Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 783038
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 11 al Pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic, per a general coneixement i a l'efecte de l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que mitjançant acord del Ple de data 22.12.2022, s'ha aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdit núm. MC 11/2022, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al Romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import de 198.000,00€, d'acord amb el següent detall:

ALTA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES 

Org

Pr.

Ec.

Descripció

Import

3

3420

63200

EDIFICIS I ALTRES CONSTR. Coberta grada camp de fútbol

16.000,00

7

1623

22799

SERVEI RECOLLIDA SEPARADA MATÈRIA ORGÀNICA CONSORCI

36.000,00

1

1531

60900

PROJECTE URBANITZACIÓ DE BINISSAFÚLLER SECTOR IV

130.000,00

1

1531

64000

REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTE BINISSAFÚLLER SECTOR IV

16.000,00

 

 

 

TOTAL

198.000,00

ALTA EN EL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

Econòmica

Descripció

Import

87000

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

198.000,00

 

TOTAL

198.000,00

Contra l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i termini que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat a l'art. 171.1 del Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 23.1 del RD 500/90, de 20 d'abril. 

 

Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (23 de desembre de 2022)

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís M. Carolina Marquès Portella