Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 722082
Informació pública de l’expedient de suspensió parcial de l'ordenança de preu públic de les escoles municipals d'educació infantil de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la sessió extraordinaria de la Junta de Govern Local, de 23 de novembre de 2022, es va aprovar inicialment la proposta de suspensió parcial de la ordenança de preu públic de les escoles municipals d'educació infantil de Calvià, fins l'aprovació d'una nova, en els termes següents: Suspensió del pagament del preu públic als alumnes matriculats del tercer nivell d'educació infantil (2-3 anys), per un periode de deu mesos, de setembre a juny, amb efectes d'1 de setembre de 2022.

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 i 2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic que l'expedient de suspensió parcial de l'ordenança estarà exposat durant un termini de trenta dies, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats el podran examinar i, si escau, presentar reclamacions davant la Junta de Govern Local.

Transcorregut el termini anterior i en cas que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovada la suspensió parcial de la ordenança. En cas contrari, la Junta de Govern disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre'ls, que es comptarà a partir del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

 

Calvià, a la data de la signatura electrònica (29 de novembre de 2022)

La presidenta de l'IMEB Olga Granados Expósito