Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 723266
Aprovació inici expedient cessió gratuita immoble

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que en data de 1 de desembre de 2022, l'Ajuntament ple, per majoria absoluta, acordà l'inici de l'expedient per a la cessió gratuïta de favor de l'Institut Balear de l'¨Habitatge – IBAVI- del següent immoble:

“URBANA: Solar número 27, incluído en la unidad de actuación UA-4, del término municipal de Sa Pobla. Tiene una superficie de cuatrocientos metros cuadrados. Linda, mirando desde la calle REPUBLICA ARGENTINA: frente, con dicha calle; derecha, entrando, solar 28; izquierda, solar 26; y fondo, solar 31. “

Referència cadastral 1527908EE0012N0001EY

Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Pollença en el tom 4230, llibre 452, foli 176, finca 20.131 de sa Pobla”.

La qual cosa es sotmet a un període d'informació pública per termini de 20 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a fi que els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/6b1fe6a2-01d7-4451-be33-

 

Sa Pobla, (signat electrònicament: 5 de desembre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert Crespí