Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 67202
Aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de dia 23 de desembre de 2022, va aprovar el Pressupost General de l'entitat per a l'exercici 2023 i la plantilla de personal municipal, juntament amb la documentació pertinent.

No havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023, publicat al BOIB núm.169 de dia 29 de desembre de 2022, es publica el Pressupost General de l'entitat local per l'exercici 2023 resumit per capítols; així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, d'acord amb l'article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

PRESSUPOST 2023

 

CAP. 1

"DESPESES DE PERSONAL"

4.926.397,00

CAP. 2

"DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS"

1.617.550,00

CAP. 3

"DESPESES FINANCERES"

12.000,00

CAP. 4

"TRANSFERENCIES CORRENTS"

1.137.489,97

 

TOTAL DESPESES CORRENTS

7.693.436,97

CAP. 6

"INVERSIONS REALS"

4.359.300,00

CAP. 7

"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"

274.510,13

CAP. 9

"PASSIUS FINANCERS"

0,00

 

TOTAL DESPESES CAPITAL

4.633.810,13

TOTAL DESPESES

 

12.327.247,10

CAP. 1

"IMPOSTS DIRECTES"

4.289.652,77

CAP. 2

"IMPOSTS INDIRECTES"

120.000,00

CAP. 3

"TAXES I ALTRES INGRESOS"

617.900,00

CAP. 4

"TRANSFERÈNCIES CORRENTS"

3.301.594,33

CAP. 5

"INGRESSOS PATRIMONIALS"

30.000,00

 

INGRESSOS CORRENTS

8.359.147,10

CAP. 6

ALIENACIONS

0,00

CAP. 7

"TRANSFERENCIES DE CAPITAL"

3.968.100,00

CAP. 9

PASSIUS FINANCERS

0,00

 

INGRESSOS CAPITAL

3.968.100,00

TOTAL INGRESSOS

 

12.327.247,10

PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL 2023

1. PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ

GRUP

NIVELL

NÚMERO

VACANTS

OCUPADES

PRESSUPUSTADES

OBSERVACIONS

1. PERSONAL FUNCIONARI

 

 

 

 

 

 

 

1.1 FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria

A1

24

1

1

1

1

 

Intervenció

A1

24

1

1

1

1

 

Tresoreria

A1

22

1

1

1

1

 

1.2 FUNCIONARIS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecte Municipal

A1

24

1

1

0

0

 

Administratiu-Tresoreria

C1

14

1

1

0

0

PROMOCIO INTERNA

Administratiu

C1

14

1

1

0

0

PROMOCIÓ INTERNA

Auxiliar Administratiu

C2

12

10

1

10

10

1 Excedencia

Policia segona activitat

C1

15

1

0

1

1

Tasques Administratives

B) SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

 

 

 

 

 

 

 

B.1 Policia Local i auxiliars

 

 

 

 

 

 

 

Sargent

A2

22

1

0

1

1

 

Oficial

C1

17

5

1

4

5

 

Policia

C1

15

16

0

16

16

 

B.2 Personal d'oficis

 

 

 

 

 

 

 

Operaris neteja

E

10

3

1

3

3

 

TOTAL

 

 

42

9

38

39

 

2. PERSONAL LABORAL

2.1 PERSONAL LABORAL FIX

GRUP

NIVELL

NÚMERO

VACANTS

OCUPADES

PRESSUPUSTADES

OBSERVACIONS

Arquitecte

 

 

1

1

1

1

 

Psicoleg

 

 

1

1

1

1

 

Enginyer tecnic

 

 

1

1

1

1

 

Tecnic mediambiental

 

 

1

1

1

1

 

Tecnic amd. Gral TAG

 

 

1

1

0

1

 

Coordinador esports

 

 

1

1

1

1

 

Treballadora social

 

 

3

3

3

3

 

Educadora social

 

 

2

2

2

2

1 temps parcial

Bibliotecaria

 

 

1

1

1

1

 

Auxiliar biblioteca

 

 

1

1

1

1

 

AODL

 

 

1

1

1

1

 

Encarregat brigada i magatzem

 

 

1

1

1

1

 

MestrE Escola Infantil

 

 

1

1

1

1

 

Educador Escola infantil

 

 

8

6

6

8

 

Delineant

 

 

1

0

1

1

 

Administratiu Biblioteca i arxiu

 

 

1

1

1

1

Jornada reduida

Professors Ateneu

 

 

2

2

2

2

1 temps parcial

Administratiu

 

 

1

0

1

1

 

Auxiliar informatic

 

 

1

1

1

1

 

Oficial electricista

 

 

1

1

1

1

 

Oficial manteniment i conductor vehicles

 

 

1

1

0

0

 

Oficial obres i manteniment

 

 

4

2

4

4

1 EXCEDENCIA

Oficial Jardineria

 

 

2

1

2

2

 

Aux.Administratiu

 

 

9

9

9

9

 

Aux. Adm. Recepcionista

 

 

1

1

1

1

 

Treballadora familiar

 

 

7

5

7

7

3 jornada reduida 20h

Conserge

 

 

5

3

4

5

2 treballador discapacitat

Peó Manteniment poLiesportiu

 

 

1

0

1

1

 

Peó Manteniment Camp Futbol

 

 

1

1

1

1

1/2 jornada

Peó jardineria

 

 

2

2

2

2

 

Peó obres

 

 

3

3

2

2

 

Peó Manteniment Cementeri

 

 

1

0

1

1

 

Conserge cementeri

 

 

1

0

1

1

Jornada reduida incapacitat permanent absoluta

Operaris neteja escola

 

 

7

7

7

7

 

TOTAL

 

 

76

62

70

74

 

3.PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació i gestió cultural

 

 

1

0

1

1

 

TOTAL

 

 

1

0

1

1

 

Contra l'acord d'aprovació definitiva del Pressupost i de la plantilla de personal, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa i Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals

 

Es Castell, en la data de la signatura electrònica (24 de gener de 2023)

La batlessa Juana Escandell Salom