Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 715325
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica Llaüt de 9.769,5 kW i Falutx de 9.769,5 kW, ubicada al polígon 11 parcel·les 92-94, 99, 100-106, 112 i 9033 de Muro (RE035/22 i RE036/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.U. per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals de les quals s'indiquen a continuació:

Expedient: RE035/22

Denominació: Llaüt

Situació: polígon 11 parcel·les 99, 100, 101, 102, 103, 112 i 9033 de Muro

Dades tècniques:

Fase 1 (RE035/22-1):

-Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.

-Superfície ocupada: 82.222 m2.

-15.030 panells solars de 650 Wp cadascun. Potència de pic de 9.769,5 kWp.

-46 inversors de 215 kW. Potencia instal·lada de 9.890 kWn.

-2 centres de transformació 0,42/15,4 kV de 2.500 kVA.

-3 centres de transformació 0,42/15,4 kV de 2.000 kVA.

-1 centre de maniobra i mesura (CMM)

-Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 9.350 m i secció 400 mm2 des del CMM fins a la subestació Sa Pobla a les coordenades (502.655, 4.401.494, 31), en el polígon 9, parcel·la 180 de Sa Pobla.

Fase 2 (RE035/22-2):

-Tipus: sistema d'emmagatzematge (BESS).

-Superfície ocupada: 7.000 m2.

-Bateries de 10.000 kW de potencia i 40.000 kWh de capacitat totals.

 

Expedient: RE036/22

Denominació: Falutx

Situació: polígon 11  parcel·les 92, 93, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 112 i 9033 de Muro

Dades tècniques:

Fase 1 (RE036/22-1):

-Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.

-Superfície ocupada: 82.777 m2.

-15.030 panells solars de 650 Wp cadascun. Potència de pic de 9.769,5 kWp.

-46 inversors de 215 kW. Potencia instal·lada de 9.890 kWn.

-2 centres de transformació 0,42/15,4 kV de 2.500 kVA.

-3 centres de transformació 0,42/15,4 kV de 2.000 kVA.

-1 centre de maniobra i mesura (CMM)

-Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 9.350 m i secció 400 mm2 des del CMM fins a la subestació Sa Pobla a les coordenades (502.655, 4.401.494, 31), en el polígon 9, parcel·la 180 de Sa Pobla.

Fase 2 (RE036/22-2):

-Tipus: sistema d'emmagatzematge (BESS).

-Superfície ocupada: 7.000 m2.

-Bateries de 10.000 kW de potencia i 40.000 kWh de capacitat totals.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)