Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 726159
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinet de Digestiu (DIGG)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social; amb la Resolució, de 16 de novembre de 2001, de la Direcció General de l'INSALUD, sobre provisió de llocs de supervisió d'àrea funcional o d'unitat, i d'acord amb la delegació de competències de la Consellera d'Administracions Públiques i modernització (Resolució de 03.11.2020 BOIB nº 191 de 07.11.2020) P.D. Director General del Servei Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20.03.2021) en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Acordar la convocatòria pública d'un lloc de supervisor/a d'Unitat, d'acord amb les especificacions següents:

1) Lloc objecte de la convocatòria

La denominació del lloc a cobrir és: supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinet de Digestiu (DIGG)

2) Requisits dels sol·licitants

Els requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)
 • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
 • Tenir els coneixements de llengua catalana que exigeix la Llei 4/2016, de 6 de abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
 • En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en la categoria de Infermer/a i Infermer/a Especialista, les persones aspirants d'aquestes categories en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar – com requisit – el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

3) Característiques del lloc convocat

El règim jurídic del lloc objecte de la convocatòria és el que estableix l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i altres disposicions aplicables.

4) Funcions

Tindrà les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, del correcte funcionament de la unitat i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custòdia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

5) Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en els taulers d'anuncis i a la pàgina web de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i al BOIB, adreçada a l'òrgan convocant, i es formalitzarà en el Registre de la Gerència o per mitjà d'alguna de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

6) Documentació

Els aspirants han de presentar amb la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació:

 • Currículum professional del candidat

(Els requisits i els mèrits inclosos en el currículum s'han d'acreditar amb la presentació del document original que se escanejarà en el moment del Registre).

 • Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'Àrea Assistencial

(Aquest document s'ha de presentar al cap de sis mesos transcorreguts des de la data de la presa de possessió de la plaça en suport informàtic (CD-ROM), així com un exemplar en format pdf amb una extensió màxima de 50 fulls en una sola cara adreçat a la Direcció d'Infermeria, aquest projecte serà avaluat a l'any de la seva implementació).

En el projecte de gestió i d'organització, s'hi han d'incloure els punts següents:

 • Introducció.
 • Descripció de l'estructura física del Servei.
 • Dades assistencials referents al darrer any.
 • Recursos humans de la Unitat: descripció de l'equip que conforma la Unitat, nombre d'efectius d'ambdues categories, distribució dels efectius segons les àrees de treball i descripció del lloc segons les àrees i els rols professionals (s'han d'incloure els documents com a annexos).
 • Cartera de serveis d'infermeria de la Unitat.
 • Anàlisi interna de la Unitat des de la perspectiva de la gestió infermera, s'han d'especificar els punts forts i els punts febles que s'han detectat. S'han d'incloure també les propostes o les accions de millora que s'han de dur a terme en funció de l'anàlisi realitzada.
 • Anàlisi de la situació de la Unitat amb relació al procés d'atenció d'infermeria actual (valoració, diagnòstics d'infermeria, plans de cures, documentació i seguiment de les cures i de les activitats d'infermeria a la història clínica digital, valoració d'objectius, realització d'informes de continuïtat de l'assistència, etc.) i proposar les accions de millora que s'han d'implementar en funció dels punts forts i dels punts febles detectats.
 • Elaboració d'una proposta del mapa de competències que han de tenir els professionals d'infermeria i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) de la Unitat segons les àrees i els rols professionals.
 • Elaboració d'una proposta del pla formatiu per als infermers i per als TCAI de la Unitat en funció de l'anàlisi realitzada i del mapa de competències descrit.
 • Enumeració dels protocols específics d'ús comú de la Unitat (incloure documents com a annexos) i elaboració de noves propostes.
 • Conclusions.

7) Nomenaments

La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar la supervisió convocada. La situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa al mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria al mateix centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa a un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc convocat i quedarà en situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

c) Si té la plaça estatutària fixa en un altre Servei de Salut o Administració Sanitària, ocuparà únicament el lloc de supervisió convocat, quedant respecte a la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que procedeixi, i en la qual sigui declarat, en la seva Administració d'origen.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

Palma, 17 de novembre de 2022 El director gerent de l' Hospital Universitari Son Espases Josep Manuel Pomar Reynés P.D. Consellera d'Administracions Públiques i  modernització (Resolució de 03/.11.2020 BOIB nº 191 de 07/11/2020) P.D. Director General del Servei de Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20/03/2021)