Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 69806
Modificació de l’Ordenança reguladora de la recollida de residus urbans i dels parcs verds del municipi de Campos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El ple de l'ajuntament de campos, en la sessió ordinària de dia 24 de novembrel de 2022, va aprovar inicialment lamodificació de l'Ordenança reguladora de la recollida de residus urbans i dels parcs verds del municipi de campos, que es va pblicar en el boib núm 156 , d'1 de desembre de 2022.

2. Atès que en el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions en relació amb la modificació de l'ordenança fiscal.

3. En compliment del que disposa l'article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es procedeix a la publicació del text íntegre dede l'Ordenança reguladora de la recollida de residus urbans i dels parcs verds del municipi de campos per a la seva entrada en vigor i aplicació i que queda redactada de la forma següent: 

ORDENANÇA. REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I DELS PARCS VERDS DEL MUNICIPI DE CAMPOS

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de l'ordenança

Aquesta Ordenança té per objecte regular, dins el marc de les competències municipals, les següents activitats:

1) La gestió dels residus urbans o municipals, en compliment i amb adaptació al que estableix el Pla Director Sectorial de Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva) i la seva posterior revisió publicada al BOIB núm. 35, de 09 de març de 2006.

2) Les relacions entre l'Ajuntament i els ciutadans en matèria de residus.

3) La utilització, funcionament i gestió dels Parcs Verds del municipi i les relacions entre els responsables d'aquest servei i els usuaris del mateix.

4) El règim sancionador.

En els supòsits no regulats a la present ordenança, però que per les seves característiques o circumstàncies poguessin estar compresos en el seu àmbit d'aplicació, se'ls aplicarà, per analogia, les normes del reglament que tenguin semblança amb el cas contemplat.

Article 2. Conceptes

1) Aparells elèctrics i electrònics: Tots els aparells que necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics per funcionar degudament i els aparells necessaris per generar, transmetre i mesurar aquests corrents i camps, d'acord amb les categories que estableix l'annex I del Pla director sectorial per a la ges- tió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, i que estiguin destinats a utilitzar-se amb una tensió nominal no superior a 1.000 V de corrent altern i 1.500 V de corrent continu.

2) Àrees d'aportació: llocs o zones d'ús públic posades a disposició del ciutadà destinades a facilitar la recollida selectiva dels residus urbans no perillosos, separant-los en origen segons les diferents fraccions.

3) Ciutadà: Per la present norma tendrà la consideració de ciutadà tota persona posseïdora de residus donat que desenvolupa una activitat generadora de residus urbans o municipals. S'inclouen:

a) Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.

b) Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin com ocupants habituals ja ho siguin com visitants.

c)Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empreses de serveis, de les oficines i de les indústries ubicades dins el municipi, independentment de que estiguin domiciliades a un altre municipi.

4) Centre autoritzat de tractament: instal·lacions públiques i privades, autoritzades per portar a terme qualsevol de les operacions de tractament dels vehicles al final de la seva vida útil. Aquests centres han de garantir la reutilització, el reciclatge i valorització del vehicle, o bé pels mateixos centres o per mitjà d'altres centres de tractament.

5) Contenidor: recipient normalitzat destinat a rebre els residus aportats pels ciutadans.

6) Domicili: S'entén per domicili dins aquesta ordenança qualsevol domi- cili particular o d'activitat empresarial.

7) Eliminació: Tot procediment dirigit, bé a l'abocament dels residus o bé a la seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En tot cas, estaran inclosos en aquest concepte els procediments enumerats a l'annex II.A de la Decisió de la Comissió (96/350/CE) de 24 de maig de 1996, incorporada al dret intern per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

8) Emmagatzematge: El dipòsit temporal de residus, amb caràcter previ a la seva valorització o eliminació, per temps inferior a dos anys o a sis mesos si es tracta de residus perillosos, a no ser que reglamentàriament s'estableixin ter- minis inferiors.

9) Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d'acer, alumini, etc.), els envasos de plàstic de tot tipus, els envasos de cartó-alumini i altres inclosos en els residus urbans.

10) Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM): Compren els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació, preparació, i consum del menjar, i també els residus pro- vinents de generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, hotels, grans superfícies, etc. També s'inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria o poda ja sigui a nivell privat o públic.

11) Fracció paper i cartó: Paper imprès, envasos domèstics de paper-cartó amb el punt verd, envasos domèstics de paper-cartó sense el punt verd, envasos comercials de paper-cartó amb el punt verd i envasos comercials de paper-cartó sense punt verd.

12) Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).

13) Fracció rebuig: Fracció de materials dels residus urbans o municipals que no estan dintre de les altres fraccions que es recullen selectivament (paper- cartó, vidre i envasos lleugers).

14) Gestor de residus: La persona o entitat, pública o privada que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.

15) Iglú: Tipus de contenidor que es fa servir per a la recollida selectiva en les àrees d'aportació i parcs verds i que es caracteritza pel seu gran volum (més de 2.500 litres) i pel seu buidat mitjançant grua.

16) Materials impropis: Elements que contaminen les fraccions de residus recollides selectivament per no ser lliurats en els seus contenidors específics.

17) Parc verd: Àrea d'aportació de titularitat municipal tancada i delimitada i que tengui aquesta qualificació segons la normativa aplicable.

18) Pneumàtics fora d'ús: Aquells pneumàtics que pel seu estat han de ser destinats al reciclatge o la valorització o no poden continuar en servei sense aplicar-los processos que n'allarguin la vida útil.

19) Posseïdor: El productor de residus o la persona física o jurídica que els tengui en el seu poder i que no tengui la condició de gestor de residus.

20) Productor: Qualsevol persona física o jurídica que les seves activitats, excloent la derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci operacions de tractament previ, de mescla, o d'un altre tipus que provoquin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus.

21) Productors o generadors singulars: Són aquells posseïdors de residus que per les seves característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus resi- dus es poden agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.

22) Productors o generadors singulars qualificats: La relació de productors o generadors singulars potencials del municipi de Campos que estiguin qualificats com a generadors singulars de fet i de dret.

La qualificació d'un posseïdor de les fraccions de residus de paper-cartó, vidre i envasos lleugers com a generador singular qualificat és competència de l'Ajuntament, el qual crearà una llista o relació de tots els generadors singulars qualificats del municipi.

23) Reciclatge: La transformació dels residus, dintre d'un procés de pro- ducció per a la seva finalitat inicial o per a altres finalitats, inclòs el compostat- ge i la biometanització, però no la incineració amb recuperació d'energia.

24) Recollida porta a porta: Sistema de recollida selectiva dels residus urbans que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions dels seus residus en origen, però en lloc de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions (paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta) són recollides directament en el punt de generació d'acord amb un calendari preestablert.

25) Recollida selectiva: El sistema de recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus.

26) Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE): Tots els aparells elèctrics i electrònics que passen a ser residus d'acord amb la seva definició; aquest terme comprèn tots aquells components, subconjunts i consumibles que formen part del producte en el moment en què es rebutja.

27) Residus de la construcció: Els definits en la categoria 17 del Llistat Europeu de Residus aprovat per la Decisió del Consell de 23 de juliol de 2001, per la que es modifica la Decisió 2000/532/2000 de la Comissió en relació a la llista de residus i que s'adjunta en l'annex II de la present ordenança.

28) Residus especials d'origen domiciliari: A l'efecte d'aquesta ordenança, es consideren residus especials d'origen domiciliari aquells que per la seves característiques i composició han de ser gestionats de manera diferent perquè poden comprometre la recuperació d'altres fraccions de residus o els tracta- ments biològics, i poden comportar un risc per al medi ambient o per a la salut de les persones. S'inclouen: fluorescents i llums de vapor de mercuri, tòners i cartutxos de tinta, bateries de cotxe i pneumàtics fora d'ús, dissolvents, pintures i vernissos, piles de mercuri, cadmi o altres elements, plom i compostos de plom, pesticides, productes de neteja i desinfecció, aerosols, substàncies químiques que fem servir a la llar, etc..

29) Residus perillosos: Aquells que figurin en la llista de residus, marcats com perillosos (*), aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la Comissió Europea, de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i incorporada a l'ordenament estatal per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002)

30) Residus urbans o municipals: Els generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tenguin la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats.

Tendran també la consideració de residus urbans els següents: residus pro- cedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges. Animals domèstics morts, així com mobles, béns i vehicles al final de la seva vida útil. Residus i runes procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària.

31) Residus voluminosos: Aquells residus que per les seves característiques (dimensions, pes, propietats, ...) no poden ser objecte de recollida ordinària. En qualsevol cas tendran la consideració de residu voluminós els següents:

a) Electrodomèstics i aparells elèctrics i electrònics rebutjats (inclou els residus d'aparells elèctrics i electrònics que s'especifiquen als annexos I i II del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca).

b) Matalassos, mobles, sofàs, etc.. rebutjats.

c) Els residus assimilables i definits en algunes categories o subcategories de la Llista europea de residus aprovada per la Decisió 2001/118/CEE de la Comissió Europea, de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01).

32) Restes de poda i jardineria: Dins d'aquest grup de residus s'inclouen totes les restes vegetals provinents del manteniment de zones verdes, poda d'arbrat, poda de fruiters i les restes de jardí (fullaraca, gespa segada, podes de jardí, petits branquillons, fulles i flors seques,...).

33) Reutilització: La utilització d'un producte usat per a la mateixa finalitat per a la qual va ser dissenyat originàriament.

34) Valorització: Tot procediment que permet l'aprofitament dels recursos continguts en els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que poden causar perjudicis al medi ambient. En tot cas, estaran inclosos en aquest concepte els procediments enumerats a l'annex II.B de la Decisió de la Comissió (96/350/CE) de 24 de maig de 1996, incorporada al dret intern per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Article 3. Competències municipals

1) Prestar directa o indirectament, els serveis de recollida de residus i ges- tió dels Parcs Verds, en termes previstos en la ordenança i d'acord amb els esquemes organitzatius i tècnics que es considerin oportuns a cada moment. Per tal de garantir la salubritat ciutadana es considera que la utilització del servei de recollida de residus urbans és de caràcter general i de recepció obligatòria.

2) Atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans del municipi.

3) Realitzar subsidiàriament els treballs de gestió dels residus que segons l'ordenança han d'efectuar els ciutadans, després del requeriment previ als propietaris o usuaris, i els imputarà el cost dels serveis prestats sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.

4) Exercir de policia com a mesura per prevenir i/o sancionar les accions que afectin negativament als serveis anteriors. L'Ajuntament pot obligar als infractors a reparar els desperfectes o incompliments sense perjudici d'imposar sancions.

5) Establir a través de les ordenances fiscals, les taxes que hauran d'abonar els usuaris com a contraprestació als serveis de recollida de residus regint- se aquesta relació per la llei 10/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i per la normativa que la desenvolupa.

6) Informar i formar a la ciutadania sobre els drets i els deures que es deriven de la normativa respecte a la recollida dels residus sòlids urbans i els parcs verds municipals.

Article 4. Drets i deures dels ciutadans

1) Complir els preceptes d'aquesta ordenança i de les disposicions complementàries que, en matèria de gestió de residus, pugui dictar en qualsevol moment l'Ajuntament, en l'exercici de les seves facultats.

2) Mantenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament del municipi, a la utilització racional dels productes de consum, a la minimització en la producció de residus i a la preservació del medi ambient en general.

3) Denunciar les infraccions de què se'n tingui coneixement en matèria de gestió de residus, havent l'Ajuntament d'informar-los de les actuacions practicades.

4) Afavorir la selecció i, per tant, possible recuperació d'altres fraccions valoritzables dels residus.

5) Procedir al pagament de la taxa prevista en l'ordenança fiscal com a contrapartida a la prestació del servei de recollida de fems.

6) Dirigir les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a l'Ajuntament.

7) Procedir al pagament d'aquelles despeses no incloses dins la taxa municipal que es derivin de la prestació de qualque servei per part de l'autoritat municipal.

8) Ser informat sobre els drets i els deures que es deriven de la normativa respecte la recollida dels residus sòlids urbans i els parcs verds municipals.

 

TÍTOL II DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 5. Objecte.

Aquest capítol regula les condicions en les quals l'Ajuntament presta el servei de recollida de residus urbans produïts pels ciutadans i la forma en la qual aquests han de presentar i preparar els residus per la seva recollida i posterior tractament o la forma en què els han d'aportar a les àrees corresponents.

Article 6. Consideracions generals per al lliurament de residus

Tots els ciutadans definits a l'article segon estan obligats a:

1) Fer una correcta separació tant als domicilis com als llocs de treball dels seus residus urbans de la següent manera: a) Envasos b) Paper i cartó c) Vidre d) Rebuig.

2) Dipositar les diferents fraccions de residus en l'horari que, en cada cas, determini l'Ajuntament.

3) Dirigir les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a l'Ajuntament.

4) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el municipi, i produir residus perillosos tenen l'obligació de comunicar-ho als òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sol·licitar les autoritzacions administratives pertinents.

5) Cap tipus de residus podrà ser evacuat per la xarxa de clavegueram, fins i tot en el supòsit que s'hagi triturat prèviament i/o liquat. No és permesa la instal·lació de capoladors domèstics industrials que per les seves característiques evacuïn els productes capolats a la xarxa de clavegueram.

Article 7. Generadors singulars

1) En cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el municipi, tenen l'obligació de presentar una sol·licitud per tal d'ésser qualificats com a generador singular i ser inclosos a la Llista de generadors singulars qualificats, si l'Autoritat municipal ho considera.

2) L'Ajuntament podrà dur a terme activitats de recollida selectiva diferenciada de generadors singulars quan ho estableixi el corresponent conveni amb altres administracions públiques.

Article 8. Generadors singulars qualificats

1) L'Ajuntament crearà una llista o relació de tots els generadors singulars qualificats del municipi, seleccionats en funció de les característiques, localització, quantitat, qualitat dels seus residus.

2) La llista de generadors singulars qualificats serà pública i l'Ajuntament la facilitarà a les empreses i institucions implicades en la recollida selectiva de residus. Així mateix l'esmentada llista serà actualitzada permanentment, amb altes i baixes, per tal de que puguin incorporar-se nous generadors singulars qualificats.

La llista de generadors singulars qualificats la confeccionarà l'Ajuntament a partir de les següents dades o informacions:

a) Sol·licituds dels ciutadans per ésser considerats com a generador singular qualificat.

b) Relació d'Activitats Classificades dins el municipi.

c) Relació d'Activitats Econòmiques dins el municipi.

d) D'altres que siguin de consideració.

Article 9. Mesures i actuacions de conscienciació

L'Ajuntament podrà dur a terme mesures encaminades a fomentar la reducció de residus mitjançant actuacions com:

1) Foment de la utilització d'envasos retornables

2) Foment del compostatge domèstic de la Fracció Orgànica dels residus municipals en els domicilis particulars

3) Inclusió a la política de compres municipals de criteris d'adjudicació favorables a la reducció en origen i el foment de productes reciclats

4) Posada en funcionament de mecanismes per incentivar mesures de reducció i de recollida selectiva dels residus.

Article 10. Propietat del material recollit

1) D'acord amb l'article 17 de la Llei 22/2011 de Residus, els posseïdors de residus urbans estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals per al seu reciclatge, valorització o eliminació, en les condicions que determini l'ordenança. Les Entitats locals adquiriran la propietat dels residus des del lliurament o aportació d'aquests per part del ciutadà (posseïdor) i, a partir d'aquest moment, aquest últim quedarà exempt de responsabilitat pels danys que puguin ocasionar aquests residus, sempre que en la seva aportació s'hagi observat el compliment d'aquesta ordenança i altres normes d'aplicació.

2) Es prohibeix seleccionar i retirar per al seu aprofitament qualsevol classe de material residual dipositat en els contenidors de recollida de residus. Únicament les empreses autoritzades per l'Ajuntament o per altres administracions públiques en virtut de convenis o altres tipus d'acords poden recollir residus.

 

CAPÍTOL II RESPONSABILITATS DELS PRODUCTORS I POSSEÏDORS

Article 11. Responsabilitats

Independentment de les consideracions del règim sancionador de la Llei 22/2011 de Residus, els productors i posseïdors de residus, tindran les següents responsabilitats:

1) Qualsevol perjudici que pogués derivar-se com a conseqüència del lliurament de residus a un gestor no autoritzat per a la seva valorització o eliminació. Així mateix, respondran solidàriament de les sancions que procedeixi imposar.

2) Seran responsables els ciutadans que produeixin danys en els processos d'eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o per una manca d'informació sobre les característiques dels productes lliurats.

3) Seran responsables els ciutadans que duguin a terme una aportació de residus no autoritzats, en especial de fraccions catalogades com perilloses a qualsevol dels contenidors dedicats a la recollida de les fraccions següents: fracció orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i fracció resta.

4) Seran responsables de guardar o emmagatzemar i de mantenir en condicions adequades d'higiene i seguretat dins el seu domicili, establiment o dependència, les fraccions separades fins el moment de la seva aportació al sis- tema. Aquest moment serà definit pels horaris d'aportació que determini l'Ajuntament.

5) Seran responsables d'una aportació d'impropis de la qual resultés contaminada la resta de la fracció del contenidor. El ciutadà causant serà responsable de les despeses ocasionades, sense perjudici de la sanció corresponent. Si a més, la contaminació és causada per un residu perillós, es procedirà a l'obertura d'un expedient sancionador per infracció molt greu, a instància del propi Ajuntament, del Consell de Mallorca o de qualsevol altre denunciant.

 

CAPÍTOL III PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS URBANS

Article 12. Fracció de rebuig dels residus urbans

La recollida de la fracció de rebuig en el terme municipal de Campos la durà a terme l'empresa adjudicatària del servei per part de l'Ajuntament i es durà a terme segons estableixin els respectius Plecs de Prescripcions Tècniques de la contractació d'adjudicació.

Article 13. Fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers

1) Les empreses adjudicatàries del servei de recollida selectiva del Consell de Mallorca duran a terme la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartó, vidre i envasos lleugers segons s'estableixi als respectius Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) del concurs d'adjudicació del servei de recollida selectiva, fins a la finalització del conveni amb el Consell De Mallorca.

2) El servei de recollida selectiva porta a porta de fraccions la durà a terme l'empresa adjudicatària del servei per part de l'Ajuntament i es durà a terme segons estableixin els respectius Plecs de Prescripcions Tècniques de la contractació.

Article 14. Mètodes operatius

Els mètodes operatius concrets per a la recollida dels residus urbans són:

1) Mitjançant contenidors:

a) En vorera als nuclis urbans de Sa Ràpita i Ses Covetes i els punts establerts de fora vila: mitjançant contenidors específics per a la fracció de rebuig. Seran de propietat municipal i l'Ajuntament es reserva la possibilitat d'ampliar o reduir el nombre de contenidors en qualsevol moment.

b) En àrees d'aportació: on es recullen el paper - cartó, el vidre i els envasos lleugers mitjançant iglús

2) Mitjançant el sistema porta a porta al nucli urbà de Campos, utilitzant bosses resistents i estanques per a les fraccions de rebuig i envasos i traient les fraccions de vidre i cartró sense bosses de plàstic. L'Ajuntament mitjançant resolució de batlia o de la regidoria competent podrà assenyalar un tipus de bossa o recipient obligatori per a la presentació dels residus. Els ciutadans hau- ran de dipositar els residus davant el propi domicili, facilitant el màxim la visibilitat i la recollida de material.

3) Mitjançant contenidors propietat dels generadors singulars qualificats, que seran homologats per l'Ajuntament. Fora l'horari de la recollida hauran de situar-se dins els establiments o locals habilitats a l'efecte.

 

CAPÍTOL IV APORTACIÓ DE RESIDUS

Article 15. Condicions generals per a l'aportació de les fraccions procedents de la separació domiciliària

1) Els residus seleccionats s'han de lliurar obligatòriament en el tipus de recipient normalitzat que en cada cas determinin l'Ajuntament i el Consell de Mallorca, d'acord amb el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca.

2) S'han de dipositar sempre els materials dins els contenidors específics per a cada fracció. En cas que estiguin plens, s'hauran de dipositar en els con- tenidors específics que siguin més propers. Queda prohibit i serà motiu de sanció deixar els materials a terra prop dels contenidors.

3) Ningú, ni ciutadans, ni empreses recollidores poden canviar la ubicació d'un contenidor de residus. En tos els casos és necessària l'autorització municipal per ser traslladats.

4) Si com a conseqüència d'una deficient presentació dels residus es produeixen abocaments, l'usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada.

5) No es permet l'aportació de residus diferents de la fracció que és objecte de recollida selectiva específica, d'acord amb l'Annex I. Si com a conseqüència d'una aportació d'impropis resultés contaminada la resta de fracció del contenidor, o la càrrega del camió en el cas de la recollida selectiva porta a porta, l'usuari causant serà responsable de les despeses ocasionades, sense per- judici de la sanció corresponent.

6) Es prohibeix dipositar residus que contenguin líquids o que puguin liquar-se (olis, greixos solidificats per baixa temperatura), així com residus tòxics i perillosos, materials en combustió i objectes metàl·lics o voluminosos que puguin avariar els vehicles recol·lectors.

7) L'Ajuntament podrà coordinar amb els productors de grans quantitats de residus l'operació d'instal·lacions fixes per a tractaments previs, especial- ment aquelles basades en la compactació. De comú acord amb les entitats implicades s'establiran els detalls tècnics, operatius i econòmics.

Article 16. Condicions generals per a l'aportació de la fracció rebuig

1) La fracció rebuig serà objecte d'una recollida a través de sistemes diferenciats:

a. Els ciutadans del nucli urbà de Campos podran dipositar mitjançant bosses resistents i estanques la fracció-resta davant les façanes dels seus habitatges per realitzar una recollida porta a porta.

b. La resta de ciutadans hauran d'utilitzar els contenidors en vorera.

c. Els generadors singulars estan obligats a dipositar els residus urbans considerats com a resta a l'interior dels contenidors específics de color verd i tancar la tapa una vegada realitzada l'operació.

2) Els residus s'han de lliurar dins bosses ben tancades i de resistència suficient perquè no es rompin durant la seva manipulació.

3) Els residus de la fracció rebuig han de ser lliurats en els horaris següents:

a. Fora Vila, des de les 18:00 fins a les 20:00 hores;

b. Nucli urbà de Campos, des de les de les 18:00 fins a les 20'00 hores;

c. Resta de nuclis urbans, des de les 16:30 fins a les 18:00 hores.

En cap cas, ni sota cap concepte, abans ni després de l'esmentada franja horària. L'Ajuntament mitjançant resolució de batlia o de la regidoria competent podrà modificar els horaris establerts.

Article 16.1 De les restes de poda i jardineria

La fracció de restes de poda i jardineria, per les seves característiques i quantitats, no està considerada rebuig. Els ciutadans estan obligats a:

1) Fer-se responsable de les quantitats generades i gestionar-ho correcta- ment duent-ho a la planta de compostatge del Consell de Mallorca més propera (planta de Felanitx), o en el Parc Verd.

2) Queda totalment prohibit dipositar les restes de poda i jardineria als contenidors de rebuig del municipi o per a la recollida porta a porta. En cas de detectar un mal ús dels contenidors, el responsable es farà càrrec del cost de la retirada de les restes de poda i jardineria, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin.

3) Els generadors singulars no podran fer ús del Parc Verd per entregar aquest tipus de residus. Estaran obligats a gestionar-ho correctament duent-ho a la planta de compostatge del Consell de Mallorca.

Article 16.2 Dels residus de construcció i demolició d'obra menor

La fracció de residus provinents de les obres menors i reparacions domiciliàries, per les seves característiques i quantitats, no està considerada rebuig. Els ciutadans i generadors singulars estan obligats a:

1) Fer-se responsable de les quantitats generades i gestionar-ho correcta- ment duent-ho a la planta de tractament del servei insularitzat.

2) Queda totalment prohibit dipositar els residus provinents de les obres menors i reparacions domiciliàries als contenidors de rebuig del municipi o per a la recollida porta a porta. En cas de detectar un mal ús dels contenidors, el responsable es farà càrrec del cost de la retirada dels residus, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin.

Article 17. Condicions generals per a l'aportació de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)

En el cas que l'Ajuntament implanti la recollida selectiva de la fracció orgànica, els ciutadans i generadors singulars estan obligats a:

1) Dipositar els residus urbans considerats com a fracció orgànica a l'interior dels contenidors específics de color marró, i tancar la tapa una vegada realitzada l'operació.

2) Dipositar la FORM dins bosses tancades totalment biodegradables i han de ser lliurats en l'horari que l'Ajuntament estableixi i, en cap cas, ni sota cap concepte, abans ni després de la franja horària establerta.

En el cas dels generadors singulars qualificats, i en el cas que l'ajuntament implanti la recollida selectiva de fracció orgànica hauran de destinar, dins les seves instal·lacions, una zona específica per a la col·locació de contenidors de color marró de càrrega posterior i de 800/1.100 litres de capacitat, on diposita- ran la FORM. Aquests contenidors han d'estar ubicats a un lloc de fàcil accés i mobilitat pel camió de recollida. En cas de no disposar d'espai suficient per posar contenidors d'aquesta capacitat, es podran posar contenidors d'inferior capacitat (120 litres, 240 litres,...), adaptats per a la recollida amb camió de càrrega posterior.

Article 18. Criteris d'ubicació de contenidors a la via pública per a la fracció de rebuig

1) L'Ajuntament decidirà el nombre, volum i ubicació dels contenidors. El lloc d'ubicació podrà ser canviat, per petició raonada, en base a circumstàncies específiques de la zona.

2) La situació dels contenidors a la via pública no ha de suposar cap inconvenient per a la circulació dels vianants ni dels vehicles. No han d'impedir la visualització de la senyalització viària, ja sigui horitzontal o vertical (pas- sos de vianants, aparcaments reservats, guals, etc.) en els encreuaments.

Article 19. Condicions generals per a la recollida de les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers i vidre

Les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos en el terme municipal de Campos seran objecte d'una recollida selectiva a través de sistemes diferenciats:

1) Els ciutadans de fora vila, de Sa Ràpita i de Ses Covetes hauran d'utilitzar les àrees d'aportació o els contenidors ubicats en els parcs verds.

2) Els ciutadans del nucli urbà de Campos disposaran d'un sistema de recollida porta a porta.

3) Els generadors singulars qualificats del nucli urbà de Campos podran firmar un conveni amb l'Ajuntament per tal de disposar d'una recollida selectiva porta a porta de les fraccions de paper, vidre i envasos lleugers.

4) Els generadors singulars no qualificats del nucli urbà de Campos podran utilitzar la recollida porta a porta; la resta podran utilitzar les àrees d'aportació. En el cas que l'ajuntament estableixi un sistema específic de recollida selectiva per aquest col·lectiu, aportaran els residus així com determini l'Ajuntament.

Article 19.1. Aportació de les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers i vidre dels ciutadans i generadors singulars no qualificats

1) Els materials de paper-cartró, diaris i similars es dipositaran deguda- ment plegats en l'interior dels contenidors establerts per a la recollida de paper- cartró, de manera que ocupin el menor volum possible. En el sistema de recollida porta a porta es faran feixos de cartró i/o de paper plegat i s'evitarà la utilització de bosses de plàstic.

2) Les botelles i pots de vidre es dipositaran en els contenidors verds establerts per a la recollida de vidre. En el sistema de recollida porta a porta els envasos de vidre es dipositaran en poals de capacitat inferior a 30 litres o en con- tenidors homologats de 120 litres i s'evitaran les bosses de plàstic.

3) Els residus d'envasos lleugers es dipositaran en els contenidors grocs establerts per a la recollida d'envasos lleugers. En el sistema porta a porta es podran lliurar mitjançant bosses resistents i estanques de plàstic.

Article 19.2. Aportació de les fraccions de paper-cartó, envasos lleugers i vidre dels generadors singulars qualificats

Els generadors singulars qualificats, en el marc de la recollida selectiva compliran amb les següents condicions:

a) Paper-cartó, els generadors singulars qualificats han de destinar, dins les seves instal·lacions i a un lloc de fàcil accés i mobilitat pel camió de recollida, una zona específica per a la col·locació dels contenidors de color blau de càrrega posterior i de 800/1.100 litres de capacitat.

b) Envasos lleugers, els generadors singulars qualificats han de destinar, dins les seves instal·lacions, una zona específica per a la col·locació de contenidors de color groc de càrrega posterior i de 800/1.100 litres de capacitat, on dipositaran el material, preferiblement esclafat. Aquests contenidors han d'estar ubicats a un lloc de fàcil accés i mobilitat pel camió de recollida.

En cas de no disposar d'espai suficient a l'interior de l'establiment per col·locar els contenidors esmentats, es poden posar contenidors d'inferior capa- citat (120 litres, 240 litres,...), adaptats per a la recollida amb camió de càrrega posterior o lliurar els envasos lleugers en bosses de color groc de 25 litres de capacitat mínima.

c) Envasos de vidre, els generadors singulars qualificats han de destinar, dins les seves instal·lacions, una zona específica per a la col·locació de contenidors de color verd de càrrega posterior i de 800 litres de capacitat, on diposita- ran els envasos de vidre. Aquests contenidors han d'estar ubicats a un lloc de fàcil accés i mobilitat pel camió de recollida.

En cas de no disposar d'espai suficient per posar contenidors d'aquesta capacitat, es podran posar contenidors d'inferior capacitat (120 litres, 240 litres,...), adaptats per a la recollida amb camió de càrrega posterior.

El paper-cartó, els envasos lleugers i els envasos de vidre no poden tenir cap tipus d'impropis. Si les proporcions d'impropis són superiors al 5%, no es durà a terme la recollida selectiva, sense perjudici de la sanció corresponent.

Els contenidors específics que utilitzin els generadors singulars qualificats per a cada una de les fraccions objecte de recollida selectiva han de ser propietat de l'establiment.

Article 20. Residus voluminosos.

1) Els residus voluminosos no es poden dipositar a l'interior dels contenidors de residus urbans, sinó que han de ser objecte d'una recollida específica a la via pública per part de l'empresa concessionària en la prestació del servei de recollida d'aquest tipus de residus dins els nuclis urbans o han de ser traslladats directament pels seus posseïdors als parcs verds municipals.

2) Els generadors singulars qualificats hauran de gestionar els residus voluminosos amb un gestor autoritzat. En cap cas podran utilitzar els Parcs Verds.

3) L'Ajuntament o l'empresa concessionària en la prestació del servei de recollida de residus voluminosos han de disposar d'un servei permanent d'atenció a la ciutadania per atendre les sol·licituds de recollida d'aquests residus.

4) En cas d'abandonament o mal ús del servei de recollida específica, el responsable es farà càrrec del cost de la retirada dels voluminosos, mobles i estris abandonats, sense perjudici de les sancions administratives que corres- ponguin.

Article 21. Vehicles a la fi de la seva vida útil

1) El titular d'un vehicle al final de la seva vida útil està obligat a lliurar-lo a un centre autoritzat de tractament.

2) El lliurament del vehicle es pot fer directament al centre a que es refereix l'apartat anterior o per mitjà d'una instal·lació de recepció.

3) D'acord amb el que estableix la legislació vigent, els vehicles abandonats tenen la categoria de residus urbans i és competència de l'Ajuntament la recollida eliminació dels que es trobin dins el terme municipal.

4) L'assumpció del caràcter residual implica que l'Ajuntament pot adquirir la propietat sobre els vehicles objecte d'abandonament en els casos següents:

a) Quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en situació d'abandonament segons el parer dels serveis municipals competents i compleixin els terminis i les disposicions legals establertes.

b) Quan el propietari del vehicle fora d'ús el declari residual, fet que implica la renúncia del propietari a favor de l'Ajuntament.

5) L'Ajuntament lliurarà els vehicles abandonats a un centre de tractament per a la seva descontaminació, sense perjudici del compliment de la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Article 22. Residus especials d'origen domiciliari

1) Els residus especials d'origen domiciliari, definits a l'article 2.28, no es poden mesclar amb la resta de fraccions. S'han de dur, de forma segregada, al parcs verds municipals.

2) Les piles poden dipositar-se en els contenidors específics situats a diferents establiments comercials, així com a edificis públics i botigues que venen piles. S'han de separar les piles tipus botó de la resta.

3) Els medicaments poden dipositar-se als contenidors ubicats en les farmàcies o dispensaris municipals.

 

CAPÍTOL VII PARCS VERDS

Article 23. Concepte

El parc verd és una instal·lació de titularitat municipal tancada i delimitada per a l'aportació de residus d'àmbit domèstic i separats en origen.

Article 24. Usuaris dels parcs verds

Poden utilitzar els Parcs Verds els ciutadans de Campos, Sa Ràpita i Ses Covetes i poden ser:

a) -Particulars. Aquests tindran accés a abocar els residus que siguin considerats admissibles en els contenidors instal·lats a l'efecte.

b) -Generadors singulars no qualificats, és a dir, aquells comerços, oficines i petits productors sempre dins les quantitats petites.

c) -Generadors singulars qualificats, Només ho podran utilitzar prèvia autorització municipal i abonant les taxes o despeses que originin.

