Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 783765
Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 18-2022, suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 1260/2022)

En virtut de la presumpció establerta a l'article 169.1, en relació amb l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, ha estat elevada a definitiva la modificació de crèdit 18-2022, suplement de crèdit finançat amb majors ingressos efectivament recaptats i baixes de crèdits del pressupost vigent, aprovada per acord del Ple de l'ajuntament de 24 de novembre de 2022 (BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022). La modificació presenta el següent resum per capítols:

Despeses

Altes

Capítol 1. Despeses de personal

1.700,00 €

Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis

52.100,00 €

Capítol 4. Transferències corrents

6.000,00 €

Capítol 6. Inversions reals

19.230,71 €

TOTAL

79.030,71 €

 

Despeses

Baixes

Capítol 4. Transferències corrents

-6.000,00 €

Capítol 6. Inversions reals

-4.975,49 €

TOTAL

-10.975,49 €

Total despeses: 68.055,22 €

Ingressos

Altes

Capítol 2. Imposts indirectes

29.852,11 €

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

17.474,89 €

Capítol 4. Transferències corrents

20.728,22 €

TOTAL

68.055,22 €

Total ingressos: 68.055,22 €

Recursos

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 18-2022 es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en el BOIB, sense perjudici que els interessats legitimats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considerin procedent.

 

Alaró, 23 de desembre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló