Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 781991
Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 16 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora financera-tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 16 de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit (Fons de Contingència) en el Pressupost Propi de la Corporació de 2022 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 24 de novembre de 2022, es varen  presentar reclamacions en contra en el termini d'exposició pública comprès entre els dies 28 de novembre i 20 de desembre ambdós inclosos, i que es varen desestimar a l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 22 de desembre de 2022, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les partides afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

Crèdit. Ant.

Augment

Crèdit Def.

IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

20.236.056,00

525.691,00

20.761.747,00

 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

 

525.691,00

 

 

 

 

 

 

B) FONS DE FINANÇAMENT

 

 

 

CAP

Descripció

 

Augment

 

V

FONS DE CONTINGÈNCIA

1.852.889,16

525.691,00

1.327.198,16

 

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

525.691,00

 

 

 

 

 

 

 Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 23 de desembre de 2022

La directora financera Maria Antònia Orell Vicens