Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 788878
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (OF.I.04)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment pel ple d'aquest Ajuntament de 02 de novembre de 2022, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, exposada al públic mitjançant la publicació de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 144, de data 08 de novembre de 2022 pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments sense que se'n hagin presentat, i vist l'informe sobre l'impacte de gènere de l'Institut Balear de la Dona de 16 de novembre de 2022, es publica el text íntegre de la esmentada modificación.

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL:

OF.I.04 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Article 4.

Bonificacions.

1.Vehicles històrics o antics

Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació (si aquesta data no es conegués es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació), gaudiran d'una bonificació del 100% de l'impost. Aquesta bonificació s'aplicarà d'ofici.

Aquesta bonificació tindrà eficàcia retroactiva als exercicis 2013, 2014 i 2015 pel que prèvia sol·licitud del subjecte passiu es procedirà a la devolució dels imports pagats en concepte de Impost sobre vehicles de tracció mecànica quan acreditin la concurrència dels requisits de la bonificació.

2.Vehicles elèctrics.

Els vehicles elèctrics gaudiran d'una bonificació del 75% de l'impost.

 Aquesta bonificació s'haurà se sol·licitar per l'interessat i sortirà efectes l'exercici següent.

3. Vehicles híbrids.

Els vehicles híbrids (motor elèctric- benzina, elèctric – gasoil o elèctric – gas) de les classes de turismes, camions (inclosos furgons i furgonetes), autobusos i autocars que estiguin homologats gaudiran d'una bonificació del 75% de l'impost.

Aquesta bonificació s'haurà se sol·licitar per l'interessat i sortirà efectes l'exercici següent.

 

Santanyí,  a la data de signatura electrònica (27 de desembre de 2022)

La batlessa

Maria C. Pons Monserrat