Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 788630
Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació de concerts educatius a partir del curs 2023-2024

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

PREÀMBUL

El règim jurídic dels concerts educatius comprèn l'article 27 de la Constitució espanyola; l'article 36 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE), i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), segons la redacció fixada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE).

El capítol IV del títol IV de la LOE estableix les directrius bàsiques que afecten el règim de concerts educatius per als centres privats que ofereixen ensenyaments gratuïts i satisfan necessitats d'escolarització. En matèria de regulació dels concerts educatius, també s'ha de fer referència al Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, modificat pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer, pel qual es modifica la disposició addicional primera, 2, del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius. Aquest Reglament fixa els requisits i els continguts dels concerts educatius, així com el procediment que s'ha de seguir per establir-los, modificar-los i prorrogar-los.

L'article 36 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitat. Aquest desenvolupament s'ha de dur a terme tenint en compte la normativa lingüística recollida en l'article 35 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i els articles 17 al 24 i 26 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística  de les Illes Balears.

L'article 116.4 de la LOE estableix que correspon a les comunitats autònomes dictar les normes necessàries per al desenvolupament del règim de concerts educatius, i l'article 3.1 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, preveu que correspon aprovar-los als consellers titulars d'educació que hagin rebut les corresponents transferències de funcions i serveis. En el cas de les Illes Balears, aquesta transferència es va fer mitjançant el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari, i per això la Conselleria d'Educació i Formació Professional té la competència per convocar i resoldre els concerts educatius.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, té com a principal objectiu la millora de la qualitat de l'educació a les Illes Balears i estableix un marc estable per garantir el procés de millora contínua del sistema educatiu de les Illes Balears. Aquesta Llei incorpora les noves sensibilitats i demandes socials vers l'educació per ser capaços de reafirmar la confiança en el sistema educatiu i promoure un nou impuls a les vies de l'èxit educatiu. No obstant això, la millora de la qualitat requereix el diàleg permanent amb la comunitat educativa i tots els agents implicats, des d'un compromís col·lectiu per a la recerca de les respostes més adequades a les necessitats que planteja el sistema. La redacció de la Llei 1/2022 es fa amb coherència amb la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i aquest Decret es redacta d'acord amb les disposicions que s'hi estableixen.

II

El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018, prescrivia un termini de vigència de sis anys per als concerts educatius, el qual finalitza en acabar el curs escolar 2022-2023, per la qual cosa és necessari regular el procediment per al nou període que s'inicia. Aquesta regulació ha d'incloure les modificacions que la LOMLOE i les normes estatals i autonòmiques que la despleguen han introduït al sistema educatiu.

D'aquestes modificacions, s'ha d'assenyalar l'obligació que tots els centres sostinguts parcialment o totalment amb fons públics desenvolupin el principi de coeducació en totes les etapes educatives, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; l'article 26.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i la disposició addicional vint-i-cinquena de la LOE segons la redacció fixada per la LOMLOE, i no separin els alumnes pel seu sexe.

Pel que fa a les modalitats de concerts educatius, aquest Decret s'adapta a la redacció de l'article 116.6 de la LOE, que estableix el caràcter general dels concerts dels cicles formatius de grau bàsic i determina que els concerts per als ensenyaments postobligatoris tenen caràcter singular.

En l'àmbit normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'ha de tenir present que s'ha tramitat la nova normativa que regula els currículums de les distintes etapes educatives, d'acord amb el que estableix la LOMLOE i la normativa bàsica que la desenvolupa.

Els canvis que la nova normativa de currículums suposa en referència a l'ordenació dels diferents nivells educatius, a les opcions o itineraris a què poden optar els estudiants i a les modificacions introduïdes respecte al nombre d'hores curriculars fan aconsellable preveure la modificació, mitjançant ordre del conseller d'Educació i Formació Professional, de la dotació dels equips docents que s'estableix en aquest Decret.

III

En matèria de concerts educatius, també s'ha d'assenyalar la regulació, que des de l'any 2016, inclouen les respectives lleis de pressuposts de la CAIB sobre:

 • Els mòduls econòmics.
 • Les obligacions dels centres concertats en relació amb la tramitació i la gestió del pagament delegat de la nòmina i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent sociocooperativista.
 •  Les limitacions al finançament de la nòmina del personal docent dels centres concertats.
 • També cobren rellevància les normes següents:
 • El Decret 38/1998, de 20 de març, pel qual es regula el règim d'establiment, modificació i pròrroga dels concerts i convenis del segon cicle de l'educació infantil.
 • El Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els concerts singulars de l'educació secundària postobligatòria a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • El Decret 26/2009, de 17 d'abril, d'establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009.

IV

El títol II de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMLOE, sobre l'equitat en l'educació, fa referència a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i estableix, en el primer punt de l'article 71, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tots els alumnes assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional. L'apartat 2 del mateix article assenyala que correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l'ordinària pel fet de presentar necessitats de suport educatiu puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. L'article 72.2 estableix que els criteris per determinar les dotacions han de ser els mateixos per als centres públics i per als privats concertats. En l'article 86.2, també encomana a l'Administració vetllar per una presència equilibrada d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu o que es trobin en una situació socioeconòmica desafavorida entre els centres sostinguts amb fons públics.

En l'àmbit de la nostra comunitat autònoma, l'atenció a la diversitat està regulada pel Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. Aquest Decret recull els principis sobre l'atenció a la diversitat que estableix la LOE i encomana a l'Administració educativa autonòmica l'establiment dels procediments i els recursos necessaris per identificar aquestes necessitats tan aviat com sigui possible, així com una escolarització adequada i equilibrada d'aquests alumnes entre centres públics i privats concertats. També estableix que correspon a l'Administració educativa autonòmica dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests estudiants.

En aplicació d'aquesta normativa, i tenint en compte que l'atenció a la diversitat, que inclou l'acolliment lingüístic als estudiants nouvinguts, forma part del servei públic de l'educació, que és l'objecte del concert educatiu, l'àmbit que regula el present Decret comprèn la regulació de la dotació bàsica de personal d'atenció a la diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears amb criteris anàlegs als dels centres públics, tenint en compte les característiques pròpies dels centres. Així, cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha d'aprovar, mitjançant una resolució, la convocatòria del procediment per dotar els centres privats concertats de personal addicional d'atenció a la diversitat. Els criteris que han de servir de base per a aquesta dotació bàsica són els que s'estableixen en l'annex 10 i les característiques de cada centre. Aquesta dotació s'ha de complementar anualment amb la dotació addicional fins al cent per cent, en aplicació dels mateixos criteris que s'usen als centres públics.

V

Així mateix, aquest Decret estableix la possibilitat de modificar els concerts que se subscriguin en funció de les alteracions i les variacions que es puguin produir als centres escolars i d'acord amb el que estableix el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, que reconeix aquesta possibilitat tant als titulars dels centres com a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

VI

Finalment, per garantir la transparència de l'activitat pública relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública, d'acord amb la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional i els centres privats concertats s'han de relacionar per mitjans electrònics per a tots els tràmits i els procediments derivats del present Decret.

Aquesta norma compleix amb els principis de bona regulació que s'estableixen a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  i amb el els que es determinen a la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

En relació als principis de necessitat i eficàcia, aquest  Projecte de decret és imprescindible per un factor temporal manifest, ja que en finalitzar el curs 2022-2023 acaba la vigència dels concerts educatius subscrits en base del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018.

La norma conté, d'acord amb el principi de proporcionalitat, la regulació imprescindible per atendre els objectius que es pretenen una vegada s'ha constatat que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als destinataris.

A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s'ha exercit de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en facilita el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l'actuació i la presa de decisions de les persones i empreses.

En virtut del principi de transparència, la norma s'ha sotmès al tràmit de consulta pública en els termes indicats en l'article 133 de la Llei 39/2015, també s'ha garantit aquest principi amb l'exposició pública en el lloc web de l'administració autonòmica per a la consulta de la iniciativa i el seu estat de tramitació, així com les consultes prèvies a l'elaboració de l'esborrany, s'ha sotmès a informació pública i audiència de les persones interessades i s'ha presentat a les diverses meses ja constituïdes i al Consell Escolar de les Illes Balears, que ha emès l'informe corresponent, tot això a fi de garantir l'accés permanent de la ciutadania a la informació i presentació de suggeriments per mitjans telemàtics, tal com s'estableix en l'article 51 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

La norma no preveu càrregues administratives innecessàries o accessòries per a la consecució dels objectius que es pretenen, conforme al principi d'eficiència. També s'ajusta al principi de simplificació ja que es recull en un sol Decret aquells aspectes fonamentals que afecten els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018, sense perjudici de les resolucions o instruccions que es puguin dictar als efectes de la seva aplicació.

S'ha vetllat, en base al principi de qualitat en el procediment d'aprovació de la norma, per la qualitat formal en la redacció i per seguir els procediments vigents en la seva tramitació.

S'ha d'assenyalar que el procediment de tramitació ha inclòs la sol·licitud i la valoració de l'informe preceptiu del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 27 de desembre de 2022,

DECRET

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir les normes que han de regir la convocatòria per a la renovació dels concerts educatius, la vigència dels quals finalitza el curs escolar 2022-2023, i les convocatòries per a la subscripció de nous concerts per als cursos escolars compresos entre el curs 2023-2024 i el curs 2028-2029 i per a la modificació dels concerts subscrits.

Article 2

Destinataris

Poden sol·licitar la subscripció o la renovació de concerts educatius els centres docents privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears autoritzats per impartir els ensenyaments següents:

a) Educació infantil (segon cicle).

b) Educació primària.

c) Educació secundària obligatòria.

d) Educació especial: aules ordinàries, aules substitutòries a centres específics (ASCE) i unitats educatives específiques a centres ordinaris (UEECO).

e) Batxillerat.

f) Cicles formatius de grau bàsic.

g) Cicles formatius de grau mitjà.

h) Cicles formatius de grau superior.

i) Cursos d'especialització de formació professional (FP).

j) Certificats de professionalitat (sempre que siguin d'una especialitat de la qual el centre en qüestió tengui un cicle formatiu autoritzat).

 

Article 3

Requisits dels destinataris

1. Els centres han de complir els requisits propis del règim de concerts establerts en el Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.

2. Els centres, a més, han d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Article 4

Modalitats dels concerts

1. Els concerts educatius amb els centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i cicles formatius de grau bàsic se subscriuen en règim general.

2. Els concerts educatius subscrits amb els centres docents privats que imparteixen ensenyaments de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització d'FP i certificats de professionalitat (sempre que siguin d'una especialitat de la qual el centre en qüestió tengui un cicle formatiu autoritzat) tenen caràcter singular.

Article 5

Renovació, subscripció i modificació dels concerts educatius

1. En el marc d'aquest Decret, els titulars dels centres docents privats poden sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, sempre que disposin de les unitats autoritzades o en tràmit d'autorització, el que s'exposa a continuació:

 • Renovar els concerts de règim general, la vigència dels quals finalitza el curs 2022-2023, per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, per als ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial i UEECO, i per als cicles formatius de grau bàsic, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 3 a 6 i 9 d'aquest Decret i la documentació requerida segons l'annex 1.
 • Subscriure per primera vegada un concert de règim general per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, per als ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial i UEECO, i per als cicles formatius de grau bàsic, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 3 a 6 i 9 d'aquest Decret i la documentació requerida segons l'annex 1.
 • Renovar els concerts de règim singular, la vigència dels quals finalitza el curs 2022-2023, per als ensenyaments de batxillerat i/o dels cicles formatius de grau mitjà i superior, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 7 i 8 d'aquest Decret i la documentació requerida segons l'annex 1.
 • Subscriure per primera vegada un concert de règim singular per als ensenyaments de batxillerat i/o dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior inclosos els cursos d'especialització d'FP i els certificats de professionalitat, mitjançant els models de sol·licitud dels annexos 7 i 8 d'aquest Decret i la documentació requerida segons l'annex 1.

2. Anualment, els centres docents privats concertats poden sol·licitar la modificació del concert educatiu que ja tenen subscrit. S'entén per modificació del concert la variació del nombre d'unitats concertades, així com el canvi de la titularitat dels centres. Les modificacions del concert es poden produir d'ofici o a instància del titular del centre. En el primer cas, és preceptiva l'audiència del titular del centre afectat.

3. Així mateix, cada any els centres privats no concertats poden sol·licitar la subscripció d'un concert educatiu.

Article 6

Durada dels concerts educatius

1. Els concerts educatius, tant de caràcter general com de caràcter singular, que s'acordin en compliment d'aquest Decret tenen una durada de sis cursos escolars, comptadors a partir de l'1 de setembre de 2023.

2. Així mateix, durant la vigència d'aquest Decret els centres docents privats no concertats poden sol·licitar anualment la subscripció de concerts, que poden ser d'una durada inferior a la que s'estableix en el paràgraf anterior per adaptar-los al calendari general de renovació.

Article 7

Terminis per presentar les sol·licituds

1. D'acord amb l'article 19 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, durant el mes de gener de 2023 els centres docents poden presentar la sol·licitud de subscripció o renovació dels concerts educatius a partir del curs 2023-2024.

2. Cada curs escolar en què aquest Decret sigui vigent, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha d'aprovar, mitjançant una resolució, la convocatòria per a la subscripció de concerts per primera vegada o per a la modificació dels concerts educatius ja vigents. Aquesta resolució ha d'establir el termini durant el qual els centres poden presentar les sol·licituds.

Article 8

Finançament dels concerts educatius i dels mòduls

1. Els concerts educatius i els mòduls s'han de finançar de conformitat amb el que estableixi la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent, tenint en compte el que disposi la llei de pressuposts generals de l'Estat de cada exercici.

2. S'ha de garantir que els mòduls educatius i els concerts experimentin, com a mínim, el mateix increment que el que s'estableixi en els pressuposts generals de l'Estat per a cada exercici, sens perjudici que, degut al reconeixement d'altres increments de costs pactats en l'àmbit autonòmic, puguin produir-se increments superiors a les pujades estatals, per cobrir tots els costs fixos, variables i permanents, realitzats o de previsible realització.  

3. Pel que fa a la garantia de gratuïtat dels ensenyaments objecte del concert i a la destinació dels fons públics rebuts, els centres privats concertats queden subjectes al control de caràcter financer que les disposicions vigents atribueixen a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Als centres concertats que, d'acord amb l'article 117.9 de la LOE, percebin quotes dels alumnes pels concerts de règim singular, se'ls ha de minorar el mòdul d'altres despeses segons la quantitat establerta en la llei de pressuposts generals de l'Estat vigent cada any.

5. Al concepte d'altres despeses dels concerts singulars dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels centres amb autorització per a una ràtio inferior a 30 alumnes per unitat escolar, s'hi ha d'aplicar un coeficient reductor de 0,015 per cada estudiant de menys autoritzat.

Article 9

Subscripció de concerts

1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional, d'acord amb les consignacions pressupostàries fixades a aquest efecte i segons les necessitats d'escolarització, ha de subscriure concerts educatius amb els centres docents privats que estiguin autoritzats a impartir els nivells o les etapes educatives de l'educació bàsica i la formació professional bàsica objecte de concert.

2. Garantida la gratuïtat a l'ensenyament bàsic, i segons les necessitats d'escolarització i les disponibilitats pressupostàries, la Conselleria d'Educació i Formació Professional pot subscriure concerts educatius singulars amb els centres docents privats per als nivells, les etapes, els cicles i els graus de l'ensenyament no obligatori de règim general que tenguin autoritzats. Per a la subscripció de nous concerts singulars, s'haurà de tenir present l'oferta ja existent de centres públics i privats concertats, a més de la programació general de l'ensenyament, les consignacions pressupostàries existents i el principi d'economia i eficiència en l'ús dels recursos públics establert en l'article 109 de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMLOE.

3. A l'efecte del que disposen els dos punts anteriors, tenen preferència els centres privats que satisfacin necessitats d'escolarització o atenguin poblacions escolars de condicions socioeconòmiques desfavorables, els que fomentin l'escolarització de proximitat o els que, complint alguns dels requisits anteriors, duguin a terme experiències d'interès pedagògic per al sistema educatiu. En tot cas, sempre que es doni igualtat de condicions, tenen preferència els centres que, en règim de cooperativa, acompleixin alguna d'aquestes finalitats.

Article 10

Obligacions

1. Per renovar un concert educatiu o subscriure'n un de nou, els centres sol·licitants han de fer efectiu, amb relació als ensenyaments objecte del concert, el dret a una educació gratuïta que garanteixi l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Per aquest motiu, i d'acord amb l'article 51 de la Llei orgànica 8/1985, els centres no poden percebre de les famílies aportacions econòmiques associades a l'activitat curricular ni establir l'obligatorietat de fer ingressos per a fundacions o associacions ni altres serveis que puguin contravenir el principi de gratuïtat i no estiguin autoritzats, si escau, per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. També és necessari que els centres concertats compleixin les obligacions que, en relació amb la tramitació i la gestió del pagament delegat de la nòmina i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent cooperativista, estableixin les lleis de pressuposts generals de la CAIB. En particular, a l'efecte de facilitar i col·laborar amb l'Administració, la documentació a presentar s'ha de determinar anualment mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, en els terminis peremptoris que s'hi estableixin.

3. Els centres han de cobrir de forma equitativa les necessitats d'escolarització de la zona on estan ubicats i han de formar part de l'oferta sostinguda amb fons públics existent en aquesta zona, ja sigui aquesta zona d'escolarització una part del municipi o tot el municipi, o bé agrupi més d'un municipi.

4. De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la disposició addicional vint-i-cinquena de la LOE, en la redacció donada per la LOMLOE, per renovar un concert educatiu o subscriure'n un de nou els centres sol·licitants han de desenvolupar el principi de coeducació en totes les etapes educatives i no separar els alumnes en funció del seu sexe.

Article 11

Qüestions litigioses

D'acord amb l'article 8 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, i sense perjudici del que disposa l'article 61 de la Llei orgànica 8/1985, la resolució de les qüestions litigioses derivades de l'aplicació dels concerts correspon al conseller d'Educació i Formació Professional, els actes del qual posen fi a la via administrativa.

Article 12

Relació mitjana d'alumnes per unitat

1. A través del concert educatiu, el titular del centre s'obliga a:

a) Tenir en funcionament el nombre total d'unitats escolars corresponents al nivell o als nivells d'ensenyament objecte del concert.

b) Tenir una relació mitjana d'alumnes per unitat escolar a cada etapa no inferior a la que la Conselleria d'Educació i Formació Professional determini tenint en compte l'existent als centres públics del municipi o zona d'escolarització en què estigui situat el centre, d'acord amb l'annex 11, que serà actualitzat cada any.

2. En tot cas, la relació mitjana a què es refereix l'article 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, o la norma que el substitueixi, s'ha de concretar en la resolució de convocatòria anual del director general de Planificació, Ordenació i Centres tenint en compte la ràtio existent per etapa als centres públics de la zona o del municipi on estigui ubicat el centre.

3. Els centres de segon cicle d'educació infantil han de tenir una ràtio mínima de divuit alumnes per unitat, llevat del supòsit que aquests centres atenguin les necessitats d'escolarització d'una població infantil que, d'una altra manera, quedaria desatesa. Es podran reduir unitats en els supòsits següents:

a) Només es podran reduir unitats, un cop informada la Comissió de Concerts, per disminució de la relació mitjana d'alumnes per unitat escolar per sota de la ràtio mínima establerta per l'etapa, en els casos en què, en determinats nivells, dividint el nombre d'alumnes per la ràtio màxima, no s'arribi a les unitats concertades menys un (o menys 0,5 en el cas de batxillerat i cicles formatius), i sempre que aquesta reducció no impedeixi als alumnes ja escolaritzats al centre completar la seva escolarització al mateix centre fins al final dels estudis objecte del concert.

b) En el batxillerat es podran reduir mitges unitats en funció de la relació mínima establerta. Així mateix, en el batxillerat es podran incrementar mitges unitats en funció de les ràtios màximes establertes. En el cas d'infantil i primària, es podrà unificar més d'un nivell en una mateixa unitat quan no s'arribi a la relació mínima establerta com a alternativa a la supressió d'unitats. En el cas de la formació professional, com a alternativa a la reducció d'unitats es podrà iniciar el cicle cada dos cursos escolars si hi ha matrícula suficient

c) No es reduiran unitats mentre les ràtios siguin suficients aplicant les mesures esmentades en els apartats anteriors. Tampoc no es proposaran noves unitats si no se superen les ràtios màximes establertes.      

 

Article 13

Valoració dels centres de segon cicle d'educació infantil

En el cas dels centres de segon cicle d'educació infantil, a l'hora de resoldre els expedients de sol·licitud el conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb la proposta que faci el director general de Planificació, Ordenació i Centres, ha de valorar si són centres d'educació infantil adscrits a centres d'educació primària, amb l'objectiu de promoure la continuïtat pedagògica de l'alumnat. L'adscripció es duu a terme mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, a sol·licitud dels titulars d'ambdós centres.

Article 14

Concert del nombre necessari d'unitats d'educació primària per garantir l'escolarització dels alumnes de tots els centres adscrits

Els centres d'educació primària als quals s'hagi autoritzat l'adscripció de centres d'educació infantil han de concertar un nombre d'unitats d'educació primària que garanteixi l'admissió i escolarització, en aquesta etapa educativa, dels alumnes d'educació infantil de tots els centres afectats per l'adscripció, en els termes expressats en l'article 84.6 de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMLOE, i en l'article 9.5 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnat als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 15

Concert del nombre necessari d'unitats d'educació secundària per garantir l'escolarització dels alumnes de tots els centres adscrits

Els centres d'educació secundària als quals s'hagi autoritzat l'adscripció de centres d'educació primària han de concertar un nombre d'unitats d'educació secundària obligatòria que garanteixi l'admissió i escolarització, en aquesta etapa educativa, dels alumnes d'educació primària de tots els centres afectats per l'adscripció, en els termes expressats en l'article 84.6 de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMLOE, i en l'article 9.5 del Decret 64/2019.

Article 16

Increment de la ràtio d'alumnes o del nombre de grups per atendre necessitats d'escolarització

1. El conseller d'Educació i Formació Professional pot alterar les condicions dels concerts educatius prevists en els articles anteriors d'aquest Decret i incrementar la relació alumnes-unitat fins a un deu per cent per tal d'atendre les necessitats d'escolarització d'una determinada zona, sigui aquesta zona d'escolarització una part del municipi o tot el municipi o agrupi més d'un municipi, tal com es preveu en l'article 87.2 de la LOE, segons la redacció fixada per la LOMLOE, i en la disposició addicional primera del Decret 64/2019.

2. El conseller d'Educació i Formació Professional, prèvia sol·licitud al titular del centre, pot incrementar el nombre de grups en funcionament als centres concertats per atendre necessitats urgents d'escolarització d'una zona que no es puguin atendre amb les unitats disponibles als centres de la zona educativa. Aquest increment s'haurà de justificar mitjançant un informe del Departament de Planificació, Ordenació i Centres i del Departament d'Inspecció Educativa.

3. Els increments d'unitats en centres concertats es podran acordar sempre que el centre disposi de la corresponent autorització administrativa i comportaran la modificació del concert educatiu per increment de les unitats en funcionament.

Article 17

Modificació del concert per canvi de la titularitat del centre

1. Els centres docents concertats que hagin de canviar de titular han de presentar necessàriament, dins l'expedient de canvi de titularitat, una declaració del nou titular subrogant-se en els deures i els drets que dimanen del concert educatiu vigent. Si el nou titular vol extingir el concert, haurà de procedir d'acord amb el que preveu aquest Decret per a l'extinció dels concerts educatius.

2. L'autorització administrativa del canvi de titularitat d'un centre comporta automàticament la modificació del document de subscripció del concert educatiu corresponent.

Article 18

Hores dels professors dels cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior

1. En els cicles formatius de grau bàsic, la distribució horària del personal docent d'educació primària que puguin continuar en aquest cicle, dels llicenciats o equivalents i del professorat tècnic (diplomats o assimilats) s'ha de fixar segons la titulació mínima requerida per a cada mòdul, tal com s'estableix en l'annex 12.

2. En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, la distribució horària dels docents llicenciats o equivalents i dels docents tècnics (diplomats o assimilats) s'ha de fixar segons la titulació mínima requerida per a cada mòdul, tal com s'estableix en l'annex 12.

Article 19

Plantilles per unitat concertada

Amb caràcter general, les plantilles finançades per l'Administració educativa per unitat concertada per impartir el pla d'estudis vigent a cada nivell o etapa objecte de concert són les que figuren en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol), això és:

 • Per a mig grup de batxillerat s'estableix una plantilla d'1,333 (32 hores lectives) tant per al primer curs com per al segon.
 • Per als cicles formatius de grau bàsic s'estableix una plantilla d'1,50 (36 hores lectives) per al primer curs i per al segon.

Article 20

Altres hores per unitat concertada i/o per centre

1. Per tal de garantir un desenvolupament íntegre del currículum dels diferents nivells educatius, s'estableix una dotació d'hores curriculars addicionals a les establertes en les ordres esmentades en l'article anterior en els termes següents:

a) Per a l'etapa de l'educació infantil de segon cicle, una hora addicional per a cada unitat no prevista en l'article 12 del Decret 26/2009, de 17 d'abril, d'establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009.

b) Per a la dotació d'hores d'orientació educativa a les etapes d'educació infantil i primària, s'assignarà una hora per a cada unitat d'infantil i primària, incloses les unitats UEECO, i es descomptaran 0,5 hores per a cada unitat de secundària, arrodonint a la xifra sencera superior.

c) Per a l'etapa d'educació secundària obligatòria:

 • Vint-i-una hores setmanals per al programa de diversificació curricular (PDC).
 • Dues hores per al conjunt d'unitats de tercer d'ESO.
 • Nou hores per als centres amb una sola unitat concertada de quart d'ESO i quatre hores per als centres amb dues unitats concertades de quart d'ESO, per a les optatives.

2. S'estableix la dotació d'altres hores lectives en els termes següents:

 • Programa de reutilització de llibres de text: una hora per a cada 200 alumnes adherits o fracció, des del segon any de funcionament del programa.
 • Les hores del Programa d'Intervenció Psicopedagògica i Orientació Educativa (PIPOE) es reconverteixen en hores d'orientació al nivell d'educació primària.
 • Cicles formatius de grau superior (LOE): tres hores per al mòdul en anglès del primer curs i dues hores per al mòdul en anglès del segon curs, que s'han d'acumular a les hores dels docents llicenciats o equivalents.
 • Formació professional dual: sis hores de coordinació per al tutor per a cada cicle.

3. El director general de Planificació, Ordenació i Centres pot autoritzar altres conceptes puntuals diferents dels fixats amb caràcter general en els punts anteriors, amb l'informe previ de la Comissió de Concerts. En aquests casos, els centres interessats ho han de sol·licitar. Les sol·licituds, que han de signar els representants legals de les entitats titulars dels centres, s'han de presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres durant el mes de juny anterior al curs escolar per al qual se sol·licita l'increment d'hores. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar una memòria detallada i explicativa dels motius que la justifiquen.

4. De la mateixa manera, els centres que no imparteixin anglès a l'educació infantil de segon cicle o totes les opcions o itineraris a l'educació secundària obligatòria o al batxillerat ho han de comunicar el mes de juliol anterior. En aquests casos, s'han de descomptar les hores no impartides per aquests conceptes. Si el centre no ho comunica, s'actuarà d'ofici en qualsevol moment del curs i el centre haurà de retornar les hores de nòmina delegada percebudes en excés.

5. Als centres que hagin sol·licitat un concert per a programes de diversificació curricular la concessió del qual estigui condicionada a la ràtio mínima d'alumnes a l'inici del curs, se'ls ha d'indicar expressament aquesta circumstància en la proposta provisional i en la resolució definitiva del concert. En aquest cas, si una vegada iniciat el curs el grup no ha assolit la ràtio mínima, el concert quedarà revocat amb efectes des de l'1 de setembre, amb les conseqüències econòmiques inherents.

6. El total d'hores que el centre tindrà assignades és el resultat de sumar les plantilles de l'article 19 i les resta d'hores de l'article 20 que corresponguin, més les que li puguin correspondre en aplicació de l'article 21 segons els criteris establerts en l'annex 10 i la posterior convocatòria de dotació addicional. També s'hi han de sumar les hores d'alliberats sindicals que corresponguin a cada centre en aplicació de l'article 117.3.c) de la LOE i de l'article 68 de l'Estatut dels treballadors, en els termes establerts en l'acord d'alliberats sindicals vigent en cada moment.

7. Així mateix, s'han de sumar les hores que corresponguin a cada centre en concepte d'assistència i participació de les entitats representatives de titulars de centres i organitzacions empresarials de l'ensenyament concertat finançades en els termes de l'Acord per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats als diferents òrgans de consulta i a la formació permanent del professorat de 20 de setembre de 2005 o l'acord que, en el seu cas, el substitueixi, i les resolucions que es dictin a l'efecte.

Article 21

Atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

1. Els centres que acullin alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), amb necessitats d'adaptació curricular significativa (ACS) o amb necessitat de suport d'audició i llenguatge (AL) a les unitats ordinàries d'educació infantil de segon cicle, a les d'educació primària i educació secundària obligatòria, inclosos els programes de diversificació curricular (PDC), i als cicles formatius de grau bàsic, han d'oferir una intervenció educativa adequada a cada cas. Els alumnes que, per les seves característiques, presentin necessitats educatives especials han de disposar dels recursos adequats per tenir garantida una educació de qualitat, d'acord amb el que preveuen la LOE, segons la redacció fixada per la LOMLOE, el Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, i el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

2. S'ha d'assignar als centres una dotació bàsica d'especialistes en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge  i atenció a la diversitat, d'acord amb el que s'indica en l'annex 10 d'aquest Decret. Per ajustar millor aquesta dotació a les necessitats de l'alumnat de cada centre, a més del mig mòdul (12 hores) o del sencer (24 hores), hi pot haver quarts de mòdul (6 hores).

3. Si escau, la dotació bàsica de cada centre s'ha de complementar amb una dotació addicional per a cada curs escolar fins a arribar al cent per cent, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris, que hauran de ser els mateixos que s'apliquin als centres públics, i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Durant els cursos que durin els nous concerts, s'ha de garantir que la suma dels diferents docents de la dotació bàsica més la dotació addicional no sigui inferior a la dotació bàsica que tenen els centres el curs 2022-2023.

