Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 723543
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 30 de setembre de 2021, en el BOIB número 180, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

FOTOPAR22-12/2022

CAPÓ BARCELÓ, FRNACISCA

***6321**

Manca la presentació del document fotogràfic, La factura presentada està fora de termini, El pagament presentat està fora de termini

FOTOPAR22-24/2022

RAMIS GARCIAS, BARTOLOMÉ

***3275**

A la memòria econòmica presentada les dades de la factura són incorrectes, La factura presentada està fora de termini, Els pagaments estan fora de termini. L'import dels pagaments és inferior a l'import de la factura. El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-39/2022

PASCUAL FONT, JOAN

***1727**

Manca la presentació del document fotogràfic, La factura aportada està fora de termini, El justificant de pagament aportat està fora de termini

FOTOPAR22-40/2022

CRESPÍ CLADERA, JAUME

***3924**

La factura presentada està fora de termini, El justificant de pagament presentat està fora de termini

FOTOPAR22-71/2022

GELABERT FONT, MARIA MAGDALENA

***0692**

El document presentat no és la posta en servei, Una de les factures presentades està fora de termini, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció. Un dels pagaments presentats està fora de termini

FOTOPAR22-89/2022

RIUTORT GAYÀ, ANTÒNIA

***3992**

L'emplaçament que apareix a la posta en servei presentada és diferent del que es va indicar al document 2, Una de les factures presentades té data de 2021 i l'altra està més enllà del termini d'execució, Una dels justificants de pagament presentats té data de 2021 i l'altra està més enllà del termini d'execució

FOTOPAR22-216/2022

MELNIK, VICTOR

***5296**

El certificat de titularitat presentat no correspon al compte pagador. El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció.

FOTOPAR22-271/2022

VILA PALOU, ANTONI XAVIER

***7121**

Manca la presentació del document fotogràfic, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-324/2022

PLANELLS ROIG, JOSÉ VICENTE

***6488**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-351/2022

TORTOSA POVEDA, MANUELA

***5837**

La factura presentada està fora de termini, El justificant de pagament presentat està fora de termini

FOTOPAR22-457/2022

DARDER MOLL, XAVIER

***3829**

Hi ha dues factures i només s'ha presentat justificant de pagament d'una d'elles. S'ha de presentar l'altre justificant de pagament

FOTOPAR22-605/2022

AGUILERA CASAS, SANDRA

***2587**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció i el certificat bancari presentat no correspon al compte pagador. S'ha de presentar justificant d'ingrés de la mateixa quantitat de la sol·licitant a la CB

FOTOPAR22-607/2022

GREGORIO PEREZ, JULIA

***3016**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura. S'ha de modificar o bé la factura o bé la posta en servei

FOTOPAR22-611/2022

RAMIS COLL, MIQUEL ANGEL

***5827**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, Manca la presentació del document fotogràfic

FOTOPAR22-616/2022

PICO PIRIS, SANTIAGO

***3212**

La posta en servei presentada té data de 2019

FOTOPAR22-668/2022

AGUILERA CAÑADA, FRANCISCO

***9669**

El justificant de pagament presentat no cobreix la totalitat de l'import de la factura, només un 50% d'aquest

FOTOPAR22-683/2022

LLINAS NEBOT, ANTONI MARIA

***5326**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-698/2022

OGAZÓN PICO, CONCEPCIÓN

***4057**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-701/2022

NEGRETE CABALLERO, JOSE FELIPE

***3541**

La potència pic de la posta en servei és incorrecte i ha de coincidir amb la potència de plaques que aparegui a la factura, Manca aportar les factures detallades

FOTOPAR22-772/2022

RUIZ FRAU, ANA

***3813**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-810/2022

JUAN CORTÉS, RAFAEL

***2654**

La memòria d'actuació no indica el núm RII ni tampoc l'emplaçament de la instal·lació, ni coordenades UTM, La memòria econòmica no està ben emplenada, L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, Manca la presentació de la posta en servei, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-814/2022

METZENAUER, KLAUS DIETER

***2731**

La factura núm. FO-220185 de data 01/08/2022 que apareix a la memòria econòmica no està presentada

FOTOPAR22-859/2022

CANOVAS SERNA, MARIA BEGOÑA

***6387**

Manca aportar fotografia de les plaques solars, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament

FOTOPAR22-870/2022

PONS BARRO, ANTONIO

***9413**

La posta en servei presentada té data de 2020

FOTOPAR22-877/2022

GELABERT BELTRAN, MARTIN

***8446**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, La signatura del document 6 no correspon amb la del sol·licitant

FOTOPAR22-878/2022

SALVA QUETGLAS, MARIA

***7025**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, Factura anterior a sol·licitud, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud

FOTOPAR22-909/2022

KLEEBERG, MARION CHRISTA FRIEDA

***6881**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està,  Justificant de les transferències bancàries: el document presentat no està en una llengua oficial de les Illes Balears

FOTOPAR22-922/2022

NICOLAU CATALA, BARTOMEU

***1756**

Les dades del document 4 presentat no corresponen al sol·licitant, Les dades del document 5 presentat no corresponen al sol·licitant, Les dades del document 6 presentat no corresponen al sol·licitant

FOTOPAR22-926/2022

Burguera Riera, Gabriel

***8028**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-930/2022

GARRIGA PONS, GABRIEL

***9040**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1056/2022

TRIAY CARDELL, CARLOS

***3486**

El justificant de pagament presentat és un correu electrònic i no un document bancari

FOTOPAR22-1147/2022

Torres Ribas, Vicente Juan

***4414**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora, Manca la presentació del document fotogràfic, Manca la presentació de la posta en servei, És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-1152/2022

MASCARO MERCADAL, TERESA

***3794**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1195/2022

COLL COLL, PERE

***3458**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1235/2022

CIFRE MUNTANER, MARIA ANTONIA

***6491**

A la memòria econòmica presentada no figura la data de la factura

FOTOPAR22-1236/2022

FERNANDEZ DE BETOÑO CAÑO, AINHOA

***8133**

L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat núm. 7 i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia, La posta en servei presentada és de l'any 2021

FOTOPAR22-1237/2022

VIDRI LADOUCEUR, RICARDO DAVID

***8603**

La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

FOTOPAR22-1251/2022

MATEU COLOM, JAUME

***8386**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1278/2022

LLODRA LLINAS, MARIA INES

***5245**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1293/2022

BOSCH LLULL, TOMAS

***3872**

Manca aportar la garantia de les bateries de liti

FOTOPAR22-1320/2022

RIERA BARCELO, ANTONI

***3718**

Al document 5 no s'han indicat les coordenades UTM de l'emplaçament, Manca la presentació de la posta en servei, Les factures, els albarans, els certificats d'obra i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser posteriors a la data del registre de la sol·licitud, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

FOTOPAR22-1347/2022

Zapico Sanchez, Armando

***2121**

La memòria econòmica no indica les dades del pagament, Manca la presentació de la posta en servei, Justificant de les transferències bancàries : la imatge presentada no és un document bancari i no inclou totes les dades necessàries que figuren a les bases de la convocatòria

FOTOPAR22-1429/2022

GÜNTER KOCH, HANS

***5852**

Manca la presentació de la posta en servei, La factura presentada és anterior a la sol·licitud

FOTOPAR22-1478/2022

HILGERT ORTHEY, ANIKA

***5366**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està, Justificant de les transferències bancàries: el document presentat no està en una llengua oficial de les Illes Balears

FOTOPAR22-1516/2022

RIERA FEBRER, MIGUEL

***3485**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1517/2022

FEBRER SANTANDREU, CATALINA

***9056**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1544/2022

ORTIZ GIRALDO, FERNANDO

***1605**

Manca la presentació de la posta en servei

FOTOPAR22-1565/2022

LORENTE GARCIA, JOSE

***3050**

És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està

FOTOPAR22-1593/2022

GERARD, ADAM MARC

***2127**

El nom del tècnic competent del document 5 no coincideix amb el tècnic sotasignant, tampoc s'ha inclòs el núm. del seu DNI, La imatge de l'adhesiu presentada és la mateixa que la de l'expedient Fotopar-1445/2022, La posta en servei presentada és anterior a la sol·licitud,  Justificant de les transferències bancàries: el document presentat no està en una llengua oficial de les Illes Balears

FOTOPAR22-1621/2022

TOUS VIVES, JUANA MARIA

***6900**

Manca la presentació de la posada en servei

D'acord amb l'article 10.2 de la Resolució de convocatòria disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

 

Palma, 5 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo