Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 786776
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit número 02/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es dona per aprovada definitivament, no havent-se presentat cap tipus d'al·legació ni reclamació, durant el període d'exposició al públic de l'acord plenari extraordinari de dia 16 de novembre de 2022 d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2022, del Pressupost en vigor, en la modalitat de modificació del pressupost de despeses per mitjà de transferències entre aplicacions pressupostàries i de crèdits extraordinaris finançats amb baixes per anul·lació, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Les modificacions que s'acorden són les següents:

1er.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de despeses, les aplicacions pressupostàries que incrementen la seva dotació mitjançant transferències de crèdit o a les quals es consigna crèdit anteriorment no previst, quedaran de la següent manera:

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT: Increments

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ

ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ

FINAL

450/21000/01

Infraestructures i béns naturals

28.000

7.321,66

35.321,66

920/22604/01

Edificis i altres construccions

20.000

4.678,34

24.678,34

920/21600/01

Equip. per processos d'inform.

1.500

500

2.000

231/22609/01

Envelliment actiu

6.000

6.000

12.000

334/22609/01

Festes populars (Cultura)

15.000

5.000

20.000

338/22609/01

Festes populars

45.000

13.000

58.000

920/22601/01

Atencions protocolàries i repres.

2.000

1.000

3.000

453/61900/02

Marges

15.000

5.000

20.000

330/48001/01

Dotació simbologia municipal

1.000

530

1.530

320/48000/01

Ajudes per al foment de l'estudi

21.127

8.529

29.656

 

TOTAL MODIFICACIONS

 

51.559

 

2on.- Referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de despeses, les aplicacions pressupostàries que minoren la seva consignació, quedaran de la següent manera:

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT: Minoracions

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ

ANTERIOR

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ

FINAL

133/62200/01

Aparcament de son Canals

2.000

-1.999

1

150/22799/01

Polítiques d'habitatge

9.000

-8.000

1.000

151/22706/02

Estudis i treballs tècnics.

Modificació NNSS

43.560

-36.560

7.000

151/22706/04

Estudi camins públics

5.000

-5.000

0

 

TOTAL MODIFICACIONS

 

-51.559

 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

 

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

A Deià, a la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2022)

El batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll