Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 70332
Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició pública del Pressupost Municipal per a l'exercici 2023, vist l'informe d'impacte de gènere de l'Institut Balear de la Dona i atès que no s'han presentat al·legacions ni reclamacions en contra, es dóna definitivament per aprovat el Pressupost de l'Ajuntament de Santanyí per a l'exercici 2023, que es va aprovar inicialment en sessió de Ple ordinària celebrada el 27 de desembre de 2022. D'acord amb l'establert a l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se'n publica el resum per capítols i la plantilla de personal

 

 

AJUNTAMENT

SMS SRLU

TOTAL CONS

 

DESPESES

 

 

 

CAPITOL 1

Despeses de personal

9.020.041,85

2.203.183,98

11.223.225,83

CAPITOL 2

Despeses en béns i serveis

10.506.365,36

329.334,84

10.835.700,20

CAPITOL 3

Despeses financeres

8.000,00

6.016,19

14.016,19

CAPITOL 4

Transferències corrents

2.895.809,91

 -

358.074,90

CAPITOL 6

Inversions reals

426.477,36

128.305,52

554.782,88

CAPITOL 7

Transferències de capital

143.305,52

  -

15.000,00

CAPITOL 8

Actius financers

 -

 -

 -

CAPITOL 9

Passius financers

  -

  -

  -

 

TOTAL

23.000.000,00

2.666.840,53

23.000.800,00

 

 

INGRESSOS

 

 

 

CAPITOL 1

Imposts directes

10.707.096,61

  -

10.707.096,61

CAPITOL 2

Imposts indirectes

1.140.000,00

 -

1.140.000,00

CAPITOL 3

Taxes, preus públics i altres ing

5.501.712,27

  -

5.501.712,27

CAPITOL 4

Transferències corrents

4.362.701,44

2.537.735,01

4.362.701,44

CAPITOL 5

Ingressos patrimonials

1.027.952,98

800,00

1.028.752,98

CAPITOL 6

Alienació d'inversions reals

 -

  -

  -

CAPITOL 7

Transferències de capital

260.536,70

128.305,52

260.536,70

CAPITOL 8

Actius financers

 -

  -

  -

CAPITOL 9

Passius financers

  -

 -

 -

 

TOTAL

23.000.000,00

2.666.840,53

23.000.800,00

PLANTILLA DE PERSONAL DEL PRESSUPOST 2023

A)

PERS FUNCIONARIAT

Grup

Núm.

Situació

NCD

I

Amb habilitació de caràcter nacional

 

 

 

 

 

Secretari/ària general

A1

1

(V)

30

 

Interventor/a

A1

1

(P)

30

 

Tresorer/a

A1

1

(V)

28

 

 

 

 

 

 

II

Escala d'administració general:

 

 

 

 

 

Subescala tècnica

A1

4

1(CS) 2(I) 1(V)

26

 

Subescala administrativa

C1

7

5(P) 1(V) 1(V) PI

20

 

Subescala auxiliar

C2

1

(P)

15

 

Subescala auxiliar

C2

9

3(P) 6 (I)

15

 

Subescala auxiliar

C2

1

(I)

17

 

 

 

 

 

 

III

Escala d'administració especial:

 

 

 

 

 

Subescala tècnica superior:

 

 

 

 

 

Assessor/a jurídic/a

A1

2

1(P) 1(I)

28

 

Assessor/a jurídic/a-lletrat/da

A1

1

(P)

28

 

Assessor/a jurídic/a

A1

1

(I)

26

 

Economista-Tresoreria

A1

1

(P)

26

 

Economista

A1

1

(V)

26

 

Enginyer/a industrial

A1

1

(I)

28

 

Arquitecte/a

A1

2

2 (I)

26

 

Enginyer/a industrial

A1

1

(P)

26

 

 

 

 

 

 

 

Subescala tècnica mitjana:

 

 

 

 

 

Arquitecte/a tècnic/a - zelador/a

A2

1

(P)

24

 

Arquitecte/a tècnic/a

A2

1

(V)

24

 

Personal tècnic en relacions laborals

A2

2

1(P) 1(V) PI

24

 

Personal tècnic medi ambient

A2

1

(I)

24

 

 

 

 

 

 

 

Subescala tècnica auxiliar:

 

 

 

 

 

T informàtic/a

C1

1

(P)

21

 

Subescala auxiliar

C2

3

3(I)

15

 

 

 

 

 

 

 

Subescala de serveis especials:

 

 

 

 

 

A- Policia local:

 

 

 

 

 

Sotsinspector/a

A2

1

(V)

24

 

Oficial

C1

6

5(P) 1(CS)

18

 

Policia

C1

26

14(P)  1(I) 11(V)

16

 

Policia

C2ex

4

(P)

16

 

Policia 2a activitat

C2ex

2

(P)

16

 

B- Comeses especials:

 

 

 

 

 

C. Especials: electricista

C2

1

(P)

14

 

C- Personal d'oficis:

 

 

 

 

 

Peó-caminer/a

AAP

2

(P)

12

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL P FUNCIONARIAT

 

86

 

 

 

B)

PERSONAL LABORAL

Eq Grup

Núm.

Situació

NCD

 

Fix:

 

 

 

 

 

Operari/ària comeses poliv. (cap C d'Or)

AAP

1

(I)

12

 

Operari/ària comeses poliv. (of 1)

AAP

4

3(P) 1(I)

12

 

Operari/ària comeses poliv. (of 2)

AAP

2

(P)

12

 

Operari/ària comeses poliv. (of 2)

AAP

9

5(P) 4(I)

12

 

Cuidador/a-vigilant poliesportiu

AAP

1

(P)

12

 

Conductor/a

AAP

1

(P)

12

 

Socorrista

AAP

1

(I)

12

 

Personal de neteja

AAP

3

3(I)

12

 

Auxiliars SAD

AAP

2

2(I)

12

 

Conserges-notificadors/es

AAP

5

(P)

12

 

Conductor/a

AAP

1

(P)

12

 

Músic als serveis joventut

C2

1

(I)

13

 

Músic escola Santanyí i C.d'Or

C2

1

(I)

13

 

Coordinador/a banda música

C2

1

(P)

13

 

Dinamitzador/a joventut

C2

1

(I)

13

 

Dinamitzador/a esports

C2

1

(V)

13

 

Administratiu/va punt jove (multes)

C1

1

(P)

20

 

Coordinador/a serveis joventut

C1

1

(P)

20

 

Mediador/a intercultural

C1

1

(P)

20

 

Coordinador/a comunicació

C1

1

(V)

21

 

Treballador/a social

A2

1

(P)

24

 

Treballador/a social

A2

2

1(P) 1 (V)

22

 

Oficial arxiu

A2

1

(I)

24

 

Bibliotecari/ària Santanyí

A2

1

(P)

24

 

Orientador/a joventut, menors i família

A2

1

(P)

24

 

Tècnic/a Turisme

A2

1

(I)

22

 

Educador/a Social

A2

2

1(P) 1(V)

22

 

AODL

A2

1

(V)

22

 

Lingüista ll. catalana

A1

1

(P)

28

 

TOTAL P LABORAL:

 

50

 

 

 

C)

PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

Dedicació:

 

Secretaria batlia

1

 

Dintre i fora de la jornada a requeriment de batlia

 

Coordinació Comunicació

1

 

Dintre i fora de la jornada a requeriment de batlia

 

 

 

 

 

 

TOTAL P EVENTUAL

2

 

 

 

Document signat electrònicament al marge (Santanyí, 25 de gener de 2023)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat