Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 781538
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 Imposto sobre Activitats Econòmiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió ordinària de 22 de desembre de 2022, va acordar aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost per Construccions, Instal·lacions i Obres, de la qual es fa públic el text íntegre en compliment de l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

PRIMER. Afegir l'apartat 3) a l'Article 5 Bonificacions:

3. Se estableix una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost d'activitats econòmiques en les activitats que s'hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb el límit anual de 600 €, durant els 3 anys següents a la instal·lació, atenent a els següents criteris:

- La sol·licitud de la bonificació haurà de presentar-se durant el primer trimestre de cada exercici. Aquesta bonificació no tendrà caràcter retroactiu.

- En la sol·licitud de bonificació es tendrà que adjuntar la Posta en Servei del punt de recàrrega emesa per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

- Les places d'aparcament en les que s'instal·lin els punts de recàrrega de vehicles elèctrics hauran d'estar inclosos en la llicencia d'activitat.

 

Sant Antoni de Portmany (22 de desembre de 2022)

L'alcalde Marcos Serra Colomar