Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 788966
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre bens immobles (OF.I.03 )

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment pel ple d'aquest Ajuntament de 02 de novembre de 2022, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles, exposada al públic mitjançant la publicació de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 144, de data 08 de novembre de 2022 pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments sense que se'n hagin presentat, i vist l'informe sobre l'impacte de gènere de l'Institut Balear de la Dona de 15 de novembre de 2022, es publica el text íntegre de les esmentada modificació.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL:

OF.I.03 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 2.

Tipus de gravamen

De conformitat amb el previst a l'article 72 del RD Legislatiu 2/2004, el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aplicable en aquest municipi queda fixat amb els termes següents:

1. El tipus de gravamen als béns de naturalesa urbana es fixa en el 0,664%.

2. El tipus de gravamen als béns de naturalesa rústica es fixa en el 0,300%.

 

Santanyí,  a la data de signatura electrònica (27 de desembre de 2022)

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat