Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 727321
PalmaActiva.- Aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs extraordinari de mèrits per a cobrir places de personal laboral de PalmaActiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de gerència número PAC 202200630, de data 5 de desembre de 2022, s'ha resolt el següent:

Antecedents

1. Aquesta convocatòria té per objecte la provisió de les 29 places indicades a la Base 1 de l'Annex 1 “Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de PalmaActiva”, incloses en l'oferta pública d'estabilització de treball temporal aprovada, per Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 9 de desembre de 2021 (BOIB núm. 172 de dia 16 de desembre), modificades en sessions de dia 25 de maig de 2022 (BOIB núm. 69 de 28 de maig) i dia 27 de maig de 2022 (BOIB núm. 100 de 2 d'agost), d'acord a l'establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública ( BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021) i al Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de juny 2022).

2. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin, amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització previstos en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

Pel que fa a PalmaActiva, aquest procés excepcional afecta a vint-i-nou places de deu grups professionals diferents, 28 de les quals estan ocupades per personal treballador laboral indefinit no fix i 1 per personal interí de PalmaActiva.

Aquestes 29 places corresponen a :

- 2 places de tècnic/a en comunicació i imatge corporativa.

- 5 places de tècnic/a de formació, ocupació i autoocupació.

- 1 plaça de tècnic/a en desenvolupament de personal.

- 1 plaça de tècnic/a en gestió seguiment de projectes.

- 7 places de tècnic/a de gestió de formació, ocupació i autoocupació.

- 1 plaça de tècnic/a en gestió de personal.

- 1 plaça de tècnic/a de manteniment i serveis.

- 2 places de personal de gestió administrativa.

- 8 places d'auxiliar de gestió administrativa

- 1 plaça d'auxiliar de manteniment i serveis.

Totes aquestes places compleixen amb els requisits exigits a la Llei 20/21 de 28 de desembre, per a concórrer a la convocatòria a través del sistema de concurs extraordinari de mèrits.

3. La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, dona empara normativa al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

4. El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, ha creat de manera excepcional i transitòria, la Mesa de Negociació de les administracions públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per tal de dur a terme la negociació sindical preceptiva limitada a la tramitació dels processos d'estabilització. Així mateix, aquesta norma crea la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar l'execució dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Mitjançant Decret PAC202200097 de 23/02/2022, s'aprovà l'adhesió de PalmaActiva a la Mesa de Negociació específica per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, aprovada per Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, d'addició de la Disposició transitòria setena la llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

L'articulació d'aquests processos selectius han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, les bases comunes han estat objecte de negociació en la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, i han estat coordinades per la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

En les bases generals negociades s'han aprovat uns criteris comuns que han de regir tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran les administracions adherides a la Mesa.

5. Acord de 02 de setembre de 2022, de la comissió de seguiment resolutori de dubtes interpretatius, en exercici de les atribucions conferides Decret Llei 6/2022, de 13  de juny de noves mesures urgents  per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

6. L'article 2.2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre i l'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans de 31 de desembre de 2022 i la resolució d'aquests processos ha de finalitzar abans de 31 de desembre de 2024. Així mateix l'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

7. L'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears preveu: “En les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% de manera que progressivament s'arribi al 2% dels efectius totals en cada administració pública”.

Atenent el disposat a l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny: ”En les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a totes les persones aspirants, excepte quan l'administració convocant motivi la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat”.

8. L'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny preveu que “Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament...”.

Essent facultativa l'establiment de l'obligatorietat o no de relacionar-se amb l'administració convocant per mitjans electrònics, PalmaActiva no estableix la mateixa com a obligatòria. Les persones aspirants podran presentar les sol·licituds -degudament emplenades- per qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, donant preferència a la relació a través de mitjans electrònics.

9. S'ha donat compliment al dret de participació en aquestes Bases, de la Representació Legal de les persones treballadores previst a l'article 37.1 c de l'EBEP.

10. Remés a procés de fiscalització prèvia l'expedient aprovatori de la convocatòria del procés selectiu acompanyat dels annexos seguidament indicats, per la intervenció municipal s'ha emès informe de fiscalització de conformitat.

Annex I BASES ESPECÍFIQUES

Annex II SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ I FULL AUTOBAREMACIÓ

Annex III REQUISITS D'ACCÉS

Annex IV INSTRUCCIONS

Annex V DOCUMENT DE PROTECCIÓ DE DADES

Annex VI DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER ESTAT SEPARAT/ADA MITJANÇANT UN EXPEDIENT DISCIPLINARI DEL SERVEI DE CAP ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Annex VII DOCUMENT ÀREA ADSCRITA

11. Existeix crèdit pressupostari i s'adequa a la naturalesa de la despesa que es proposa. La despesa queda condicionada a l'aprovació definitiva del pressupost 2023 per acord de Ple (aprovació provisional acord de Ple de data 30 de novembre de 2022).

12. Les 29 places convocades estan incloses en l'annex de personal de l'exercici 2023 aprovat per acord de Consell Rector 14 de novembre de 2022 i en la relació de llocs de feina aprovada per acord de Junta de Govern de data 17 de novembre de 2021 JGL_20211117_01_037.

Per tot l'anterior i conforme al establert a l'apartat M) de l'article XX dels vigents Estatuts de PalmaActiva, qui subscriu proposa a la gerència que dicti la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de concurs extraordinari de mèrits per cobrir 29 places de personal laboral de PalmaActiva, el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública d'estabilització de treball temporal aprovada, per Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 9 de desembre de 2021 (BOIB núm. 172 de dia 16 de desembre), modificades en sessions de dia 25 de maig de 2022 (BOIB núm. 69 de 28 de maig) i dia 27 de maig de 2022 (BOIB núm. 100 de 2 d'agost), d'acord amb la distribució que consta a la base 1 de l'annex I “Bases específiques de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de PalmaActiva”.

2. Aprovar l'annex I de Bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i que s'adjunta a aquesta Resolució.

3. Aprovar i fer públic el model de sol·licitud i d'autobaremació (annex II) de presentació de documentació per acreditar els requisits exigits i els mèrits al·legats, que té la consideració de declaració responsable.

4. Fer públic els requisits de titulació per accedir a cada una de les categories convocades que figuren a l'annex III.

5. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques o per qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que consten a l'annex IV.

6. Fer públic el document de protecció de dades (annex V).

7. Fer públic el document de Declaració responsable de no haver estat separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública (Annex VI)

8. Fer públic l'annex VII amb les places ofertades i l'àrea adscrita.

9. Publicar la present Resolució d'aprovació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral temporal de Palmaactiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.”

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà d'haver-se publicat aquest acord. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre d'aquest Organisme o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre abans esmentada i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, segons les competències determinades als articles 8 i 10 de la llei 29/98, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà d'haver-se publicat aquest acord. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

 

Palma, a data de signatura electrònica (7 de desembre de 2022)

El director general de Comerç amb funcions de gerent de PalmaActiva Miguel Carranza Guasch

Documents adjunts