Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 782394
Aprovació definitiva Pressupost General exercici 2023 i plantilla de personal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 155, de 29 de novembre de 2022, es va publicar l'anunci d'aprovació inicial del Pressupost General de l'entitat per l'exercici 2023 i la plantilla de personal.

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial, i no havent-se presentat cap reclamació en contra, aquest Pressupost i la plantilla de personal queden elevats a definitius, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord amb l'article 20.1 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril.

De conformitat amb el disposat a l'article 169.3 del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, es transcriu a continuació el resum per capítols del pressupost:

PRESSUPOST EXERCICI 2023

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

 

RESUM PER CAPÍTOLS

 

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

 

 

 

 

A) OPERACIONS NO FINANCERES

 

 

A.1 OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

I

Imposts directes

1.061.000,00 €

II

Imposts indirectes

90.700,00 €

III

Taxes i altres ingressos

633.020,00 €

IV

Transferències corrents

951.147,36 €

V

Ingressos patrimonials

180.100,00 €

 

 

 

 

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL

 

VI

Alienació d'inversions reals

0,00 €

VII

Transferències de capital

298.750,00 €

 

 

 

 

B) OPERACIONS FINANCERES

 

 

 

 

VIII

Actius financers

1.000,00 €

IX

Passius financers

0,00 €

 

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU

3.215.717,36 €

PRESSUPOST DE DESPESES

 

 

 

RESUM PER CAPÍTOLS

 

 

 

 

CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

 

 

 

 

A) OPERACIONS NO FINACERES

 

 

A.1 OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

I

Despeses de personal

1.291.616,99 €

II

Despeses en béns corrents i serveis

1.029.992,73 €

III

Despeses financeres

4.500,00 €

IV

Transferències corrents

406.097,64 €

 

 

 

 

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL

 

VI

Inversions reals

406.910,00 €

VII

Transferències de capital

600,00 €

 

 

 

 

B) OPERACIONS FINANCERES

 

 

 

 

VIII

Actius financers

1.000,00 €

IX

Passius financers

75.000,00 €

 

 

 

 

TOTAL

3.215.717,36 €

En compliment del disposat a l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, es fa pública la plantilla de personal de la Corporació:

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

FUNCIONARIS

COS O ESCALA

SUBESCALA

CLASE DENOMINACIÓ

GRUP

NIVELL C.DESTÍ

VACANT

 

Habilitació de caràcter nacional

secretaria-intervenció

Administratiu (suport gestió administrativa)

A1/A2

25

Interina

Administració general

Administratiu

Administratiu (suport gestió administrativa)

C1

16

NO

Administració general

Administratiu

Administratiu (suport gestió administrativa)

C1

16

NO

Administració general

Administratiu

Auxiliar administratiu (suport administrat)

C2

16

SI

Administació especial

Tècnica

Arquitecte

A1

22

SI

Administació especial

Serveis especials

Policia (2na activitat)

C1

18

SI

Administació especial

Serveis especials

Policia Local

C1

15

NO

Administació especial

Serveis especials

Policia Local

C1

15

NO

Administació especial

Serveis especials

Policia Local

C1

15

NO

Administació especial

Serveis especials

Policia Local

C1

15

NO

PERSONAL LABORAL FIX

COS O ESCALA

VACANT

Cap Serveis Múltiples

Interí

Operari Serveis Múltiples

Interí

Operari Serveis Múltiples

Interí

Operari Serveis Múltiples

Interí

Suport administratiu (a extingir)

Interí

Auxiliar Administratiu

Interí

Psicòleg

Interí

Auxiliar biblioteca (20 hores setmana)

NO

Netejadora

Interí

Netejadora

NO

Cap Netejadora

Interí

Treballador Social

Interí

Treballador familiar

Interí

Treballador familiar

Interí

Treballador familiar

Interí

Educadora social

Interí

Netejadora

Interí

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 

TIPUS CONTRACTE

Auxiliar Administratiu

12 mesos

Treballadora familiar (1/2 jornada)

12 mesos

Treballadora familiar (1/2 jornada)

12 mesos

Treballadora familiar (1/2 jornada)

12 mesos

Dinamitzador juvenil (1/2 jornada)

12 mesos

Educadora infantil/directora

12 mesos

Educadora infantil (tècnic educació infantil)

12mesos

Educadora infantil (tècnic educació infantil)

12 mesos

Cuinera centre de dia (25 hores)

12 mesos

Signat per mi,

Es Migjorn Gran, en la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2022)

La batlessa Antonia Camps Florit