Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 781547
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost per Construccions, Instal·lacions i Obres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió ordinària de 22 de desembre de 2022, va acordar aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost per Construccions, Instal·lacions i Obres, de la qual es fa públic el text íntegre en compliment de l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

PRIMER. Afegir l'apartat g) a l'Article 2.2 Exencions i bonificacions:

g) Se estableix una bonificació del 50% a favor dels subjectes passius de les construccions, instal·lacions i obres que incorporin punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, per a la part de l'obra objecte del fet imposable a bonificar, i la resta de l'obra procedirà tributació plena.

 

Sant Antoni de Portmany (22 de desembre de 2022)

L'alcalde Marcos Serra Colomar