Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 790347
Correcció d’errors de l’Ordre 35/2022 del conseller de transició energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de 15 de desembre de 2022, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria d’ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Advertit error material en la publicació de l'esmentada Ordre, publicada en el BOIB número 165, de 20 de desembre de 2022, i de conformitat amb allò que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56  de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears, es procedeix a rectificar l'error observat a l'article 22 de l'Ordre:

On diu:

Article 22

Beneficiaris

1. Poden acollir-se als ajuts establerts en aquesta convocatòria:

a. Les empreses del sector del comerç, ja siguin persones físiques o jurídiques que tenguin la consideració de pime d'acord amb la definició establerta en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories), és a dir, aquelles que ocupen menys de 250 persones i el volum de negoci anual de les quals no excedeix de 50 milions d'euros, o el balanç anual dels quals no excedeixi els 43 milions d'euros.

Obligatòriament han de posseir i realitzar la seva activitat comercial en un establiment físic permanent, inscrit en el registre d'activitats comercials.

L'activitat principal desenvolupada en l'establiment ha de quedar dins d'algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 656, 657, 659, 661.3 i 662. Aquests epígrafs es troben inclosos en els codis 45, 46 o 47 de la CNAE-2009.

b. Les associacions sense ànim de lucre del sector comercial, així com les entitats associatives que integrin diverses associacions de comerciants o les federacions i confederacions legalment constituïdes i amb seu social a les Illes Balears que, tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d'actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials i la realització d'activitats que contribueixin a la dinamització i foment de l'activitat comercial.

2. Queden excloses del concepte de beneficiari les empreses que pertanyen a grans empreses de distribució, així com les empreses que es dediquen a la venda feta per fabricants, dins del seu propi recinte industrial, dels residus i subproductes obtinguts en el procés de producció, a no ser que aquests es dirigeixin a consumidors finals; la venda directa feta pels titulars de les explotacions dels productes agrícoles, ramaders i forestals i dels resultats de la seva transformació, i la venda feta per artesans dels seus productes en els seus tallers de producció, que estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei de comerç, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, així com els establiments no permanents o els dedicats totalment o parcialment a la prestació de serveis, llevat que acreditin fefaentment que la seva activitat principal és la comercial en la venda de béns integrats en algun dels epígrafs previstos a la convocatòria.

3. El beneficiari de l'ajut quan es tracti de pimes ha de ser titular d'almenys un establiment inclòs en el Registre d'Activitats Comercials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

5. No poden obtenir la condició de beneficiari les entitats que estiguin sotmeses a alguna de les causes de prohibició previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions, i que siguin aplicables als subjectes definits en aquest apartat com a beneficiaris.

No poden obtenir la condició de beneficiari els qui no es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, tant amb la Hisenda de l'Estat com amb la de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i davant de la Seguretat Social, així com els qui tenguin algun deute pendent de pagament amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a l'acreditació dels requisits esmentats, s'ha de sol·licitar consentiment exprés per demanar tant els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, com pels òrgans de l'Administració tributària de la Comunitat Autònoma, sense perjudici del que a cada moment disposi la legislació vigent en aquesta matèria.

Quan el sol·licitant no autoritzi l'accés a les dades esmentades ha d'aportar els certificats expedits per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com pels òrgans de l'Administració tributària de la comunitat autònoma.

6. No poden obtenir la condició de beneficiaris qui hagi estat objecte de sanció administrativa ferma o sentència ferma condemnatòria per accions o omissions considerades discriminatòries per la legislació vigent per raó de gènere.

7. No pot obtenir la condició de beneficiaris qui incompleixi els requisits exigits a la legislació mediambiental en relació amb el tractament dels residus que, si s'escau, produeixin.

8. No poden obtenir la condició de beneficiaris els qui hagin estat sancionats per l'autoritat laboral competent, mitjançant una resolució administrativa ferma, amb les sancions accessòries d'exclusió de l'accés a ajuts i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació.

L'acreditació de no estar sotmès a les prohibicions que impedeixen obtenir la condició d'entitat beneficiària, així com del fet de no haver estat mai objecte de sanció administrativa ferma ni de sentència ferma condemnatòria per accions o omissions considerades discriminatòries per la legislació vigent per raó de gènere, i el compliment de la legislació mediambiental, s'ha d'efectuar mitjançant la declaració responsable continguda a la sol·licitud.

