Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 782371
Modificació pressupostària exp. E0099-2022-9

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 155 de 29.11.2022 es va publicar l'anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 24/2022 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022

Durant el termini establert no es varen presentar reclamacions ni suggeriments, en conseqüència ha quedat aprovat definitivament i es fan públics els capítols modificats.

A) INGRESSOS

Partida

Concepte

Consign inicial

Consignació (desprès de mod. 22/2022)

Majors ingressos

Consignació definitiva

2900

Impost de construccions, instal·lacions i obres

65.000€

182.015,49€

200.000€

382.015,49€

32100

Taxa llicències urbanístiques

70.000€

228.000,00€

49.600,00€

277.600.00€

 

TOTAL

135.000€

410.015,49€

249.600,00€

659.615,49€

B) DESPESES

Partida

Concepte

Consign inicial

Crèdit extraordinari /suplement

Consignació definitiva

920-63200

Reforma edifici Pla de l'Esglèsia, 3 – Casa Consistorial

630.567,86€

60.000€

690.567,86€

161-61000

Canalització xarxa d'aigües Cap de la Vila- PIC 2021»

150.580,01€

64.000€

214.580,01€

011-91300

Amortització de prèstec

100.000€

125.000€

225.000,00€

011-31000

Interessos prèstec

0€

600,00,00€

600,00€

 

TOTAL

881.147,87€

249.600,00€

1.130.747,87€

Signat per mi,

 

En la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2022)

La batlessa Antonia Camps Florit