Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 715198
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària de l’agrupació fotovoltaica Son Frau de 10.583 kW i Son Nebot de 5.337 kW, ubicada al polígon 6 parcel·la 151 de Marratxí (RE037/22 i RE038/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.U. per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals de les quals s'indiquen a continuació:

Expedient: RE037/22

Denominació: Son Frau

Situació: polígon 6 parcel·la 151 de Marratxí

Dades tècniques:

Fase 1 (RE037/22-1):

-Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.

-Superfície ocupada: 79.075 m2.

-15.795 panells solars de 670 Wp cadascun. Potència de pic de 10.583 kWp.

-55 inversors de 215 kW. Potencia tota inversors de 11.825 kWn.

-6 centres de transformació 0,8/15,4 kV de 2.000 kVA.

-1 centre de maniobra i mesura (CMM)

-Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 4.200 m i secció 240 mm2 des del CMM fins a la subestació SES VELES a les coordenades (473214, 4389491, 31).

Fase 2 (RE037/22-2):

-Tipus: sistema d'emmagatzematge (BESS).

-Superfície ocupada: 4.000 m2.

-Bateries de 10.500 kW de potencia i 42.000 kWh de capacitat total.

 

Expedient: RE038/22

Denominació: Son Nebot

Situació: polígon 6 parcel·la 151 de Marratxí

Dades tècniques:

Fase 1 (RE038/22-1):

-Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.

-Superfície ocupada: 39.008 m2.

-7.965 panells solars de 670 Wp cadascun. Potència de pic de 5,337 kWp.

-28 inversors de 215 kW. Potencia total inversors de 6.020 kWn.

-3 centres de transformació 0,42/15,4 kV de 2.000 kVA.

-1 centre de maniobra i mesura (CMM)

-Línia d'evacuació soterrada MT de 15 kV de longitud 4.200 m i secció 240 mm2 des del CMM fins a la subestació SES VELES a les coordenades (473214, 4389491, 31).

Fase 2 (RE038/22-2):

-Tipus: sistema d'emmagatzematge (BESS).

-Superfície ocupada: 4.000 m2.

-Bateries de 3.500 kW de potencia i 14.000 kWh de capacitat total.

 La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 1 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)