Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 782384
Modificació pressupostària exp. E0099-2022-8

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 155 de 29.11.2022 es va publicar l'anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 23/2022 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022

Durant el termini establert no es varen presentar reclamacions ni suggeriments, en conseqüència ha quedat aprovat definitivament i es fan públics els capítols modificats.

A) INGRESSOS

Partida

Concepte

Consign actual

Majors ingressos

Consignació definitiva

91100

Del CIM: conveni de col·laboració entre el CIM i l'Ajuntament des Migjorn Gran per el finançament del «Projecte bàsic i executiu de reforma del cementiri municipal: construcció d'estacionament, accés, plaça interior, nou magatzem i plaça sobre la cobertura plana»

0€

300.000€

300.000€

 

TOTAL

0€

300.000€

300.000€

B) DESPESES

Partida

Concepte

Consign actual

Crèdit extraordinari

Consignació definitiva

164-62100

Projecte bàsic i executiu de reforma del cementiri municipal: construcció d'estacionament, accés, plaça interior, nou magatzem i plaça sobre la cobertura plaba

0€

300.000,00€

300.000,00€

 

TOTAL

0€

300.000,00€

300.000,00€

Signat per mi,

 

En la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2022)

La alcaldesa Antonia Camps Florit