Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 783952
Aprovació definitiva expedient de modfiicació de crèdtis en la modalitat de crèdit extraordinari 01-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que de conformitat amb el disposat als articles 169 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no s'ha presentat cap reclamació contra l'acord de l'Ajuntament Ple de dia 29 de setembre de 2022, publicat en el BOIB núm. 131 de data 08 d'octubre de 2022, pel qual s'aprova inicialment el crèdit extraordinari 1/2022, s'entén el mateix elevat a definitiu:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits

inicials

Crèdit

Extraordinari

Crèdits

finals

Progr.

Econòmica

920

22607

Dietes tribunal proves selectives

0,00 €

239,86 €

239,86 € 

 

 

TOTAL

0,00 € 

239,86 € 

239,86 € 

 Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits

inicials

Baixes o

anul·lacions

Crèdits

finals

Progr.

Econòmica

912

23000 

Dietes regidors per assistències òrgans col·legiats 

22.000,00 € 

239,86 €

 21.760,14 €

 

 

TOTAL BAIXES

 

239,86 €

 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Búger, (signat electrònicament 23 de desembre de 2022)

El batle Pere Torrens Escalas