Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 70270
Aprovació definitiva de la proposta de modificació pressupostària (MC024), competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (Exp. 0426-2022-000024)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 19 de desembre de 2022, l'acord que inclou la modificació pressupostària següent:

- Expedient de modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despesa general segons la liquidació del pressupost del l'exercici 2021, d'acord amb la memòria que consta en l'expedient 0426/2022/000024 i amb el detall de la taula següent:

Aplicació

Descripció

Suplement 4/2022

Finançament

6-17000-1210309

Retribucions addicionals increment 1,5% 2022

43.500,00

 

3-23100-1210309

Retribucions addicionals increment 1,5% 2022

118.000,00

 

4-33000-1210309

Retribucions addicionals increment 1,5% 2022

14.500,00

 

5-41000-1210309

Retribucions addicionals increment 1,5% 2022

43.000,00

 

2-92000-1210309

Retribucions addicionals increment 1,5% 2022

51.000,00

 

870.00

Romanent tresoreria despeses generals

 

270.000,00

 

TOTAL

270.000,00

270.000,00

Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 169, de data 29-12-2022, en el tauler d'edictes i en la plana web del Consell Insular, i transcorregut el termini de 15 dies habils, legalment establert, sense que s'hagi presentat cap tipus de reclamació;

De conformitat amb l'art. 177, en relació amb el 169, del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei que regula les Hisendes Locals, s'enten definitivament aprovat l'esmentat expedient.

El pressupost resumit resultant corresponent a l'exercici 2022, un cop aplicada aquesta modificació pressupostària i totes les aprovades durant l'exercici, és el següent:

Pressupost resultant

 

Ingressos

Despeses

Cap. 1

1.564.659,52 €

28.367.354,35 €

Cap. 2

2.193.130,39 €

20.047.336,30 €

Cap. 3

3.205.606,63 €

175.000,00 €

Cap. 4

74.891.948,07 €

36.157.011,95 €

Cap. 5

55.900,00 €

200.000,00 €

Subtotal ordinaris

81.911.244,61 €

84.946.702,60 €

Cap. 6

0,00 €

33.772.054,58 €

Cap. 7

27.440.783,18 €

22.384.696,75 €

Subtotal inversions

27.440.783,18 €

56.156.751,33 €

Subtotal no financers

109.352.027,79 €

141.103.453,93 €

Cap. 8

19.626.426,14 €

575.000,00 €

Cap. 9

12.700.000,00 €

0,00 €

Subtotal financers

32.326.426,14 €

575.000,00 €

Finançament financer

31.751.426,14 €

 

Total

141.678.453,93 €

141.678.453,93 €

El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent en dret.

Tot l'anterior d'acord amb l'article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.

Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 25 de gener de 2023

Per delegació de la presidenta, La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)