Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 72235
Aprovació definitiva Pressupost i Plantilla 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

M. Carolina Marquès Portella, Batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís, fa públic que, contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2022  pel qual es va aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici de l'any 2023, les seves bases d'execució, i la plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, per la qual cosa es considera definitivament aprovat.

De conformitat amb el disposat a l'article 169.3 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  es transcriu a continuació el resum per capítols del pressupost: 

 

ESTAT DE DESPESES

2023

1

PERSONAL

5.592.945,16

2

BÉN I SERVEIS

4.333.131,05

3

DESPESES FINANCERES

212.200,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

786.673,95

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

92.641,85

6

INVERSIONS

2.159.533,13

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

240.000,00

8

ACTIUS FINANCERS

18.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

680.250,00

 

TOTAL DESPESES

14.115.375,14

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

2023

1

IMPOSTOS DIRECTES

5.771.084,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

462.000,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.898.109,13

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.811.149,01

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

355.033,00

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

760.000,00

8

ACTIUS FINANCERS

18.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

1.040.000,00

 

TOTAL INGRESSOS

14.115.375,14

En compliment del disposat a l'article 127.1 del Reial  Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, es fa pública la plantilla de personal de la Corporació:

PLANTILLA 2023

Situacions administratives:

1.- Coberta en propietat

2.- Vacant

3.- Execució programa temporal

4.- Indefinit no fix

5.- Indefinit no fix discontinu

 

FUNCIONARIS

N.

Gr.

Niv.

Sit

I) HABILITACIÓ NACIONAL

 

 

 

 

Secretaria

1

A1

28

1

Interventor/a

1

A1

27

2

Tresorer/a

1

A1

26

2

II) ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

 

 

2.1 Subescala Tècnica

 

 

 

 

Tècnic Administració General

1

A1

25

2

2.2 Subescala Administrativa

 

 

 

 

Administratiu

1

C1

14

1

Administratiu – Responsable SAC

1

C1

14

2

2.3 Subescala Auxiliar

 

 

 

 

Aux. Administratiu

1

C2

17

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

17

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

Aux. Administratiu

1

C2

18

2

2.4 Subescala Subalterna

 

 

 

 

Notificador

1

AP

14

2

III) ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

 

 

3.1. Subescala Tècnica

 

 

 

 

Delineant

1

C1

20

2

Arquitecte Tècnic

1

A2

22

2

Arquitecte Tècnic

1

A2

22

3

Enginyer Tècnic

1

A2

22

2

Asessor Jurídico

1

A1

26

2

Arquitecte

1

A1

27

2

Treballador familiar (SADAI)

1

C2

14

3

Treballador familiar (SADAI)

1

C2

14

3

Treballador social (SADAI)

1

A2

21

3

3.2. Subescala Serveis Especials

 

 

 

 

Cap de Policia

1

A2

25

1

Subinspector

1

A2

23

1

Oficial

1

C1

21

1

Oficial

3

C1

21

2

Policia integrat

13

C1

18

1

Policia integrat

3

C1

18

2

Oficial (2ª activitat)

1

C1

21

1

Policia (2ª activitat)

2

C1

18

1

 

PERSONAL LABORAL

 Nº

SITUACIÓ

Administratiu Àrea Cadastre

1

1

Administratiu SSTTMM

1

1

Administratiu SSTTMM

1

1

Encarregat brigada

1

2

Tècnic Bas. Fontaner

1

1

Ajudant Manteniment

1

1

Oficial Conservació Albañ/Ent.

1

1

Oficial Conservació

1

1

Peó

1

1

Ajudant Manteniment

1

1

Peó (discap.)

1

2

Peó (vacant)

1

2

Peó (discap.) (vacant)

1

2

Peó (vacant)

1

4

Auxiliar administratiu

1

1

Peó

1

1

Oficial Conservació

1

1

Administratiu Medi Ambient

1

1

Peó

1

1

Peó

1

1

Peó (discap.)

1

1

Treballadora social

1

1

Auxiliar Administrativa

1

1

Treballadora social

1

1

Psicòleg

1

2

Educadora Social

1

2

Treballador familiar

3

4

Administratiu

1

1

Oficial Conservació Ordenança

1

1

Educadores Escola Infantil (Directora)

1

1

Educadores Escola Infantil (Secretaria)

1

1

Educadores Escola Infantil

3

1

Educadores Escola Infantil

3

2

Educadores Escola Infantil

2

4

Peó Conservació. Ordenança

1

1

Coordinador/a Biblioteca / Arxiu

1

1

Auxiliar de  Biblioteca (vacant)

1

2

Auxiliar arxiu i biblioteca (18,75 h/setmana)

1

1

Director Escola Musica (25h)

1

1

Professors EMEA

13

5

Administratiu Àrea Joventut

1

1

Director temps lliure

2

2

Monitor acció social (32 h/setmana)

1

2

Monitor temps lliure (32 h/setmana)

2

2

Administratiu Àrea Alcaldia

1

1

Administratiu Àrea Secretaria

1

1

Encarregat Servei Neteja

1

1

Ajudant Manteniment Serv. Neteja

8

1

Ajudant Manteniment Serv. Neteja

4

2

Ajudant Manteniment Serv. Neteja (25h)

1

2

Administratiu SAC

1

1

Administratiu

1

1

 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 Nº

SITUACIÓ

Reforç brigada

1

89 dies

Programa AODL

1

12 mesos

Educadora Escola Infantil (18,75 h/setmana)

1

12 mesos

Educadora Escola Infantil  adaptació (22,5 h/setmanals)

3

89 dies

Professorat EMEA

3

89 dies

Monitors servei de Nadal i Setmana Santa ( 5 h/dia)

7

14 dies

Director servei de Nadal i Setmana Santa ( 6 h/dia)

1

14 dies

Monitors d'estiu (30 h/setmana)

5

37 dies

 

PERSONAL EVENTUAL FUNCIONARI D'OCUPACIÓ

 Nº

Responsable de comunicació

1

 

Sant Lluís, en la data que consta en la signatura electrònica (26 de gener de 2023)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella