Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 727934
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 20-2022-HLSR-XIG-CAT)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposen els articles 36.3 i 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci se sotmeten a informació pública, durant el termini de quinze dies, els següents expedients d'autorització d'activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar i per a la declaració d'interès general en sòl rústic:

ALCUDIA: Promogut per JOSE CARLOS VIÑALS MORENO al POLIGON 4, PARCEL·LA 386 (17/2021-HLSR)

Promogut per MIQUEL MIR LLOMPART al POLIGON 5, PARCEL·LA 791 (ABANS 257 I PART DE LES 160-258) (114/2022-HLSR)

ALGAIDA: Promogut per SERGIO RODRIGUEZ PIZA al POLIGON 12, PARCEL·LES 253-270 (ACTUALMENT PARCEL·LA 360) (346/2020-HLSR)

FELANITX: Promogut per LEVATIO INVERSIONES SL al POLIGON 29, PART PARCEL·LA 24 (22/2022-HLSR

LLUBÍ: Promogut per JOSE LUIS GARCIA ROSSELLO al POLIGON 3, PARCEL·LES 34-711 (41/2022-HLSR)

LLUCMAJOR: Promogut per THORGE HANSEN al POLIGON 12, PARCEL·LA 894 (318/2021-HLSR)

MANACOR: Promogut per ROBERT BECKER al POLIGON 21, PARCEL·LA 301 (503/2021-HLSR)

MARRATXÍ: Promogut per LLOP ASESORES al POLIGON 6, PARCEL·LA 47 (555/2021-HLSR)

POLLENÇA: Promogut per BALEARIC HOMES & INVESTMENTS SL al POLIGON 2, PARCEL·LA 742 (138/2021-HLSR)

PORRERES: Promogut per ANTONIO LLITERAS MORA al POLIGON 5, PARCEL·LA 269 (394/2021-HLSR)

SANT JOAN: Promogut per LLUNA CREIXENT COLOM al POLIGON 9, PARCEL·LES 436-437-441-446 (236/2021-HLSR)

SANTA MARGALIDA: Promogut per LUDGER ASCHFALK al POLIGON 10, PARCEL·LES 446-2 (107/2022-HLSR)

SENCELLES: Promogut per LIDAVAEN SL al POLIGON 4, PARCEL·LA 27 (73/2022-HLSR)

Promogut per ISIDORO POZO BARRERO al POLÍGON 3, PARCEL·LES 13-14 (198/2022-HLSR)

SINEU: Promogut per GABRIEL LLOMPART COMAS al POLIGON 12, PARCEL·LA 272 (563/2022-HLSR)

Els esmentats expedients podran ésser examinats durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en hores d'oficina, a les dependències administratives del Departament de Territori, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma de Mallorca, i es podran fer les al·legacions que es considerin oportunes dins el mateix termini.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (7 de desembre de 2022)

El secretari tècnic Eduardo Soriano Vives