Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 789131
Aprovació definitiva de l'expedient de «Baixa de drets reconeguts i regularització comptable d’exercicis tancats»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el dia 2 de desembre, l'expedient 2472/2022 de «Baixa de drets reconeguts i regularització comptable d'exercicis tancats» i finalitzat el període d'exposició pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, s'aprova definitivament l'esmentat expedient.

Vist l'expedient 2472/2022 de «Baixa de drets reconeguts i regularització comptable d'exercicis tancats» i vists els informes que obren a l'expedient, d'acord amb l'article 92 bis 1.b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 79 i 80 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, el Ple de l'Ajuntament,

Acorda

Primer.- Aprovar la «Baixa de drets reconeguts d'exercicis tancats» que es detalla a l'expedient 2472/2022, per un import total de 1.971.325,25€ que s'han produït pels motius següents:

Prescripció                                                 1.281.637,05 €

Proposta de baixa                                         643.695,41 €

Fallits                                                             45.992,79 €

Segon.- Aprovar la «Regularització de saldos comptables d'exercicis anteriors» que s'enumeren a l'expedient 2472/2022, el que suposa regularitzar 144.200,02€ de saldos deutors i 251.723,95€ de saldos creditors, d'acord amb el detall següent:

SALDOS DEUTORS 

Drets pendents de cobrament                             144.200,01

Fiances constituïdes pendents de devolució                  0,01

 

 

SALDOS CREDITORS 

Obligacions pendents de pagament                      40.896,36

Devolucions d'ingressos pendents                             856,35

Fiances dipositades pendents de devolució        121.631,76

Ingressos duplicats pendents de devolució           86.497,73

Altres ingressos no pressupostaris pendents           1.841,75

Tercer.- Que els Serveis econòmics donin de baixa als comptes de la Corporació els drets reconeguts anul·lats i es practiquin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la regularització de saldos assenyalada.

 

Sóller, (signat electrònicament 27 de desembre de 2022)

El batle Carlos Simarro Vicens