Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PETRA

Núm. 723373
Aprovació inicial de proposta de modificació de crèdit (tercera per transferència de crèdit) en el pressupost de l'Ajuntament per a 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment per l'Ajuntament en ple, durant la seva sessió de dia 29 de novembre de 2022, una proposta de modificació de crèdit (3ª per transferència de crèdit) en el pressupost de l'Ajuntament per a 2022;

Conforme amb el que disposa l'article 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic que l'expedient d'aquesta modificació de crèdit estarà exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats ho podran examinar i, si escau, podran presentar reclamacions davant la corporació.

Transcorregut el termini anterior i en cas que no es presenti cap reclamació, s'ha de considerar definitivament aprovada aquesta modificació de crèdit (quan es publiqui al BOIB un anunci al respecte). En cas contrari, la corporació disposa d'un termini d'un mes per a resoldre'ls, que s'ha de comptar des del dia següent al de la finalització de l'exposició al públic.

 

(Signat electrònicament: 5 de desembre de 2022)

El batle Salvador Femenias Riera