Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 723803
Pressupost General d’aquesta Entitat, Plantilla de Personal i Bases d’Execució de l’exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquesta Corporació en sessió extraordinària celebrada en data 5 de desembre de 2022 va aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Entitat, Plantilla de Personal i Bases d'Execució de l'exercici 2023.

D'acord amb el que disposa l'art. 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març i pels motius expressats a l'art. 170.2 de l'esmentat Cos Legal, l'expedient queda exposat al públic a la Secretaria, durant un termini de 15 dies a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOIB, per tal de que els interessats puguin examinar-ho i presentar davant el Ple les reclamacions oportunes.

En cas que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

 

Lloret de Vistalegre, (signat electrònicament: 5 de desembre de 2022)

El batle Antoni Bennàsar Pol