Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 726620
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 60/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

(CRÈDIT EXTRAORDINARI 60/2022)

Exercici 2022

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb els articles 179.4 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic la modificació 60/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per tal de dotar crèdit per la construcció d'una coberta en la pista esportiva al CME Llucmajor, aprovada inicialment en sessió plenària de 30/11/2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i pels motius enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1.Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.

2.Oficina de presentació: registre general.

3.Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Llucmajor, en data de la signatura electrónica (7 de desembre de 2022)

El batle Éric Jareño Cifuentes