Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 782368
Aprovació definitiva de modificació de crèdit 32/2022 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 32/2022, per suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals, sense que s'hagin interposat reclamacions a l'acord adoptat en sessió plenària de data 24 de novembre de 2022, en compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada resumida per capítols.

Suplement de crèdit

CAPÍTOL DESPESES

Modificació (€)

6: Inversions reals

26.000

Finançament

CAPÍTOL INGRESSOS

Modificació (€)

8: Actius financers

26.000

Segons el que disposa l'article 171.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent de la publicació del present edicte en el B.O.I.B.

 

Pollença, (signat electrònicament: 23 de desembre de 2022)

El batle Andrés Nevado Rodríguez