4. Per això, cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació addicional de personal d'atenció a la diversitat. Aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb uns criteris que han de tenir en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport, així com la situació i les característiques pròpies de cada centre escolar. Les variacions de les despeses de personal derivades d'aquesta dotació addicional s'han de regularitzar al final de cada curs escolar.

5. Els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El cost de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'ha de finançar segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

6. Atès que aquest recurs està vinculat a cada estudiant, cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors. Aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer, hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.

Article 22

Procediment per aprovar i denegar els concerts educatius

1. Per aprovar o denegar l'accés al règim de concerts educatius o la renovació d'un concert, s'ha de seguir el procediment establert d'acord amb el que preveuen la Llei orgànica 8/1985; la Llei orgànica 2/2006, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 3/2020; el Reial decret 2377/1985, modificat pel Reial decret 139/1989; el Decret 38/1998; el Decret 22/2007, de 30 de març, pel qual es regulen els concerts singulars de l'educació secundària postobligatòria a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 5.4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2. La memòria explicativa que acompanyi les sol·licituds ha d'especificar els apartats establerts en l'article 21.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985.

3. Per subscriure, renovar o modificar un concert educatiu és preceptiu un informe previ sobre les necessitats d'escolarització del centre sol·licitant emès pel Departament d'Inspecció Educativa de les Illes Balears, a instància del director general de Planificació Ordenació i Centres, i un informe econòmic i de planificació educativa del Departament de Centres Concertats. En el cas dels concerts de formació professional, també és preceptiu un informe previ del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Per als centres concertats d'educació especial, també és preceptiu un informe previ del Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD) de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

4. No es poden concertar unitats no autoritzades.

 

Article 23

Documentació necessària per presentar la sol·licitud

1. Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres que sol·licitin subscriure concerts educatius han de presentar una sol·licitud en els termes i amb la documentació que s'estableixen en l'annex 1.

2. Han de signar les sol·licituds els qui que figuren en el Registre de centres docents com a titulars dels centres. En el cas que la titularitat correspongui a una persona jurídica, ha de signar la sol·licitud la persona que la representi, la qual s'ha d'acreditar documentalment.

3. Si les sol·licituds presentades no compleixen els requisits exigits, s'ha de requerir a l'entitat interessada que, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o presenti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Article 24

Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears

Una vegada verificada l'aportació de la documentació exigida, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de trametre les sol·licituds presentades a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, formada pels membres següents:

a) President: el director general de Planificació, Ordenació i Centres.

b) Vocals:

 • La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o el funcionari en qui delegui.
 • El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics superiors, o el funcionari en qui delegui.
 • Dos representants, amb càrrec no inferior a cap de servei, de la direcció general que tengui les competències de planificació, ordenació i centres
 • Un representant, amb càrrec no inferior a cap de servei, de la direcció general que tengui les competències d'atenció a la diversitat.
 • Un representant, amb càrrec no inferior a cap de servei, de la direcció general que tengui les competències de formació professional.
 • Un inspector d'educació designat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres, a proposta de la cap del Departament d'Inspecció Educativa.
 • Sis representants designats per les associacions empresarials i les organitzacions de titulars més representatives de centres privats concertats de la comunitat autònoma.
 • Cinc representants de les organitzacions sindicals més representatives de l'ensenyament privat concertat a la comunitat autònoma. En qualsevol cas, s'haurà d'assegurar la presència d'almenys un representant per cada una de les organitzacions sindicals que tenen, en l'àmbit estatal general, el caràcter de més representatives.
 • Un representant dels pares i les mares dels alumnes, designat per la federació d'associacions de pares i mares més representativa en l'ensenyament privat concertat en l'àmbit de la comunitat autònoma.
 • Un representant de l'Administració local.

c) Secretari: un funcionari adscrit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, designat pel director general, amb veu però sense vot.

Article 25

Procediment de concertació

1. La Comissió de Concerts Educatius ha d'examinar les sol·licituds i la documentació acreditativa presentades i pot formular les propostes que consideri pertinents —les quals no són vinculants—, d'acord amb el que preveu l'article 23 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985.

2. A partir dels informes preceptius establerts en l'article 22.3 d'aquest Decret —del Departament de Centres Concertats, del Departament d'Inspecció Educativa i, si escau, del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals i del Servei d'Atenció a la Diversitat—, valorats els apartats de la memòria establerts en l'article 21.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, oïdes les propostes de la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears i d'acord amb els recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de formular una proposta provisional sobre la concessió o la denegació dels concerts, l'ha de publicar i ha de fixar un termini de deu dies hàbils perquè, en el supòsit que hi hagi propostes totalment o parcialment denegatòries, els sol·licitants puguin al·legar el que considerin procedent segons el seu dret.

3. Una vegada valorades les al·legacions presentades pels centres sol·licitants, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha d'elaborar la proposta de resolució definitiva d'aprovació o denegació de l'accés al règim dels concerts educatius sol·licitats o de renovació dels concerts, i ha d'elevar aquesta proposta de resolució definitiva al conseller d'Educació i Formació Professional.

4. El conseller d'Educació i Formació Professional ha de resoldre sobre la concessió o la denegació dels concerts educatius abans del 15 d'abril de cada any, d'acord amb el que estableix l'article 24.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985. La resolució s'ha de publicar en el BOIB i s'ha de notificar a les persones interessades. La notificació denegatòria sempre ha de ser motivada. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar els recursos que disposen tant la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, com la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 26

Data límit per formalitzar el concert educatiu

1. Els concerts educatius que s'acordin a l'empara d'aquest Decret s'han de formalitzar en un document administratiu en el qual s'han de fer constar els drets i les obligacions recíproques, així com les característiques concretes del centre i altres circumstàncies derivades de la normativa vigent en matèria d'educació. Aquesta formalització s'ha de dur a terme abans del 15 de maig de cada any.

2. Si, per qualsevol circumstància, a l'inici del curs escolar en el qual s'ha d'aplicar l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts no s'ha formalitzat el document administratiu pertinent, les propostes provisionals dictades pel director general de Planificació, Ordenació i Centres han de permetre tramitar les nòmines durant el període que transcorri fins que no finalitzi completament el procediment i es dictin les resolucions definitives sobre l'establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs escolar en qüestió.

Article 27

Extinció o rescissió del concert educatiu

Els concerts educatius es poden extingir o rescindir d'acord amb el que preveuen els articles 61, 62 i 63 de la Llei orgànica 8/1985, o per les causes previstes en el títol VI del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985.

Article 28

Personal docent dels centres privats concertats

1. El personal docent dels centres privats concertats ha de complir les condicions acadèmiques de titulació per a les matèries o els mòduls que imparteixi a cada etapa educativa i ha d'estar capacitat per a la docència d'acord amb la normativa reguladora de les llengües de l'ensenyament a les Illes Balears.

2. En matèria de titulacions, s'ha d'assenyalar la normativa següent o la normativa que, en el seu cas, la substitueixi:

 • El Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que ha de tenir el personal docent dels centres privats d'educació infantil i d'educació primària.
 • El Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.
 • El Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial del professorat i a les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

3. A l'hora de cobrir les vacants de professors de les unitats concertades, les persones físiques o jurídiques titulars de centres concertats han d'actuar d'acord amb els criteris fixats de comú acord amb el consell escolar del centre, que s'han d'atenir, bàsicament, als principis de mèrit i capacitat i a la normativa vigent en matèria de titulacions. Els centres han d'anunciar públicament les vacants, que també s'han de fer públiques a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional mitjançant el formulari que es posarà  a l'abast dels centres. També se n'ha d'informar el comitè d'empresa i els delegats de personal del centre, d'acord amb l'article 64 de l'Estatut dels treballadors.

4. Per a les substitucions temporals, no és necessari  dur a terme el que s'estableix en el punt anterior, sinó que el titular del centre pot contractar directament el substitut, sempre que es compleixi la  normativa laboral vigent i que en doni compte al consell escolar del centre.

5. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres pot autoritzar, a proposta del Departament d'Inspecció Educativa i del Departament de Centres Concertats i amb caràcter provisional, temporal i extraordinari, la contractació de personal docent que no reuneixi tots els requisits establerts en el punt 1 d'aquest article en els casos en què el titular del centre acrediti suficientment que és l'única opció que permet garantir el dret a l'educació de l'alumnat.

6. En compliment del que disposa l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral de la infància i l'adolescència davant la violència, tot el personal del centre (docent i no docent)  ha de disposar del certificat que acredita que no s'està inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals.

Article 29

GESTIB

1. En aplicació de l'article 14 de la Llei 39/2015, els centres privats concertats han d'utilitzar el GESTIB (l'aplicació per a la gestió educativa de les Illes Balears) i mantenir-lo actualitzat, en els terminis que es fixin, per a tot el procés d'escolarització, la matriculació de l'alumnat, l'horari general del centre i el calendari escolar, l'horari real de l'equip docent i l'alumnat, la distribució de les hores de lliure disposició, la llengua d' impartició de les matèries, l'avaluació i la promoció dels alumnes, les propostes de titulació, l'estadística educativa, les dades de necessitats específiques de suport educatiu de l'alumnat, les peticions de personal de suport i d'ATE, la relació de llibres de text i, si escau, d'alumnes adherits al programa de reutilització de llibres de text, i qualsevol altra informació que oportunament es requereixi per resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

2. La Conselleria d'Educació i Formació Professional i els centres privats concertats han d'adoptar les mesures tècniques i administratives necessàries perquè els centres puguin importar o exportar les dades del GESTIB relatives als procediments esmentats en el punt anterior mitjançant els mateixos programes de gestió de centres docents de què faci ús cadascun dels centres concertats.

3. Mentre no estigui operativa aquesta possibilitat, o en el cas de centres que no disposin de programes informàtics de gestió o quan amb aquests programes no sigui possible migrar les dades requerides al GESTIB, els centres han d'usar directament aquesta aplicació i mantenir-la actualitzada.

Article 30

Informació facilitada per part dels centres concertats

1. Els centres concertats han de facilitar als pares, les mares o als tutors dels alumnes, o als mateixos alumnes en el cas que siguin majors d'edat, informació objectiva i completa sobre el projecte educatiu del centre, inclòs el projecte lingüístic; altres projectes, programes i activitats que se'n derivin; el reglament de règim intern; el seu caràcter propi, si escau, i si està adscrit a altres centres escolars.

2. Així mateix, han d'informar a les famílies, de manera fefaent, sobre el règim legal de les aportacions econòmiques, especialment del seu caràcter voluntari i no associat a l'escolarització.

Disposició addicional primera

Subvencions per a la realització d'activitats educatives fora de l'horari lectiu als centres amb concert educatiu general

La Conselleria d'Educació i Formació Professional podrà atorgar subvencions als centres amb concert educatiu general per promoure la realització d'activitats educatives fora de l'horari lectiu per als alumnes que presenten condicions socioeconòmiques i culturals desafavorides.

Disposició addicional segona

Hores establertes als centres concertats per desenvolupar programes de música

Les hores que s'estableixen per a cada centre són:

 • Centre Integrat de Música Escolania de Lluc: 72 hores per al programa integrat de música. Els docents d'aquest programa han de tenir la titulació acadèmica legalment establerta per impartir els ensenyaments elementals i professionals de música.
 • Centre Sant Josep Obrer II: 12 hores per al programa integrat de música. Els docents d'aquest programa han de tenir la titulació acadèmica legalment establerta per impartir els ensenyaments elementals i professionals de música.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

1. Es deroga el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018.

2. Queda derogat l'apartat 2 de l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats.

3. Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret.

Disposició final primera

Desenvolupament i execució del Decret

1. Es faculta el conseller d'Educació i Formació Professional per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar i desplegar aquest Decret.

2. Així mateix, mitjançant ordre del conseller d'Educació i Formació Professional, es podrà modificar el que estableixen l'article 19, relatiu a la dotació de plantilla per unitat concertada, i l'article 20, relatiu a la dotació d'altres hores per unitat concertada i/o per centre.

Disposició final segona

Resolucions anuals

Es faculta el director general de Planificació, Ordenació i Centres per modificar anualment els diferents annexos, si escau, mitjançant una resolució, d'acord amb la normativa vigent aplicable.

Disposició final tercera

Normativa supletòria

En tot el que no preveu aquest Decret s'ha d'aplicar la normativa bàsica estatal; en concret, el que disposen el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Disposició final quarta

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de desembre de 2022

 

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

El vicepresident

(Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears)

Juan Pedro Yllanes Súarez

 

ANNEX 1 DOCUMENTACIÓ DELS CENTRES QUE SOL·LICITEN LA RENOVACIÓ, LA MODIFICACIÓ O LA SUBSCRIPCIÓ D'UN CONCERT EDUCATIU (2023-2024)

Les sol·licituds per a la renovació, la modificació o la subscripció d'un concert educatiu per a cada etapa educativa (annexos) s'han de presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb la documentació següent:

1. Una memòria explicativa en els termes prevists en l'article 21.2 del Reglament de normes bàsiques sobre concert educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, en connexió amb l'article 116.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

2. Una memòria justificativa que expliqui i argumenti els motius pels quals se sol·liciten modificacions respecte al curs escolar anterior o, si és el cas, l'establiment d'un nou concert.

3. Un certificat actualitzat expedit per l'Administració territorial de la Seguretat Social que acrediti que el titular del centre es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

4. Un certificat actualitzat expedit per la delegació de l'Agència Tributària corresponent que acrediti que el titular del centre es troba al corrent de les obligacions tributàries.

5. Una declaració responsable del compromís d'emprar l'aplicació informàtica GestIB d'acord amb els termes que estableixen l'article 29 del Decret XX/2022, de XX de desembre de 2022, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. XX, de XX de gener de 2023). El model d'aquesta declaració figura en l'annex 13.

6. Una declaració responsable que tot el personal del centre ha presentat el certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals. El model d'aquesta declaració figura en l'annex 14.

7. La documentació que acrediti que la persona sol·licitant té la condició de representat legal de la titularitat del centre (per exemple un poder notarial de representació). No cal aportar aquest document si el centre ha estat concertat amb anterioritat i el representant no ha variat des de la darrera renovació o modificació del concert.

8. Si la titularitat del centre correspon a una cooperativa, una còpia dels estatuts vigents pels quals es regeix. No cal aportar aquest document si el centre ha estat concertat amb anterioritat i els estatuts de la cooperativa no han variat des de la darrera renovació o modificació del concert.

 

ANNEX 2 INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD I LLISTA DE MOTIUS QUE JUSTIFIQUEN LA SOL·LICITUD D'ESTABLIMENT O DE MODIFICACIÓ DE CONCERTS EDUCATIUS (2023-2024)

1. DESCRIPCIÓ DELS CAMPS

Nom del titular

Entitat jurídica que és la titular del centre.

NIF

Número d'identificació fiscal de l'entitat titular del centre. No s'ha de confondre amb el NIF del centre, si en té un de diferent.

Representant del titular

Persona física que representa legalment l'entitat titular del centre i que, si és el cas, està habilitada legalment per signar els documents administratius dels concerts educatius.

DNI

Document nacional d'identitat de la persona que representa legalment l'entitat titular del centre.

Representació que exerceix

Càrrec que exerceix i que l'habilita per representar legalment l'entitat titular del centre.

Denominació del centre

Nom oficial del centre.

Codi

Codi del Registre estatal de centres docents no universitaris.

Adreça/Localitat/Municipi/Illa/CP

Adreça on s'ubica el centre.

2. INSTRUCCIONS

S'han d'emplenar els annexos de les etapes respecte de les quals es vol sol·licitar la renovació, la modificació o la subscripció d'un concert educatiu. S'ha d'indicar el motiu de les sol·licituds mitjançant el codi que pertoqui de la llista de motius que podeu trobar més avall. També s'ha d'adjuntar a la sol·licitud una memòria justificativa que expliqui i argumenti els motius pels quals se sol·liciten modificacions respecte al curs escolar anterior o, si és el cas, l'establiment d'un nou concert.

En l'apartat segon, referent a l'ensenyament i a les unitats per als quals se sol·licita el concert educatiu, s'ha de marcar l'opció Renovació/modificació del concert educatiu en el supòsit que se sol·liciti la renovació del concert del mateix nombre d'unitats concertades el curs escolar 2023-2024, així com el supòsit que se sol·liciti la renovació del concert d'un nombre diferent d'unitats concertades respecte al curs escolar 2023-2024 amb motiu de la sol·licitud d'unitats noves per creixement vegetatiu, la transformació entre etapes, la reducció d'unitats, etc.

La sol·licitud ha d'estar signada per la persona física que exerceix la representació legal de l'entitat titular del centre i que ha estat nomenada de forma legal per exercir aquesta representació.

3. LLISTA DE MOTIUS

1. Creixement vegetatiu (concert d'unitats noves a la mateixa etapa educativa o a una altra etapa, sempre referit al segon cicle d'educació infantil o a l'educació bàsica: educació primària i educació secundària obligatòria).

2. Implantació d'unitats noves per raons diferents del creixement vegetatiu (sempre referit al segon cicle d'educació infantil o a l'educació bàsica: educació primària i educació secundària obligatòria).

3. Transformació d'unitats del darrer curs d'una etapa educativa en unitats del primer curs d'una altra etapa educativa (sempre referit al segon cicle d'educació infantil o a l'educació bàsica: educació primària i educació secundària obligatòria).

4. Redistribució dels cursos concertats d'una etapa educativa (el nombre total d'unitats concertades de l'etapa educativa no varia respecte del curs anterior).

5. Implantació del primer curs de nous estudis (sempre referit a estudis de formació professional bàsica o estudis postobligatoris: batxillerat, cicles de grau mitjà o de grau superior de formació professional).

6. Implantació del segon curs d'estudis concertats (sempre referit a estudis de formació professional bàsica o estudis postobligatoris: batxillerat, cicles de grau mitjà o de grau superior de formació professional).

7. Sol·licitud d'aula UEECO per poder atendre alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que requereixen l'escolarització en aquesta modalitat.

8. Reducció d'unitats per disminució del nombre d'alumnes.

9. Altres. Important: heu d'especificar el motiu concret en l'apartat OBSERVACIONS de la sol·licitud corresponent a l'etapa.

Documents adjunts