9. No poden obtenir la condició de beneficiaris els qui hagin estat sancionats mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a) i 37.3.a) de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI-fòbia.

Ha de dir:

Article 22

Beneficiaris

1. Poden acollir-se als ajuts establerts en aquesta convocatòria:

a. Les empreses del sector del comerç, ja siguin persones físiques o jurídiques que tenguin la consideració de pime d'acord amb la definició establerta en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories), és a dir, aquelles que ocupen menys de 250 persones i el volum de negoci anual de les quals no excedeix de 50 milions d'euros, o el balanç anual dels quals no excedeixi els 43 milions d'euros.

Obligatòriament han de posseir i realitzar la seva activitat comercial en un establiment físic permanent.

L'activitat principal desenvolupada en l'establiment ha de quedar dins d'algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 656, 657, 659, 661.3 i 662. Aquests epígrafs es troben inclosos en els codis 45, 46 o 47 de la CNAE-2009.

b. Les associacions sense ànim de lucre del sector comercial, així com les entitats associatives que integrin diverses associacions de comerciants o les federacions i confederacions legalment constituïdes i amb seu social a les Illes Balears que, tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d'actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials i la realització d'activitats que contribueixin a la dinamització i foment de l'activitat comercial.

2. Queden excloses del concepte de beneficiari les empreses que pertanyen a grans empreses de distribució, així com les empreses que es dediquen a la venda feta per fabricants, dins del seu propi recinte industrial, dels residus i subproductes obtinguts en el procés de producció, a no ser que aquests es dirigeixin a consumidors finals; la venda directa feta pels titulars de les explotacions dels productes agrícoles, ramaders i forestals i dels resultats de la seva transformació, i la venda feta per artesans dels seus productes en els seus tallers de producció, que estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei de comerç, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, així com els establiments no permanents o els dedicats totalment o parcialment a la prestació de serveis, llevat que acreditin fefaentment que la seva activitat principal és la comercial en la venda de béns integrats en algun dels epígrafs previstos a la convocatòria.

3. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

4. No poden obtenir la condició de beneficiari les entitats que estiguin sotmeses a alguna de les causes de prohibició previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions, i que siguin aplicables als subjectes definits en aquest apartat com a beneficiaris.

No poden obtenir la condició de beneficiari els qui no es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, tant amb la Hisenda de l'Estat com amb la de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i davant de la Seguretat Social, així com els qui tenguin algun deute pendent de pagament amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a l'acreditació dels requisits esmentats, s'ha de sol·licitar consentiment exprés per demanar tant els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, com pels òrgans de l'Administració tributària de la Comunitat Autònoma, sense perjudici del que a cada moment disposi la legislació vigent en aquesta matèria.

Quan el sol·licitant no autoritzi l'accés a les dades esmentades ha d'aportar els certificats expedits per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com pels òrgans de l'Administració tributària de la comunitat autònoma.

5. No poden obtenir la condició de beneficiaris qui hagi estat objecte de sanció administrativa ferma o sentència ferma condemnatòria per accions o omissions considerades discriminatòries per la legislació vigent per raó de gènere.

6. No pot obtenir la condició de beneficiaris qui incompleixi els requisits exigits a la legislació mediambiental en relació amb el tractament dels residus que, si s'escau, produeixin.

7. No poden obtenir la condició de beneficiaris els qui hagin estat sancionats per l'autoritat laboral competent, mitjançant una resolució administrativa ferma, amb les sancions accessòries d'exclusió de l'accés a ajuts i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació.

L'acreditació de no estar sotmès a les prohibicions que impedeixen obtenir la condició d'entitat beneficiària, així com del fet de no haver estat mai objecte de sanció administrativa ferma ni de sentència ferma condemnatòria per accions o omissions considerades discriminatòries per la legislació vigent per raó de gènere, i el compliment de la legislació mediambiental, s'ha d'efectuar mitjançant la declaració responsable continguda a la sol·licitud.

8. No poden obtenir la condició de beneficiaris els qui hagin estat sancionats mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a) i 37.3.a) de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI-fòbia.

 

Palma, en data de la signatura electrònica: (27 de desembre de 2022 )

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez