és anual el referit a 14 pagues

Nota 1: L'Ajuntament es farà càrrec del servei social d'ajuda a domicili, previ informe favorable i motivat pel serveis tècnics municipals del departament de serveis socials, en els següents casos:

  • En el cas que l'IPREM sigui inferior o igual a 1, que no es disposi de capacitat econòmica tant el propi usuari com els seus familiars obligats per les normes de dret privat al pagament de la prestació d'aliments.
  • Existeixen raons social o interès general justificat i que s'informi favorablement pel motivat del/ la cap de servei /secció del departament de serveis socials .

Tot això, sense perjudici que en el cas que posteriorment resulti injustificat la prestació solidària del servei l'Ajuntament pugui reclamar el reintegrament dels costs i les liquidacions de les taxes que siguin d'aplicació, per part del usuari

A efectes del càlcul de la tarifa l'Indicador Públic de Renta de Efectes Múltiples (IPREM) serà l'últim vigent de caràcter anual i amb 14 pagues que es quantifiqui a les Lleis de pressuposts de l'Estat.

S'estableix com a renda personal els rendiments derivats tan del treball com del capital. S'entendrà per rendes del treball les retribucions tan dineràries com en espècies, derivades de l'exercici d'activitats per compte pròpia o aliena, equiparant-se a aquestes prestacions reconegudes per qualsevol dels règims de previsió social, finançats amb càrrec a recursos públics o aliens. Com rendes de capital es computaran la totalitat d'ingressos que provinguin d'elements patrimonials, tan bens com drets i es consideraran els seus rendiments efectius.

A aquelles usuaris obligats a presentar la declaració del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), es computarà com a renda, a efectes d'aplicació d'aquest article, la quantia que figuri com part general de la base imposable en la declaració del impost.

A aquells usuaris que no han de de presentar la declaració del IRPF de forma obligatòria o que presentin declaració conjunta d'IRPF es determinarà la quantia de la renta amb els mateixos criteris utilitzats per a calcular la part general de la base imposable del IRPF.

Es considera patrimoni el conjunt de bens i drets de contingut econòmic de titularitat de la persona usuària, amb la deducció de càrregues i gravàmens que baixin el seu valor, així com de les deutes i obligacions personals de les quals hagi de respondre.

Únicament es tindran en compte, a efectes del còmput de patrimoni, els bens i el drets d'aquelles persones que tinguin la obligació de presentar la declaració sobre patrimoni, regulada per la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre Patrimoni. No es considerarà patrimoni, a aquest efectes, l'habitatge habitual.

La capacitat econòmica final del sol·licitant serà la corresponent a la seva renta, modificada a l'alça per la suma d'un 5% de la base liquidable sobre l'impost sobre el patrimoni, reduint el valor de l'habitatge habitual, a partir dels 65 anys d'edat, un 3% dels 35 anys als 65 anys i un 1% els menors de 35 anys.

El període a computar per la determinació de la renta i del patrimoni serà al corresponent a l'any natural immediatament anterior al de reconeixement del servei d'ajuda a domicili.

Per acreditar la renda anual aquells usuaris que no han de de presentar la declaració del IRPF de forma obligatòria o que presentin declaració conjunta d'IRPF, es presentarà davant les dependències d'aquest Ajuntament, com a requisit mínim, la següent documentació:

  •  Certificat de la seguretat social de prestacions de pensions o ajudes o negatiu en cas de no percebre.
  •  Declaració de la renda o certificat d'ingressos.
  •  Moviments bancaris dels últims 6 mesos.

Article 7. Meritació

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació del servei.

Article 8. Liquidació i ingrés

1.- Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran per mensualitats vençudes. Els TERMINIS D'INGRÉS en període voluntari de les quantitats esmentades seran els PRIMERS DEU DIES de cada mes.

Un cop transcorregut el període voluntari d'ingrés, es meritaran els recàrrecs assenyalats en l'article 28 de la Llei general tributària, sense perjudici de les actuacions administratives en matèria d'inspecció tributària. 

El LLOC D'INGRÉS en període voluntari serà el compte corrent de l'entitat bancària que a continuació s'indica, obert a nom de l'Ajuntament de Llucmajor:

(Aquelles entitats que subscriguin el conveni Quadern 60)

Disposició transitòria

Les referències a l'articulat d'aquesta ordenança s'han d'entendre sense perjudici que hagin pogut ser modificades per una normativa posterior a la seva aprovació.

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrònica (26 de gener de 2023)

El batle Éric Jareño Cifuentes