Article 25. Obligacions dels usuaris dels parcs verds

1) En el moment de l'entrada al recinte cal informar al personal encarregat del material que es porta.

2) Han de respectar i complir les instruccions del personal de servei.

3) Els materials s'han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells respectius.

4) Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s'haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu.

5) No poden deixar mai residus o materials fora del recinte dels parcs verds i s'han de respectar els horaris d'obertura al públic.

Article 26. Horari i dies de servei

L'horari d'obertura al públic serà com a mínim de 40 hores a la setmana.

L'horari podrà variar-se segons l'estació anual, i podrà ser ampliat i/o revisat per decisió de l'Ajuntament.

Article 27. Del personal dels parcs verds

Els parcs verds estaran físicament mantinguts i controlats pel nombre adequat de persones que l'Ajuntament consideri necessàries. Les tasques diàries de l'encarregat seran:

1) Obrir i tancar el parc verd

2) Controlar l'entrada i sortida de materials.

3) Garantir la correcta disposició dels materials en el lloc adequat i de la forma reglamentada.

4) Impedir el dipòsit de materials no admesos.

5) Impedir l'entrada als usuaris no admesos.

6) Assessorar el públic de com usar les instal·lacions.

7) Avisar a l'Ajuntament de qualsevol contratemps o anomalia.

8) Garantir que retiren els materials les persones, empreses i vehicles autoritzats.

9) Complimentar els fulls diaris d'incidències i d'entrades i sortides de materials.

Article 28. Residus admissibles

Els usuaris dels parcs verds podran aportar, prèviament classificats, els següents materials:

1) Residus urbans reciclables o recuperables: Paper-cartró, vidre, envasos lleugers, ferralla, restes de fusta, electrodomèstics línia blanca sense CFC: Rentadores, rentavaixelles, secadores, forns, cuines, vitroceràmiques, plaques de cuina, campanes, microones electrodomèstic.

2) Residus especials d'origen domiciliari: piles alcalines i de botó, oli mineral i vegetal, fluorescents, aerosols, pintures i vernissos d'ús domèstic, bateries, electrodomèstics línia blanca amb CFC: (frigorífics, congeladors, aires condicionats, termos, màquines expenedores i expositors refrigerats ...), electrodomèstics línia marró: televisors, monitors d'ordinador, vídeos, DVD, equips de so, impressores, fotocopiadores, videocàmeres ...

3) Residus valoritzables: residus voluminosos (matalassos i somiers, mobles i similars), restes de poda i jardineria, residus de construcció i demolició d'obra menor. Sempre i quan el volum generat no sigui superior a la quantitat establerta per resolució de Batlia o de la regidoria competent, previ informe del serveis tècnics municipals. En qualsevol cas, els productors de residus de les obres menors i reparacions domiciliàries han de separar les fraccions perilloses de les no perilloses. A la vegada, les fraccions no perilloses se separaran en residus inerts i restes de residus.

L'Ajuntament podrà ampliar la llista de residus admesos d'acord amb la normativa.

Article 28.1 Condicions d'acceptació de les restes de poda i jardineria

Els usuaris dels parcs verds podran entregar restes de poda i jardineria sempre que es compleixin les següents condicions:

a) Els residus seran nets i només contindran: branques, fulles, gespa i petits troncs.

b) Queda totalment prohibit dur fulles i troncs de palmera, ja siguin tritu- rats o de petita grossària, arrels d'arbres i restes de les següents famílies de plan- tes: carpobrutus edulis o carpobrutus acinaciformis (dent de lleó, ungla de lleó), Oxalis pes-carpae (vinagrella), Ailanthus Altísima (arbre del deus), opunthia ficus indica (figa de moro, chumbera), Eichornia crassipes (jacinto de agua o violeta de agua) i Caulerpa Taxcifolia o Caulerpa Racemosa.

Tots els ciutadans que vulguin dur restes de poda o jardineria als parcs verds només podran entregar com a màxim 2 bosses de plàstic resistent de 70 litres de capacitat, per setmana/habitatge o local.

Aquest tiquet es podrà comprar a aquelles oficines o entitats que l'Ajuntament determini.

Article 29. Residus no admissibles

En cap cas s'acceptaran als parcs verds els següents materials:

1) Residus infecciosos, radioactius, material explosiu o inflamable ...

2) Residus industrials

3) Residus hospitalaris

4) Vehicles fora d'ús

 

TÍTOL III RÈGIM SANCIONADOR I RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA

CAPÍTOL I INFRACCIONS I SANCIONS

Article 30. Mesures d'intervenció i control

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta ordenança, exigir l'adopció de les mesures correctores que siguin necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment de la present ordenança.

Article 31. Denúncies

1) Tot ciutadà o persona jurídica té el dret i el deure de denunciar qualsevol infracció a aquesta ordenança.

2) Els funcionaris del Consell de Mallorca han de tramitar davant l'autoritat municipal les queixes dels diferents serveis de recollida en el cas d'un mal ús dels contenidors o altres sistemes de recollida autoritzats per part de la ciutadania.

3) Les denúncies, ja siguin de la policia local, d'un ciutadà o del Consell de Mallorca, originaran l'obertura del corresponent expedient sancionador per part de les autoritats municipals. Es faran les indagacions pertinents seguint els tràmits preceptius, amb l'adopció de les mesures cautelars necessàries, fins la resolució final de l'expedient.

 

​​​​​​​Article 32. Persones responsables

1) Són persones responsables de les sancions tipificades en aquesta ordenança tots aquells que hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.

2) La responsabilitat serà solidària en els següents casos:

a) Quan el posseïdor o el gestor dels residus els entregui a persona física o jurídica diferent de les assenyalades a les següents disposicions normatives: Llei 22/2011, de 29 de juliol, de Residus; Decret 21/2000, de 28 de febrer, d'aprovació del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca; Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de novembre de 2002.

b) Quan siguin varis els responsables i no sigui possible determinar el grau de participació de cada un d'ells en la realització de la infracció.

3) Les responsabilitats derivades de l'incompliment de les obligacions senyalades seran exigibles no sols pels actes propis, sinó també pels actes d'aquelles persones de les quals s'hagi de respondre d'acord amb les indicacions de la legislació vigent.

4) En el cas de que els danys causats al medi ambient es produeixin per acumulació d'activitats degudes a diferents persones, l'Ajuntament podrà imputar individualment aquesta responsabilitat i els seus efectes econòmics.

5) En el cas d'obligacions col·lectives, la responsabilitat serà atribuïda a la respectiva comunitat o, en el seu cas, a la persona que ostenti la seva representació.

Article 33. Responsabilitat administrativa

1) A efectes del que s'ha establert en aquest capítol, els residus tendran sempre un titular responsable, qualitat que correspondrà al productor, posseïdor o gestor dels mateixos.

2) Només quedaran exempts de responsabilitat administrativa els qui cedeixin els residus a gestors autoritzats per a realitzar les operacions que formen part de la gestió de residus, i sempre que el seu lliurament es realitzi com- plint els requisits establerts en la legislació vigent

Article 34. Infraccions

1) Les accions i/o omissions que infringeixen la present ordenança generen responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l'exigible en la via penal, civil o d'un altre ordre en què puguin incórrer.

2) Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 35. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

En general:

a) Qualsevol incompliment d'aquesta ordenança i que no estigui tipificat com falta greu o molt greu.

b) La comissió d'alguna de les infraccions indicades a l'article 36 quan, per la seva escassa quantia o entitat, no mereixin la qualificació de greus.

En matèria de recollida de residus urbans o municipals:

a) L'incompliment per part dels posseïdors de residus urbans de lliurar-los a l'Ajuntament o a un gestor autoritzat i registrat per al seu reciclatge, valorització o eliminació.

b) No separar les diferents fraccions de residus urbans i no dipositar-les en els tipus de recipients normalitzats específics que en cada cas determinin l'Ajuntament i el Consell de Mallorca.

c) L'incompliment de qualsevol de les condicions per a l'aportació de les diferents fraccions de residus que estableix aquesta ordenança.

d) Dipositar residus en un element de contenció, contenidor, cubell o bossa diferent del que li correspon, o bé fer-ho fora dels horaris establerts.

e) Lliurar a la recollida domiciliària residus exclosos del servei municipal de gestió de residus.

f) El canvi d'ubicació d'un contenidor de residus sense l'autorització de l'administració competent.

En matèria d'ús de parc verd:

a) No complir les indicacions del personal del servei dels Parcs Verds

b) No dipositar els residus en els contenidors indicats a l'efecte.

c) Dipositar els residus fora dels contenidors.

Article 36. Infraccions greus

Són infraccions greus:

En general:

a) Realitzar alguna de les activitats que, en el marc d'aquesta ordenança sigui necessària la corresponent autorització administrativa, sense disposar de la mateixa, tenir-la caducada o suspesa, així com l'incompliment dels condicionants que en ella venguin imposats.

b) Falsejar o ocultar dades per a l'obtenció de les autoritzacions assenyalades en aquesta ordenança o als efectes de liquidació de les corresponents taxes o preus públics.

c) L'obstrucció o la negativa de col·laboració amb l'exercici de l'activitat de control i inspectora de l'Ajuntament. La comissió d'aquesta infracció per part dels generadors singulars qualificats que siguin candidats a obtenir una bonificació fiscal de la taxa de residus urbans, serà causa automàtica de denegació de la mateixa.

d) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament per tal d'evitar danys o perjudicis per al medi ambient o perills per a la salut de les persones.

e) La comissió d'alguna de les infraccions tipificades a l'article 37 quan, per la seva escassa quantia o entitat, no mereixin la qualificació de molt greus.

f) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any, de dues infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

En matèria de recollida de residus urbans o municipals:

a) L'abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de qualsevol tipus de residus no perillosos (inclosos restes de poda i jardineria), sense que s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

b) L'abocament de residus de construcció i demolició a la via pública, solars, parcel·les i pedreres, tant públics com privats.

c) El dipòsit de residus voluminosos en els contenidors o a la via pública (sense concertar prèviament la seva recollida), en solars, parcel·les o pedreres.

d) L'aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a qualsevol dels contenidors dedicats a la recollida selectiva de la fracció paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a conseqüència d'aquest fet no s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

e) La manca de manteniment de solars, terrenys i immobles en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i ornat públic.

En matèria d'ús de parc verd

a) Entrar al recinte fora de l'horari establert.

b) Deixar els residus fora del recinte dels parcs verds.

c) Treure els residus dels contenidors

Article 37. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

En general:

a) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any, de dues infraccions greus o de tres infraccions lleus de la mateixa naturalesa.

b) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament per tal d'evitar danys o perjudicis greus per al medi ambient o perills greus per a la salut de les persones

En matèria de recollida de residus urbans o municipals i gestió parc verd:

a) L'abandonament, abocament, vessament o eliminació incontrolats de residus urbans (inclosos restes de poda i jardineria), sempre que s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

b) L'aportació de fraccions de residus catalogades com a perilloses a qualsevol dels contenidors dedicats a la recollida selectiva de la fracció orgànica, paper-cartó, vidre, envasos lleugers i resta, sempre que com a conseqüència d'aquest fet s'hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.

Article 38. Sancions

Les infraccions seran objecte de les següents sancions:

a) En el cas d'infraccions lleus: Multa de 60 € fins a 750 €

b) En el cas d'infraccions greus: Multa des de 750 € fins a 1.500 €

c) En el cas d'infraccions molt greus: Multa des de 1.500 € fins a 3.000 €

Article 39. Graduació de les sancions

1) Les sancions s'imposaran atenent a les circumstàncies del responsable, grau de culpa, reiteració, grau de participació, benefici derivat de l'activitat infractora, grau del dany al medi ambient o del perill en què s'hagi posat la salut de les persones.

2) En la imposició de la sanció es tendrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.

Article 40. Procediment sancionador

Els expedients sancionadors es sotmetran als principis de la potestat sancionadora establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en l'exercici de la potestat sancionadora i, supletòriament, pel previst en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Article 41. Obligació de reposar, multes coercitives i execució subsidiària

1) Sense perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors estaran obligats a la reposició o restauració de les coses al ser i estat anteriors a la infracció comesa, en la forma i les condicions fixades per l'Ajuntament. També hauran d'assumir els costs de gestió i tractament derivats dels abocaments o deposicions incorrectes dels residus.

2) Si els infractors no procedissin a la reposició o restauració, d'acord, amb el que s'ha establert a l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà acordar la imposició de multes coercitives a l'empara de l'article 99 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, una vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment corresponent. La quantia de cada una de les multes no superarà un terç de la multa fixada per infracció comesa.

Article 42. Potestat sancionadora

1) La Batlia serà competent per imposar les sancions per faltes lleus o greus.

2) El Ple de l'Ajuntament serà competent per imposar les sancions per faltes molt greus.

Article 43. Via de constrenyiment

Per a l'exacció de les infraccions de la present ordenança, així com les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les activitats a què puguin donar lloc, en defecte de l'abonament voluntari, es seguirà el procediment administratiu de constrenyiment.

 

CAPÍTOL II MESURES PROVISIONALS

Article 44. Adopció de mesures provisionals

Quan s'hagi iniciat un procediment sancionador, l'Ajuntament podrà adoptar i exigir alguna o algunes de les següents mesures provisionals:

a) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixi la continuïtat en la producció del dany.

b) Precintat d'aparells, equips o vehicles.

c) Clausura temporal, parcial o total de l'establiment.

d) Suspensió temporal de l'autorització per a l'exercici de l'activitat per part de l'empresa.

Article 45. Procediment

1) No es podrà adoptar cap mesura provisional sense el tràmit d'audiència prèvia als interessats, llevat que concorrin raons d'urgència que aconsellin la seva adopció immediata, basades en la producció d'un dany greu per a la salut de les persones o el medi ambient, o que es tracti d'una activitat que estigui regulada a la Llei 10/ 1998, de 21 d'abril, de Residus, sense la preceptiva autorització o amb ella caducada o suspesa, amb la qual cosa la mesura provisional imposada haurà de ser revisada o ratificada després de l'audiència als interessats.

2) Les mesures provisionals descrites en el present capítol seran independents de les resolucions que sobre la sol·licitud d'adopció de mesures provisionals puguin adoptar els Jutges dels ordres civils o penal degudes a l'exercici d'accions de responsabilitat per persones legitimades.

Disposició addicional primera

Qualsevol supòsit o aspecte no previst en aquesta ordenança es regirà per allò previst a les següents disposicions legals:

a) Llei 22/2011 de 29 de juliol de residus.

b) Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos i el Decret 782/1998, de 30 d'abril de desenvolupament i execució de la mateixa.

c) Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva).

d) Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca i publicat íntegrament en el BOIB núm. 141 de 23 de novembre de 2002.

e) Plec de Prescripcions Tècniques del concurs d'adjudicació del servei de recollida selectiva i/o del Reglament del Servei de Recollida Selectiva de l'illa de Mallorca quan estigui en vigor.

f) Altres normes de rang superior i que per la seva naturalesa entren dins l'àmbit d'aplicació.

Disposició addicional segona

Per a la recollida de residus perillosos, com es en aquest cas l'amiant, el propietari que tengui en possessió aquest residu ha de dur a terme el següent procediment:

1) El propietari interessat en rebutjar un residu amb amiant ha de sol·licitar una autorització prèvia, de forma presencial o per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Campos, per a l'entrada de residus perillosos al Punt Verd de Campos o al Punt Verd de Sa Ràpita.

2) Un cop presentada la sol·licitud, es procedirà al seu estudi i a la seva resolució en el termini de entre 1-2 dies laborals. Aquesta resolució serà notificada a l'interessat i a la deixalleria corresponent del domicili de l'interessat.

3) En el seu cas, si la resolució es positiva, l'interessat podrà sol·licitar bosses de 60L de capacitat al propi Ajuntament de Campos o a la deixalleria que correspongui el propietari, per dipositar petites restes de material que contengui amiant. Igual que també, tant l'Ajuntament com la deixalleria, es durà un registre de les persones autoritzades en depositar materials que contenguin amiant a la deixalleria corresponent.

4) A la deixalleria, es trobaran dos tipus de saques amb mesures diferents, una de 1mx1m i una altre de 1mx2,5 m amb 1000 L i 2500 L de capacitat, respectivament., on l'usuari dipositarà el material autoritzat per l'Ajuntament.

Dins d'aquestes saques, a part de no poder superar la capacitat de les mateixes, ja que han de estar completament hermètiques, per evitar la dispersió de partícules de fibrociment a l'aire, sols pot anar per domicili:

a) Una (1) placa (1-1m amplada i 1,25-2,5m longitud)

b) Un (1) canal o canonada (màx. 2,5m longitud)

c) Un (1) dipòsit (0,70cm-1m amplada i 1-2m longitud)

d) Una (1) bossa de 60L de capacitat per a petits trossos (Proporcionada pel propi Ajuntament)

La placa, el depòsit i la canonada han d'estar degudament embalats amb film de plàstic, una vegada que entra al punt verd, menys els trossos petits que s'han de dipositar adequadament i hermèticament dins de bosses amb una determinada capacitat, com en aquest cas de 60L.

Les quantitats establertes anteriorment, només es poden dur al punt verd una vegada cada mes per persona.

5) L'usuari dipositarà els residus adequats al recinte que pertoqui amb ajuda de les indicacions de l'operari del punt verd.

6) Un cop dipositat el residu, l'Ajuntament de Campos es farà càrrec de la gestió corresponent apropiat per aquest residu.

 

​​​​​​​Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a la present Ordenança, en particular, la següent: Reglament Regulador del Servei de Recollida i Tractament de Residus Urbans, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió de 31 de gener de 2002 (BOIB núm. 43 de 09-04-2002).

Disposició final única

La present ordenança entrarà en vigor, d'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regulador de les bases del règim local, un cop hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de l'esmentada Llei des de la data de publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX I RESIDUS OBJECTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL SERVEI MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS

RESIDUS QUE S'HAN DE SEPARAR PER DIPOSITAR ALS CONTENIDORS

ENVASOS DE VIDRE (IGLÚ VERD o porta a porta)

SI

Botelles de vidre

Pots de vidre

NO

Taps de botelles

Restes de ceràmica

Bombetes

Fluorescents

Miralls

Plats i tassons

Vidre pla

Terres i pedres

ENVASOS LLEUGERS (IGLÚ GROC o porta a porta)

SI

Brics

Envasos de plàstic

Bosses de plàstic

Taps metàl·lics

NO

Diaris, revistes, cartó, vidre, taps de suro

Restes de menjar

Envasos plens o bruts

Envasos de productes tòxics

Palanganes de suro blanc, Llaunes Paper d'alumini

Tubs de Aerosols, pasta de dents Tubs i pots de cremes

Paper plastificat

PAPER I CARTÓ ( CONTENIDOR DE COLOR BLAU o porta a porta)

SI

Diaris i revistes

Llibres i llibretes

Cartons nets plegats

Fulls

NO

Paper plastificat (de carnisseria p.e.)

Paper brut d'oli, pintura o restes de menjar

Papaer d'alumini

Paper carbó

Paper d'embalar

Clips, grapes, piles i bateries

RESTA (CONTENIDOR PARALEPIPÈDIC O CÚBIC DE COLOR VERD)

SI

Pols d'agranar

Paper brut o banyat

Tassons, plats, vidres plans

Llosques de cigarret, cendres

Compreses i bolquers

NO

Vidre

Plàstics

Brics, cartó, alumini Xapes, metalls

Restes de plantes, jardineria i poda

Restes de construcció i demolició

Restes de fruita i verdura»

 

Campos, (signat electrònicament: 25 de gener de 2023

La batlessa Francisca Porquer Manresa