Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 715332
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica Goleta de 11.193 kW i Xalana de 11.193 kW, ubicat al polígon 2 parcel·la 363 de Santanyí (RE033/22 i RE034/22)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.U. per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals de les quals s'indiquen a continuació:

Expedient: RE033/22

Denominació: Goleta

Situació: polígon 2 parcel·la 363 de Santanyí

Dades tècniques:

Fase 1 (RE033/22-1):

 • Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.
 • Superfície ocupada: 98.572 m2.
 • 17.220 panells solars de 650 Wp cadascun. Potència de pic de 11.193 kWp.
 • 55 inversors de 215 kW. Potencia instal·lada de 11.825 kWn.
 • 5 centres de transformació 0,42/15,4 kV de 2.500 kVA.
 • 1 centre de maniobra i mesura (CMM)
 • Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 2.390 m i secció 400 mm2 des del CMM fins a la subestació Santanyí a les coordenades (510.115, 4.357.513, 31), en el polígon 1, parcel·la 150 de Santanyí.

Fase 2 (RE033/22-2):

 • Tipus: sistema d'emmagatzematge (BESS).
 • Superfície ocupada: 7.000 m2.
 • Bateries de 10.000 kW de potencia i 40.000 kWh de capacitat total.

Expedient: RE034/22

Denominació: Xalana

Situació: polígon 2 parcel·la 363 de Santanyí

Dades tècniques:

Fase 1 (RE034/22-1):

 • Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.
 • Superfície ocupada: 98.451 m2.
 • 17.220 panells solars de 650 Wp cadascun. Potència de pic de 11.193 kWp.
 • 55 inversors de 215 kW. Potencia instal·lada de 11.825 kWn.
 • 5 centres de transformació 0,42/15,4 kV de 2.500 kVA.
 • 1 centre de maniobra i mesura (CMM)
 • Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 2.390 m i secció 400 mm2 des del CMM fins a la subestació Santanyí a les coordenades (510.115, 4.357.513, 31), en el polígon 1, parcel·la 150 de Santanyí.

Fase 2 (RE034/22-2):

 • Tipus: sistema d'emmagatzematge (BESS).
 • Superfície ocupada: 7.000 m2.
 • Bateries de 10.000 kW de potencia i 40.000 kWh de capacitat total.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)