Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 715337
Aprovació definitiva del Reglament regulador dels mercats temporals de l’Ajuntament d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament d'Inca en sessió ordinària celebrada en data 24 de novembre de 2022 va aprovar definitivament, amb resolució expressa de les al·legacions presentades, la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals de l'Ajuntament d'Inca.

De conformitat amb l'establert a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, així com l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, queda definitivament aprovat el Reglament en qüestió. A continuació es fa públic el Reglament íntegre:

«REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS TEMPORALS DE L'AJUNTAMENT D'INCA

INDEX

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte.

Article 2. Classificació dels mercats temporals minoristes.

Article 3. Regulació.

Article 4. Competències.

TÍTOL II. DELS MERCATS MUNICIPALS TEMPORALS MINORISTES

Capítol I. Normes generals aplicables als mercats municipals temporals minoristes.

Article 5. De les parades i el producte a la venda.

Article 6. Descripció dels mercats temporals minoristes.

Article 7. Ubicació dels mercats temporals minoristes.

Article 8. Horari dels mercats temporals minoristes.

Article 9. Articles a la venda en els mercats temporals minoristes.

Capítol II. De les adjudicacions en els mercats temporals, durada i règim de les renovacions.

Article 10. Sol·licituds.

Article 11. Llista d'espera.

Article 12. Adjudicació extraordinària.

Article 13. Documentació per a noves autoritzacions.

Article 14. Autorització.

Article 15. Transmissibilitat de les llicències.

Article 16. Credencial.

Article 17. Renovació de les autoritzacions dels mercats temporals minoristes.

Article 18. Pagament de la llicència o autorització i fraccionament.

TÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC DELS MERCATS TEMPORALS MINORISTES.

Article 19. Disposicions supletòries aplicables.

Article 20. De les parades.

Article 21. Activitats no permeses.

Article 22. Causes de revocació.

Article 23. Disposició d'espais lliures.

Article 24. Representants de les persones venedores.

Article 25. Aportacions de l'Ajuntament.

Article 26. Espais a ocupar pels venedors.

Article 27. Ocupació puntual dels llocs lliures a l'inici de cada mercat.

TÍTOL IV. NORMES ESPECÍFIQUES APLICABLES AL MERCAT DELS ENCANTS.

Article 28. Reserva de parcel·les.

Article 29. Productes i objectes autoritzats i prohibits.

Article 30. Tipus, sol·licitud, llista d'espera, atorgament i renovació.

TÍTOL V. OBLIGACIONS DE LES PERSONES TITULARS D'AUTORITZACIONS EN ELS MERCATS TEMPORALS MINORISTES.

Article 31. Obligacions de les persones titulars.

TÍTOL VI. DRETS DE LES PERSONES TITULARS D'AUTORITZACIONS EN ELS MERCATS TEMPORALS MINORISTES.

Article 32. Drets de les persones titulars.

TÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 33. Normativa reguladora.

Article 34. Òrgan competent.

Article 35. Infraccions.

Article 36. Tipificació.

Article 37. Sancions i la seva graduació.

Article 38. Infraccions complexes.

Article 39. Responsabilitat.

Article 40. Incoació i resolució dels expedients sancionadors.

Article 41. Mesures complementàries.

DISPOSICIONS FINALS.

Disposició final primera.

Disposició final segona.

Disposició final tercera.

 

Títol I Disposicions generals

Article 1

Objecte

El present Reglament té com a objecte regular, amb caràcter general, els mercats periòdics i temporals per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària que realitzen comerciants fora de l'establiment comercial permanent amb instal·lacions desmuntables, transportables o mòbils a llocs i dates prèviament autoritzades en el terme municipal.

Article 2

Classificació dels mercats temporals minoristes

A l'efecte del present Reglament, els mercats temporals minoristes es classifiquen en les següents modalitats:

2.1. Periòdics o temporals: els que no compleixin les condicions de locals i instal·lacions unitàries, en els quals la contractació es realitza, de forma periòdica o circumstancial, a vies o espais lliures públics i/o solars prefixats per l'Ajuntament que estan mancats d'instal·lacions i serveis fixos, mitjançant elements desmuntables o transportables.

2.2. Comerç en via pública en trasts aïllats i desmuntables de caràcter ocasional.

2.3. Excepcionalment i puntualment, venda en recintes o espais reservats amb motiu de la celebració de les festes i les fires tradicionals. Per Decret de Batlia es regularan la temàtica i les condicions específiques d'aquesta modalitat de mercat temporal.

Les superfícies delimitades d'ocupació als mercats temporals minoristes tenen la qualificació d'eventuals.

Queden exclosos de la present Ordenança els trasts autoritzats a la via pública de caràcter fix i estable, que es regiran per la seva normativa específica.

Article 3

Regulació

L'ordenació, el funcionament i el règim jurídic dels mercats temporals minoristes municipals són d'exclusiva competència de l'Ajuntament, el qual podrà adoptar les mesures adients per organitzar-lo, conservar-lo i fomentar-lo.

Article 4

Competències

4.1. Correspon al Ple municipal crear, situar, suprimir i efectuar la seva primera organització quant a delimitació o àmbit, dies i horari dels mercats temporals minoristes. Les posteriors modificacions del seu àmbit i organització correspondran a la Batlia.

 

4.2. Correspon a la Batlia:

a) L'autorització per a les fires i festes tradicionals o ocasionals amb motiu d'esdeveniments populars, i l'establiment de la seva ubicació i delimitació, així com la natura de les activitats que s'hi han de desenvolupar.

b) L'establiment i la delimitació dels sectors, si s'escau, i la determinació de les parades de venda dels mercats periòdics, així com la resolució de qualsevol assumpte relacionat amb aquesta competència.

c) Les posteriors modificacions dels àmbits, delimitació i horaris comercials als mercats temporals minoristes, i en general les posteriors reestructuracions i organitzacions, sempre que no es tracti de modificacions substancials, respecte de les quals serà competent el Ple. S'entenen per modificacions substancials un canvi total d'ubicació, la dispersió del mercat a carrers no connexos o la seva divisió, el canvi de dia de celebració o la reducció o ampliació dels horaris en més de dues hores.

d) La Batlia podrà aprovar normes de règim interior pròpies d'un determinat mercat, fira o sector del mercat amb estricta subjecció al present Reglament, escoltades les persones usuàries i els agents implicats, i amb els informes dels serveis municipals corresponents.

e) L'organització, l'adjudicació, la distribució i la gestió dels llocs de venda a mercats periòdics, temporals i fires, que podrà realitzar-se sota l'assessorament d'associacions professionals de comerciants i ambulants en cas que existís, o de persones físiques, juridicoinstitucionals, associacions, o qualsevol altre tipus de persona jurídica. Es valorarà l'experiència en l'organització de mercats temporals o fires temàtiques i, si fos possible, la seva col·laboració, sense que això predetermini tracte discriminatori respecte a firaires ambulants individuals associats.

En execució del que disposa el present article, l'Ajuntament podrà subscriure convenis de col·laboració específics amb tercers que es mostrin interessats en l'organització i la gestió de fires, i que acreditin degudament la seva experiència.

f) L'aprovació de qualsevol altre aspecte o assumpte relacionat amb els mercats municipals periòdics no atribuït expressament a la competència del Ple municipal.

 

Títol II Dels mercats municipals temporals minoristes

Capítol I Normes generals aplicables als mercats municipals temporals minoristes

Article 5

De les parades i el producte de venda

5.1. Per al millor desenvolupament de la seva funció, els mercats municipals temporals minoristes poden comptar amb superfícies delimitades d'ocupació, que, independentment de la seva estructura i dimensions, s'anomenen parades. L'activitat que s'ha de realitzar a cada parada ha de ser la resultant de l'autorització atorgada.

5.2. Els mercats temporals minoristes comptaran amb superfícies delimitades d'ocupació, com a mínim de 2 metres d'amplària i en cap cas superiors a 8 metres, i en el cas del mercat dels encants tendran un mínim d'1 metre d'amplària i no podran ser superiors a 6 metres, i s'anomenen parades. La profunditat de cada parada serà de 2 metres. La longitud màxima dels tendals des del seu eix central serà d'1,50 metres lineals, i s'hissaran sobre la rasant de la calçada com a mínim 2,30 metres. En cap cas podran penjar-se d'aquells articles fora de la perpendicular de la superfície del trast o lloc de venda.

El disseny, els materials, els tendals dels llocs de venda i l'estètica dels diferents carrers guardaran una oportuna uniformitat, de conformitat amb els models i materials que en cada cas es fixin per la Batlia; per tal d'escollir l'opció més adequada, es podran sol·licitar els estudis oportuns per millorar la imatge del mercat.

No es permet la venda de mercaderies que s'instal·lin directament damunt del terra o paviment. Aquestes es col·locaran damunt un taulell d'una alçada no inferior a 60 cm del nivell del sòl, tret dels casos que, per les seves condicions, dimensions i característiques, se'n puguin exceptuar (exemple: plantes, electrodomèstics i maquinària de cert volum...).

En el cas de les persones venedores d'aliments, l'emmagatzemament d'aquests no podrà ser directament al terra, hauran d'estar situats a una distància del sòl no inferior a 20 cm.

Article 6

Descripció dels mercats temporals minoristes

6.1. Mercat setmanal del dijous, que se celebra cada dijous, excepte si el referit coincideix amb la festa de Nadal (25 de desembre) i Cap d'Any (1 de gener). En aquest cas el mercat es durà a terme el dimecres.

El mercat del dijous es diferencia en dues modalitats, depenent de la duració de l'autorització d'ocupació:

6.1.a) Mercat anual, del dia 1 de gener al 31 de desembre de cada any.

6.1.b) Mercat d'estiu, del dia 1 d'abril al 31 d'octubre de cada any.

L'autorització que es concedeix en relació amb el mercat setmanal del dijous no faculta per a l'ocupació de les parades durant la fira del Dijous Bo i del Dijous Gros.

6.2. Mercat de So na Monda, que se celebra cada diumenge.

6.3. Mercat de Crist Rei, que se celebra cada divendres, excepte festius.

6.4. Mercat dels encants, que se celebra cada diumenge.

6.5. Mercat tradicional, que se celebra els divendres.

6.6. Qualsevol altre que es pugui aprovar en el futur.

Article 7

Ubicació dels mercats temporals minoristes

7.1. El mercat anual del dijous s'ubicarà a: carrer de la Sirena, plaça de Santa Maria la Major, carrer Major, carrer del Comerç, plaça d'Espanya, carrer del Bisbe Llompart, plaça de l'Orgue, plaça d'Orient, carrer de Bernat Sales, carrer de la Pau, carrer de l'Estrella, carrer d'en Corró, carrer de Miquel Duran, plaça de la Quartera, plaça de la Llibertat i carrer de Jaume Armengol (tram entre els carrers de les Garroves i d'Antoni Fluxà).

7.2. El mercat d'estiu del dijous s'ubicarà a: carrer de la Sirena, plaça de Santa Maria la Major, carrer Major, carrer del Comerç, plaça d'Espanya, carrer del Bisbe Llompart, plaça de l'Orgue, plaça d'Orient, carrer de Bernat Sales, carrer de la Pau, carrer de l'Estrella, carrer d'en Corró, carrer de Miquel Duran, plaça de la Quartera, plaça de la Llibertat, avinguda del General Luque (tram del carrer de Jaume Armengol a la plaça de la Llibertat) carrer de Jaume Armengol i Gran Via de Colom.

7.3. El mercat de Crist Rei s'ubicarà al carrer de la Balanguera (tram entre els carrers de Santiago Rusiñol i de Costa i Llobera).

7.4. El mercat de So na Monda s'ubicarà a la plaça del Bestiar.

7.5. El mercat dels encants s'ubicarà a la plaça del Bestiar.

7.6. El mercat tradicional dels divendres s'ubicarà als diferents eixos comercials del centre per a promoció de la zona.

Article 8

Horari dels mercats temporals minoristes

8.1. Mercat del dijous:

a) L'horari del mercat queda establert de les 8.00 a les 14.00 hores.

b) El muntatge de les parades i la descàrrega s'han d'haver completat entre les 6.30 i les 8.00 hores. En cap cas es podrà iniciar abans de les 6.00 hores.

c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a partir de les 13.30 hores, i hauran de finalitzar en tot cas a les 15.30 hores. Els vehicles de les persones venedores podran accedir al recinte del mercat a partir de les 14.00 hores.

8.2. Mercat de Crist Rei:

a) L'horari del mercat queda establert entre les 16.00 i les 20.00 hores en horari d'estiu, i de les 15.00 a les 19.00 hores en horari d'hivern. El canvi d'horari d'hivern i estiu coincidirà amb la data del canvi d'hora a nivell estatal.

b) El muntatge de les parades i la descàrrega s'han d'haver completat abans de l'inici del mercat. Les operacions de desmuntatge i neteja hauran de finalitzar en tot cas una hora després de la seva finalització.

8.3. Mercat de So na Monda:

a) L'horari del mercat queda establert de les 8.00 a les 13.00 hores.

b) El muntatge de les parades i la descàrrega s'ha d'haver completat entre les 6.30 i les 7.30 h. En cap cas es podrà iniciar abans de les 6.00 hores.

c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a partir de les 13.00 hores, i hauran de finalitzar, en tot cas, a les 15.00 hores. Els vehicles de les persones venedores podran accedir al recinte del mercat a partir de les 13.30 hores.

8.4. Mercat dels encants:

a) L'horari del mercat queda establert de les 9.00 a les 13.30 hores.

b) L'horari de muntatge de les parades serà de les 7.30 a les 9.00 hores.

c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a les 13.30 hores, i hauran de finalitzar, en tot cas, a les 15.00 hores.

8.5. Mercat tradicional del divendres:

a) L'horari del mercat queda establert de les 10.00 a les 20.00 hores.

b) L'horari de muntatge de les parades serà de les 8.00 a les 10.00 hores.

c) Les operacions de desmuntatge i neteja es podran iniciar a les 20.00 hores, i hauran de finalitzar, en tot cas, a les 21.00 hores. En casos excepcionals, degudament justificats i autoritzats per l'Ajuntament, podran accedir vehicles al mercat entre les 14.00 i les 16.00 hores.

A tots els mercats abans esmentats, els vehicles de transport que acompanyen les parades hauran de desallotjar el recinte del mercat abans de l'inici d'aquest, i no podran accedir a les places o ocupar les voreres i els passos per a vianants, i entorpir la circulació dels altres vehicles una vegada vençut el termini fixat de càrrega i muntatge; igualment no podran accedir a la parada abans de la finalització del mercat. En cas contrari, serà motiu d'infracció greu, de conformitat amb l'establert a l'article 36.2.

Article 9

Articles a la venda en els mercats temporals minoristes

A. Sols queda autoritzada la venda dels següents productes:

9.1. Al mercat del dijous:

a) Productes del camp:

- Productes hortofructícoles, de producció pròpia o aliena, en el seu estat natural, sense altra transformació o manipulació que lesioni la seva possible tipificació.

- Plantes, planters, arbres i arbusts en el seu estat natural.

- Floristeria: flor natural i artificial.

- Productes agropecuaris (llavors, adobs, pinsos, fitosanitaris i similars).

- Petita maquinària i eines agrícoles.

- Animals vius de producció avícola i cunícola, i del camp.

b) Altres productes alimentaris:

- Fruits secs, caramels i llepolies.

- Adobats, embotits, formatges, conserves (mel, confitura...) i similars.

c) Productes ecològics:

- Productes hortofructícoles ecològics, de producció pròpia o aliena, en el seu estat natural, sense altra transformació o manipulació que lesioni la seva possible tipificació.

- Altres productes alimentaris ecològics.

- Productes no alimentaris ecològics.

d) Productes artesanals de producció pròpia o aliena.

e) Parament de la llar:

- Retalls.

- Merceria: betes i fils, llanes, botons...

- Roba de la llar: mantes, tovalloles, brodats, edredons, cortines, llençols, estovalles, hules...

- Decoració de la llar: vidre, ceràmica, cistelleria, làmpades, porcellana, terrissa, quadres...

- Estris de cuina, bricolatge, petit electrodomèstic i ferreteria.

f) Punts de tast:

- Xurreria, bunyols, creps, pastes tradicionals...

- Sucs, granissades...

g) Punts lúdics:

- Estàtues vivents, músics, caricaturistes...

h) La resta de productes, amb caràcter general:

- Confecció: infantil, masculina, femenina, per a la pràctica de l'esport, especialitzada (pantalons, mitjons, camises...), interior i de bany.

- Complements de moda i bijuteria.

- Marroquineria: bosses i complements de pell.

- Calçat.

- Música, llibres i revistes.

- Joguines, contes i similars.

- Productes electrònics.

- Drogueria i perfumeria.

- Altres productes que, per la seva naturalesa i originalitat, es puguin atorgar per la Batlia.

9.2. Al mercat de Crist Rei, els mateixos que al mercat del dijous.

9.4. Al mercat de So na Monda:

a) Productes del camp:

- Productes hortofructícoles, de producció pròpia o aliena, en el seu estat natural, sense altra transformació o manipulació que lesioni la seva possible tipificació.

- Plantes, planters, arbres i arbusts en el seu estat natural.

- Floristeria: flor natural i artificial.

- Productes agropecuaris (llavors, adobs, pinsos, fitosanitaris i similars).

- Petita maquinària i eines agrícoles.

- Animals vius de producció avícola i cunícola, i del camp.

b) Altres productes alimentaris:

- Fruits secs, caramels i llepolies.

- Adobats, embotits, formatges, conserves (mel, confitura...) i similars.

9.5. Al mercat dels encants:

a) Productes i objectes de segona mà.

b) Antiguitats.

c) Manualitats i artesania de producció pròpia.

d) Restes d'estoc (productes nous procedents del tancament de comerços) en què el venedor del producte sigui el titular del comerç tancat. Aquesta línia de venda no donarà opció a l'obtenció d'autorització anual.

9.6. Mercat tradicional del divendres: venda d'artesania i antiguitats restaurades, articles de col·leccionisme i similars.

B. Queda totalment prohibida:

B.1. La venda dels productes següents, amb l'excepció del supòsit que, a judici de les autoritats sanitàries competents, es disposi de les instal·lacions frigorífiques i condicions de conservació adequades:

a) Carn, aus i caça, sigui fresca, refrigerada o congelada.

b) Peix i marisc, sigui fresc, refrigerat o congelat.

c) Llet certificada i pasteuritzada.

d) Formatge fresc, brossat, nata, mantega, iogurts i altres productes lactis frescs.

e) Pastisseria farcida i guarnida. Pastes alimentàries fresques i farcides.

f) Anxoves, fumats i altres semicongelats o productes que necessitin refrigeració.

g) Altres productes que per les seves especials característiques, i segons el parer de les autoritats competents, comportin un risc sanitari.

Les autoritats sanitàries competents, en casos excepcionals i per motius de salut pública que ho aconsellin, podran prohibir la venda de determinats productes alimentaris.

B.2. La venda de productes relatius al sector de la restauració (entrepans, begudes, menjars preparats...). Per Decret de Batlia es podrà, excepcionalment, autoritzar amb motiu de fires o diades concretes la venda dels referits productes; en tot cas, s'exigirà el compliment de les mesures sanitàries aplicables segons la normativa vigent.

B.3. En cap cas s'autoritzarà la venda de falsificacions ni productes d'imitació de qualsevol tipus de marca.

 

Capítol II De les adjudicacions en els mercats temporals, durada i règim de les renovacions

Article 10

Sol·licituds

10.1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència municipal per exercir la seva activitat als mercats temporals minoristes hauran de presentar una sol·licitud al registre d'entrada de l'Ajuntament, amb especificació de les dades següents:

a) Dades de la persona sol·licitant (nom complet, NIF/NIE, raó social, CIF).

b) Adreça a l'efecte de notificacions.

c) Telèfon de contacte i adreça electrònica.

d) Mercat temporal que sol·licita i modalitat (anual o estiu).

e) Classe d'articles que pretén comercialitzar i la seva procedència, i tipus de producte.

f) Longitud de la parada.

10.2. Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la següent documentació:

a) DNI, NIF, NIE i CIF en el cas de persones jurídiques.

b) Justificació de complir les condicions per a l'adjudicació de la puntuació corresponent, establerta a l'article 11.

c) Fotografia de la parada i/o el producte que pretén comercialitzar.

d) Qualsevol altra documentació que la persona sol·licitant consideri oportuna.

En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d'exhibir els documents originals a fi i efecte que se'n pugui comprovar l'autenticitat.

10.3. Les sol·licituds presentades seran incorporades a la llista d'espera per a l'adjudicació de la llicència.

10.4. La sol·licitud presentada es tendrà per desistida si dins el termini de dos anys no es renova la petició mitjançant la presentació d'una nova sol·licitud. Anualment, i una vegada finalitzat el termini de renovacions, s'adoptarà acord per Junta de Govern per iniciar el tràmit de desistiment.

Article 11

Llista d'espera

11.1. Existirà una relació o llista d'espera en la qual s'inscriuran totes les persones interessades a obtenir una llicència per exercir la venda als mercats temporals minoristes, o per les persones que, ja essent titulars d'autoritzacions vigents, estiguin interessades a obtenir un canvi en la seva ubicació actual i, en ambdós supòsits, no es pugui concedir per manca de llocs disponibles.

La Batlia mitjançant decret podrà dividir la llista d'espera segons la tipologia de productes i establir percentatges per a cada tipus de producte als diferents mercats temporals minoristes, amb la finalitat d'assegurar una oferta comercial de qualitat, variada i racional.

11.2. Les parades que quedin vacants, una vegada finalitzat el termini de sol·licitud de renovació de les autoritzacions de les persones titulars de les llicències vigents, o en qualsevol altre moment que es produeixi una vacant per renúncia o revocació, s'atorgaran per la Batlia a les persones sol·licitants que figuren registrades a la llista d'espera, tenint en compte els percentatges que s'hagin establert mitjançant Decret de Batlia per a cada tipus de producte, i per ordre de major puntuació segons la següent escala:

a) Veïnats d'Inca, per cada any d'antiguitat en el padró municipal o fracció superior a sis mesos: 0,30 punts, fins a un màxim de 3 punts.

b) Per sol·licitant membre d'una família nombrosa de categoria especial: 1 punt.

c) Per sol·licitant membre d'una família nombrosa de categoria general: 0,50 punts.

d) Per sol·licitant membre d'una família monoparental: 0,50 punts.

e) Per cada persona amb minusvalidesa psíquica, física o sensorial (reconeguda per l'Administració competent) que convisqui amb la persona peticionària i de la qual se n'acrediti la dependència: 2 punts.

f) Per sol·licitant víctima de violència masclista acreditada mitjançant la presentació dels mitjans de prova qualificats per identificar les situacions de violències masclistes descrites a l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes: 2 punts.

g) Per sol·licitant membre d'una família amb risc social o situació de vulnerabilitat econòmica especial acreditat amb el corresponent informe de serveis socials o dels òrgans competents: 2 punts.

h) Per cada any d'antiguitat en el registre de peticions pendents d'autorització: 0,30 punts.

i) Les persones titulars d'autoritzacions vigents que hagin sol·licitat un canvi en la seva ubicació, i en tal sentit consti en el present registre, per cada any d'antiguitat en el mercat: 0,3 punts.

j) Pel foment de la producció artesanal:

- Producció artesanal de fabricació pròpia: 2 punts.

- Producció artesanal autòctona de fabricació pròpia: 4 punts.

- Producció artesanal autòctona de fabricació pròpia i amb carta d'artesà: 6 punts.

k) Per estar donada d'alta a la SS com a activitat principal a l'epígraf de pagesos o ramaders i que aquesta activitat suposi més d'un 55 % dels seus ingressos totals: 1,75 punts.

l) Per tipologia de productes innovadors o línies de venda inexistents al mercat que siguin recomanables: fins a 10 punts; en aquest cas no podrà existir la possibilitat de canvi de línia de venda. En el supòsit que modifiqui el producte o la línia de venda es revocarà l'autorització.

11.3. Si de la baremació anterior resultàs un empat entre dues o més persones sol·licitants, s'adjudicarà a aquella que acrediti més antiguitat en el registre de sol·licituds pendents d'autoritzacions, i en un altre cas per sorteig realitzat en la forma que per la Batlia es determini.

Article 12

Adjudicació extraordinària

L'adjudicació extraordinària de les autoritzacions per concórrer en els mercats temporals minoristes es pot atorgar en els supòsits següents:

a) Amb sol·licitud prèvia, es podrà atorgar autorització provisional i per un període màxim d'un mes per a la venda de productes agraris de temporada i de producció pròpia. La taxa per a aquest permís serà l'establerta per metre lineal i dia de fira.

b) En els casos degudament justificats mitjançant informe del Departament de Serveis Socials municipals, que demostri la peremptòria necessitat de la persona que fa la sol·licitud, es poden concedir autoritzacions de caràcter provisional a persones físiques perquè puguin realitzar una activitat comercial als mercats. Les persones titulars d'aquestes autoritzacions hauran de complir tot el que disposa aquest Reglament i estaran exemptes de liquidar taxa municipal. Els Serveis Socials municipals establiran el període de duració de l'autorització i, una vegada finalitzat el termini, procediran a revisar la situació de la persona titular i a emetre nou informe per renovar o revocar l'autorització.

c) Amb sol·licitud prèvia i sempre que l'activitat sigui únicament informativa, es podran atorgar autoritzacions puntuals i per a un dia concret quan es tracti d'activitats artístiques, institucionals, de partits polítics, d'ONGs i activitats sense ànim de lucre. Les dites autoritzacions estan exemptes de liquidar taxa municipal.

Tots els supòsits establerts en aquest punt estaran supeditats a l'existència de vacants als mercats municipals minoristes.

Article 13

Documentació per a noves autoritzacions

La documentació mínima a aportar per a les noves autoritzacions serà la següent:

a) NIF o NIE si és persona física, o documentació que justifiqui la seva condició i la seva representació legal en el cas de persones jurídiques o cooperatives.

b) Documentació que acrediti el pagament i que figurar al corrent de les cotitzacions a la seguretat social.

c) Certificació d'alta censal per a l'activitat desenvolupada.

d) Relació del personal que atendrà a la comercialització o administració del lloc de venda, amb expressió de la relació laboral existent i de la seva justificació.

e) Declaració jurada de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar amb expressió de l'origen de les mercaderies, en el cas dels productes manufacturats, amb el compromís de manteniment de la línia de venda per un període de cinc anys, i supeditat a una revisió de concessió en cas de canvi de la línia de venda original.

f) En el cas de persones estrangeres no membres de la Comunitat Europea, hauran d'acreditar estar en possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, segons la legislació vigent.

g) En el cas de venda de productes alimentaris o agrícoles, justificació de tenir els coneixements necessaris per a la manipulació d'aliments i, en cas d'elaboració de productes alimentaris, registre sanitari d'autorització conformement a la normativa vigent i en els supòsits en què aquest requisit sigui obligatori.

h) Documentació acreditativa de la subscripció d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs personals i materials davant tercers derivats de l'exercici de la seva activitat comercial, i la instal·lació com a venedor o venedora ambulant, amb una cobertura mínima de 2.000 euros per metre quadrat i amb un mínim de 12.000 euros per autorització. A aquests efectes, l'Ajuntament té la condició de tercer.

i) Qualsevol altre requisit, addicional o substitutiu, exigible per la normativa autonòmica en vigor en el moment d'atorgar o renovar l'autorització.

j) Acreditar que es troba al dia de les seves obligacions tributàries davant l'AEAT, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca.

 

Article 14

Autorització

14.1. L'exercici de les activitats de comerç temporal minorista requerirà l'obtenció prèvia de la corresponent autorització municipal conforme al procediment d'atorgament recollit en el present Reglament.

Les autoritzacions correspondran a la Batlia, tendran caràcter discrecional i els següents períodes de vigència, amb independència de la data d'atorgament de l'autorització:

a) Mercat anual del dijous; el període de vigència serà del dia 1 de gener al dia 31 de desembre, ambdós inclosos.

b) Mercat d'estiu del dijous; el període de vigència serà del dia 1 d'abril al dia 31 d'octubre, ambdós inclosos.

c) Mercat de So na Monda; tendrà un període de vigència del dia 1 de gener al dia 31 de desembre, ambdós inclosos.

d) Mercat de Crist Rei; tendrà un període de vigència del dia 1 de gener al dia 31 de desembre, ambdós inclosos.

e) Mercat dels encants; tendrà un període de vigència del dia 1 de gener al dia 31 de desembre, ambdós inclosos.

f) Mercat tradicional del divendres; tendrà un període de vigència del dia 1 de febrer al 30 de setembre, ambdós inclosos.

14.2. Les persones físiques, jurídiques i cooperatives de treball associat podran ser adjudicatàries, amb la limitació en el nombre d'autoritzacions de fins a cinc parades per a cada titular, ja sigui persona física, jurídica o cooperativa de treball associat.

14.3. Els esmentats llocs de venda s'adjudicaran d'acord amb allò previst a l'article 11 del Reglament, hauran de respectar el dret a la lliure concurrència i complir criteris de proporcionalitat, professionalitat, antiguitat en l'exercici de l'activitat, tipologia de productes a comercialitzar, circumstàncies econòmiques i familiars de les persones interessades, disponibilitat de llocs i qualssevol altres que consideri convenients.

14.4. Les autoritzacions atorgades per la Batlia, conformement al que disposa el present Reglament, han de ser personals, però en nom del comerciant titular poden exercir l'activitat el seu o la seva cònjuge, la parella estable i els familiars en segon grau de consanguinitat o afinitat; també els empleats que estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte de la persona titular. La identitat del venedor substitut/a s'ha de sol·licitar prèviament i per escrit a l'Ajuntament, i cal que compleixi tots els requisits que s'estableixin a l'atorgament de la llicència.

14.5. Les autoritzacions atorgades seran per a una sola línia de venda; excepcionalment, en el cas de les autoritzacions que tenguin assignats 8 metres lineals, es podran autoritzar dues línies de venda.

14.6. Les autoritzacions són intransferibles, amb les excepcions de l'article 15, i han d'indicar de forma clara i precisa les següents dades:

a) Dades de la persona autoritzada.

b) El mercat o fira a què es refereix l'autorització.

c) Número de parada, metres assignats i ubicació.

d) Horari de venda.

e) Domicili a on les persones consumidores poden presentar reclamacions en relació amb els productes adquirits.

f) Línia de venda.

g) Període de vigència de l'autorització.

 

Article 15

Transmissibilitat de les llicències

15.1. La llicència o autorització és intransferible, amb les excepcions que seguidament es detallen:

a) Per actes entre vius entre el seu o la seva cònjuge, la parella estable i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona titular de la llicència o autorització original, sempre que s'acrediti la situació de jubilació o d'invalidesa permanent de la persona titular autoritzada.

b) Per actes per causa de mort, en el cas de defunció de la persona titular autoritzada de la parada, i sempre que ho sol·liciti la persona legalment successora dins del termini màxim de dos mesos a partir de la defunció.

En cas de defunció, la sol·licitud l'ha de presentar una persona successora legal, amb renúncia escrita i expressa de tots els altres possibles successors.

c) Per qüestions d'àmbit personal, degudament justificades, la persona titular de la llicència o autorització podrà sol·licitar la transmissibilitat de la llicència a favor del seu o la seva cònjuge, la parella estable o familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

En aquest supòsit la sol·licitud s'haurà de valorar pels tècnics municipals i, en cas d'autorització, s'emetrà el corresponent Decret de Batlia, amb el compromís de la nova persona titular del manteniment de la llicència o autorització en la mateixa titularitat per un període mínim de dos anys.

En tots els supòsits anteriors, cal adjuntar tota la documentació que preveu l'article 13, a més de la que acrediti el grau de parentesc o de relació existent i, en el seu cas, la condició de successor/a legal.

En cas d'existir quantitats pendents de pagament per qualsevol concepte davant l'AEAT, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca, no es concedirà la transmissió de la llicència o autorització.

15.2. En cas de malaltia temporal de la persona titular no hi pot haver transmissió de la llicència, sinó només una possible substitució que ha d'ésser degudament autoritzada per la persona titular, en favor del seu o la seva cònjuge, la parella estable, els familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona titular de la llicència o autorització, o els empleats que estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte de la persona titular.

La malaltia s'ha de justificar mitjançant el corresponent informe mèdic de baixa i, en cas necessari, la justificació s'ha de renovar trimestralment.

15.3. En cas que la persona titular sigui una persona jurídica, no es pot transmetre la llicència.

Article 16

Credencial

Una vegada que s'hagi concedit la llicència o autorització corresponent al comerciant, se li lliurarà una credencial, les dades que figuren detallades a l'article 14.6 d'aquest Reglament. La credencial ha d'estar sempre en poder de la persona interessada i s'ha d'exhibir al públic, de manera visible i permanent, a la parada de venda.

Article 17

Renovació de les autoritzacions dels mercats temporals minoristes

17.1. Les renovacions, que tenen caràcter discrecional i amb els períodes de vigència establerts a l'article 14.1, s'entendran renovades successivament amb la presentació prèvia de la corresponent sol·licitud de renovació, que s'ha d'aportar en el període comprès entre el dia 1 de juliol i el dia 31 d'agost de cada any.

La sol·licitud de renovació s'ha de presentar en el registre d'entrades de l'Ajuntament acompanyada de declaració responsable acreditativa del compliment dels requisits d'atorgament exigits i el compromís de mantenir-los durant la vigència de l'autorització de la qual sol·licita la renovació, adjuntant justificació de cotització a la seguretat social dels mesos que corresponguin del darrer any natural, segons la llicència autoritzada, i del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

17.2. Les persones que poden ésser objecte de la renovació són les titulars d'autoritzacions vigents respecte d'una parada en concret.

Article 18

Pagament de la llicència o autorització i fraccionament

El pagament de la taxa per ocupació de la via pública es liquidarà anualment i s'abonarà fins al dia 5 de maig de l'exercici en curs; en el supòsit que sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Així mateix, en el mateix període del pagament de la taxa, es podrà sol·licitar fraccionament i/o ajornament de la taxa.

Amb termini de pagament els dies 5 de maig, 5 de juliol i 5 de setembre de l'exercici en curs; en el supòsit que els dies siguin inhàbils, s'entendran prorrogats al primer dia hàbil següent.

En el supòsit de falta de pagament de la taxa municipal dins el període establert, o en qualsevol dels terminis concedits, en el cas de fraccionament i/o ajornament d'aquesta, se li donarà un termini de deu dies posteriors a la finalització del termini per poder regularitzar el pagament pendent. Transcorregut aquest període de deu dies s'iniciaran els tràmits de l'expedient per revocar la llicència o autorització per qui era persona titular d'aquesta, que no podrà instal·lar la parada de venda, i ha de procedir a retornar la credencial a la Secció de Control de Mercats, sense perjudici d'iniciar el procediment executiu per fer efectiu el cobrament de la taxa.

Títol III Règim jurídic dels mercats temporals minoristes

Article 19

Disposicions supletòries aplicables

Sense perjudici de les disposicions contingudes a la present Ordenança, serà d'aplicació amb caràcter supletori la resta de normativa sectorial de la Comunitat Autònoma, sobretot en matèria de sanitat.

Article 20

De les parades

La venda als mercats a l'aire lliure es realitzarà en llocs i instal·lacions desmuntables o per mitjà de camions tenda degudament condicionats.

Els referits en cap cas podran afectar per la seva altura branques d'arbres, pals indicadors, fanals, murs i altres instal·lacions existents.

Article 21

Activitats no permeses

Dins del recinte dels mercats minoristes temporals no es permetrà:

a) La venda de productes relacionats a l'article 9.B del present Reglament.

b) La presència de cans o altres animals amollats, a excepció d'allò disposat a la Llei de cans guia.

c) La comercialització i venda d'animals d'espècies exòtiques.

d) La transmissió mitjançant regal o liberalitat de qualsevol tipus d'animals.

e) Que les persones venedores de productes d'alimentació fumin.

f) Que les persones venedores produeixin tota mena de sorolls molestos i facin publicitat mitjançant qualsevol tipus d'aparell amplificador.

g) Fer propaganda o publicitat abusiva que faci ús d'imatges, missatges o objectes, que incitin a la violència i que contenguin elements sexistes o pornogràfics que incitin o exposin de manera ofensiva el cos de la dona, entre altres formes de discriminació.

 

Article 22

Causes de revocació

Seran causes per declarar la revocació de l'autorització municipal, mitjançant resolució o Decret de Batlia, les següents:

a) No haver abonat les taxes o preu públic en la forma i els terminis que determina l'article 18 del present Reglament.

b) No adoptar les mesures oportunes per evitar la incidència negativa en el medi ambient mantenint les condicions mínimes de neteja i higiene de la parada i mercat, així com de les mercaderies.

c) No concórrer al lloc de venda, sense causa justificada i amb avís previ, durant més de tres dies consecutius de mercat o cinc d'alterns durant la vigència de la llicència, tot plegat sense considerar el període de vacances, regulat a l'article 32.3 d'aquest Reglament.

d) Haver estat sancionat/ada durant un mateix any natural per dues o més infraccions tipificades com a greus.

e) Cedir l'ús i/o el gaudi del lloc de venda a terceres persones.

f) No ajustar-se en tot moment a la línia de venda declarada i autoritzada.

g) No presentar, quan sigui requerit/ida per a això i en el termini màxim de deu dies hàbils, els justificants de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals, laborals i sanitàries d'acord amb el període de llicència autoritzat.

h) Donar-se de baixa de la llicència fiscal sobre activitats econòmiques.

i) Donar-se de baixa del règim general o règim d'autònoms de la seguretat social o falta de pagament de les cotitzacions per un espai de temps superior a tres mesos.

j) Renunciar a la parada, amb document presentat per escrit en el registre general de l'Ajuntament.

k) No complir les persones venedores i les venedores d'aliments amb la normativa sanitària vigent.

l) Dur a terme l'atenció de la parada per persona no autoritzada a la llicència, llevat que qui regenta provisionalment el lloc de venda acrediti mitjançant certificat mèdic oficial actualitzat i/o baixa laboral que la persona titular es troba incapacitada per malaltia.

Aquesta situació no podrà ser superior a la que preveu la legislació laboral per declarar-se incapacitat laboral.

m) No exhibir l'acreditació o autorització per a la venda emesa per l'Ajuntament.

n) Qualsevol altra causa que pugui anar en contra de l'ordre públic.

Caldrà que existeixi resolució definitiva de la Batlia, és a dir, que exhaureixi la via administrativa.

Article 23

Disposició d'espais lliures

Les parades que quedin lliures, per abandonament o pèrdua dels drets, passaran a disposició de l'Ajuntament, que podrà adjudicar-les de nou seguint les normes establertes a la llista d'espera.

 

​​​​​​​Article 24

Representants de les persones venedores

Les persones titulars de llocs de venda podran elegir d'entre elles les que les representin, que seran les encarregades de dur a terme tasques d'organització i relacions amb l'Ajuntament. Aquest impulsarà la participació de les persones venedores a través d'organitzacions representatives.

Article 25

Aportacions de l'Ajuntament

L'Ajuntament cedirà a cada lloc de venda els materials necessaris per a la neteja de la via pública i disposarà contenidors per zones per facilitar la neteja.

L'Ajuntament posarà a l'abast de les persones usuàries i els visitants un punt de primers auxilis a peu de mercat.

Article 26

Espais a ocupar pels venedors

L'Ajuntament assenyalarà els espais a ocupar per cada titular.

Article 27

Ocupació puntual dels llocs lliures a l'inici de cada mercat

Les parades que quedin lliures just començat el mercat no podran ésser ocupades, per regla general.

Excepcionalment podrà autoritzar-se l'ocupació puntual dels llocs de venda lliures a:

1. Les persones titulars de les parades contigües que ho sol·licitin, amb un màxim d'ocupació resultant de 8 metres lineals, amb autorització prèvia de l'encarregat municipal.

2. Per a altres titulars de llicència, amb sol·licitud prèvia de la persona interessada i autorització de la persona encarregada municipal.

 

Títol VI Normes específiques aplicables al mercat dels encants

Article 28

Reserva de parcel·les

De la totalitat de les parcel·les que conformen el mercat dels encants, l'Ajuntament es reserva un 20 % d'aquestes per adjudicar-les a venedors ocasionals.

Article 29

Productes i objectes autoritzats i prohibits

29.1. Al mercat dels encants sols queda autoritzada la venda de productes i objectes de segona mà i reciclats, antiguitats, artesania, manualitats de producció pròpia i restes d'estoc provinents del tancament de comerços. En concret es poden vendre:

- Antiguitats rústiques.

- Quadres i pintures.

- Articles col·leccionables.

- Articles de rellotgeria.

- Roba i calçat.

- Llibres i revistes.

- Pel·lícules, vídeos, discs i similars, sempre que siguin originals (no es permetrà la venda de còpies).

- Articles varis: eines, maquinària petita, vidre, fotografia, ceràmica i similars.

- Articles restaurats i/o reciclats.

- Productes artesanals i manualitats de producció pròpia.

- Restes d'estoc provinents del tancament de comerços (per un temps determinat).

En qualsevol cas, les persones titulars es responsabilitzen de la lícita procedència dels productes objecte de la venda.

29.2. Queda totalment prohibida la venda dels productes següents:

- Aliments i begudes, sense cap excepció.

- Productes químics.

- Medicaments.

- Ganivets, navalles i similars, que puguin ésser considerats arma blanca a criteri dels cossos de seguretat.

- Animals vius.

- Articles nous (excepte restes d'estoc).

La Batlia es reserva el dret de concretar, ampliar o restringir els productes que puguin ser objecte de venda.

29.3. No es permetrà cap mena de venda fora dels llocs assignats per l'Ajuntament.

Article 30

Autoritzacions. Tipus, sol·licitud, llista d'espera, atorgament i renovació

Les autoritzacions al mercat dels encants podran esser anuals o eventuals.

30.1. Autoritzacions anuals:

Les sol·licituds de lloc, funcionament de la llista d'espera, procediment i documentació a aportar per a l'atorgament i la renovació de les autoritzacions, i els terminis de pagament d'aquestes es regiran per l'establert al títol II, capítol II d'aquest Reglament.

30.2. Autoritzacions eventuals:

a) Les persones interessades a assistir al mercat dels encants de forma eventual han de presentar la sol·licitud de reserva de lloc de venda per a un o diversos dies, fins a un màxim de vuit mercats durant l'any natural, ja siguin seguits o alternatius, aportant el document nacional d'identitat, el passaport o la targeta de residència, indicant els metres lineals que vol ocupar. En el mateix moment de presentació de sol·licitud es durà a terme l'assignació de lloc, i han de procedir al pagament de la taxa municipal que correspongui abans de la data escollida per participar en el mercat dels encants.

En el supòsit que tenguin deutes pendents amb l'Administració es denegarà la sol·licitud de lloc.

En el cas que no hi hagi disponibilitat de llocs de venda disponibles per al dia o dies sol·licitats, s'oferirà el primer dia disponible per ordre d'entrada en el Registre de la sol·licitud. 

b) No s'assignarà lloc a cap venedor/a ocasional que es personi en el mercat dels encants el mateix dia de la celebració.

 

Títol V Obligacions de les persones titulars d'autoritzacions en els mercats temporals minoristes

Article 31

Obligacions de les persones titulars

Independentment de qualssevol altres que resultin del present Reglament, normes de règim interior del respectiu mercats i altres disposicions de caràcter general, les persones venedores dels mercats periòdics temporals venen obligades a:

Amb caràcter general:

1. Complir amb les disposicions de caràcter general que siguin d'aplicació en matèria de consum, sanitat, policia, alimentació, comerç minorista, laboral, fiscal, etiquetatge, presentació i publicitat de productes alimentaris, així com en allò referent a la indicació de preu, etc. Així mateix, s'haurà de complir amb allò previst en el present Reglament, ordres i decrets emesos per l'autoritat municipal, compliment que haurà d'acreditar davant l'Ajuntament o qualsevol altre organisme competent quan sigui requerits.

2. Satisfer els imposts, preus públics, arbitris i altres exaccions municipals aplicables a l'ocupació i/o instal·lació de llocs que resultin de l'establert al present Reglament en el respectiu mercat, sense perjudici de les obligacions econòmiques que puguin derivar-se de la concessió de la pròpia llicència o autorització.

3. Exhibir a lloc visible la credencial (cartró) d'estar en possessió d'autorització municipal.

4. Rescabalar els danys i indemnitzar els perjudicis que, com a conseqüència de l'ús indegut de les instal·lacions i explotació dels llocs i serveis, es puguin causar a l'Ajuntament i a terceres persones, qualsevol quina en sigui la causa.

5. Dipositar i abocar els residus, sòlids i líquids, respectivament, en la forma que en cada cas estableixi l'Ajuntament amb estricta subjecció a les ordenances de neteja, residus sòlids urbans i de l'ús de la xarxa de clavegueram.

6. Mantenir les parades del mercat en perfectes condicions higièniques, de salubritat i de neteja.

7. Adoptar les mesures correctores precises en cada moment per assegurar la innocuïtat de l'activitat en relació amb la normativa d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Respecte al comportament personal:

8. Explotar la parada directament per si o mitjançant personal que figuri d'alta en el règim general de la seguretat social, o específic que correspongui. La representació de les persones jurídiques recaurà en qui pertoqui, en aplicació de la legislació civil o mercantil, segons els casos.

9. Usar bones formes i llenguatge correcte, tant entre si com en el tracte amb el públic i amb representants de l'Administració.

10. Complir les normes sobre control d'accessos, les activitats de muntatge i desmuntatge dels llocs, la presència de persones amb responsabilitat en el mercat i seguretat que s'estableixi per la Batlia, amb les seves respectives autoritzacions o llicències.

11. Concórrer al lloc o servei els dies de celebració del mercat, mantenir-lo obert amb activitat comercial durant l'horari establert per despatxar el públic.

12. Queda prohibit concórrer al mercat acompanyat/ada de qualsevol tipus d'animal o mantenir-lo dipositat en aquest, exceptuant allò disposat en els articles 9.1.a) i 18.b).

En relació amb les pràctiques comercials:

13. Acomodar la pràctica comercial a allò disposat a les normes generals vigents a la Comunitat de les Illes Balears.

14. Tenir exposats a la vista del públic tots els articles objecte de comercialització, sense que es pugui apartar, seleccionar o ocultar part de la mercaderia amb fins especulatius.

15. Ajustar en tot moment la seva activitat econòmica a la reconeguda i declarada, en funció de l'autorització atorgada.

16. Utilitzar els instruments de pesar o mesurar que resultin de les normes vigents sobre metrologia, sense perjudici de la utilització d'unitats de capacitat, mesura o pes tradicionals, conforme als usos de l'illa de Mallorca, si bé en tal cas hi haurà de constar l'equivalència respecte del sistema mètric decimal. Queda prohibit l'ús d'instruments de pesatge manual, així com la incorporació a les balances d'elements distints dels d'origen o fabricació. En tot cas el visor de la balança ha d'ésser perfectament visible pel comprador/a. Les balances hauran d'estar degudament homologades i revisades, seguint les directrius de la Direcció General de Consum.

17. Situar, exposar o dipositar el gènere exclusivament dins el lloc de venda o superfície que tengui assignada i, en cap cas, directament sobre el sòl o paviment. Realitzar les operacions de venda i servei exclusivament dins l'espai adjudicat; queda prohibit al venedor/a o als seus col·laboradors situar-se fora d'aquest.

18. Efectuar l'estacionament dels vehicles de transport i els treballs de càrrega i descàrrega, i instal·lació de les parades en els llocs i horaris establerts o en aquells que puguin establir-se per Decret de Batlia.

19. Col·locar els cartells indicadors dels preus i tipificació dels productes, conforme a la normativa aplicable.

20. Queda prohibit l'ús de reclams audiovisuals que, per la seva naturalesa, puguin resultar molestos o impactin sobre el medi ambient.

En relació amb els llocs de venda:

21. Adequar la distribució interior de les parades, el tipus i el material utilitzat en elements de subjecció i exposició de les mercaderies, conservadores, utillatge, aparells... a l'establert per la Conselleria de Sanitat, la Direcció General de Seguretat Alimentària i altres disposicions que siguin d'aplicació.

De col·laboració amb l'Administració:

22. Facilitar, en el més ampli sentit, la tasca d'inspecció i de la resta de serveis municipals competents.

 

​​​​​​​23. Comunicar a l'Administració els dies en què la parada no serà ocupada, amb motiu de vacances o qualsevol altra causa previsible, en la forma que es disposa al present Reglament.

 

Títol VI Drets de les persones titulars d'autoritzacions en els mercats temporals minoristes

Article 32

Drets de les persones titulars

Les persones titulars d'autoritzacions en els mercats temporals minoristes ostenten els següents drets:

1. Concórrer al mercat o la fira en les condicions que figurin en l'autorització concedida.

2. Ser notificades per l'Ajuntament d'Inca, amb set dies naturals d'antelació, de qualsevol canvi que els afecti (canvi d'ubicació, dimensions de la parada, etc.).

3. Gaudir d'un mes de vacances, mantenint els seus drets durant la seva absència. Podran gaudir de les vacances a la seva discreció. Abans d'absentar-se ho hauran de notificar al registre de l'Ajuntament amb una setmana d'antelació, tot indicant el nombre de mercats als quals no assistiran. Aquest fet no suposarà cap disminució en les taxes municipals.

Les persones titulars d'autorització al mercat d'estiu no ostenten cap dret a gaudir de vacances.

4. Les persones titulars d'autorització als mercats temporals minoristes tenen dret a no concórrer al mercat amb causa justificada, que hauran d'acreditar documentalment (informes mèdics, baixes laborals, etc.).

5. Les persones titulars d'autorització en els mercats temporals minoristes podran sol·licitar un període d'excedència en els següents supòsits:

a) Per trobar-se en situació de malaltia greu de llarga duració del titular de l'autorització o familiar en primer grau.

b) En cas de maternitat de la persona titular d'autorització.

c) En els casos de situacions excepcionals o de força major declarades per l'Administració competent.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància al registre d'entrades de l'Ajuntament, aportant la documentació justificativa dels supòsits anteriorment esmentats.

L'excedència tendrà una duració d'un any amb reserva de la ubicació habitual al mercat en els supòsits assenyalats amb les lletres a) i b). Transcorregut aquest termini, si la persona no es reincorpora al mercat, es procedirà a iniciar l'expedient per revocar la llicència o autorització.

En aquests supòsits no s'abonarà la taxa per ocupació de la via pública per a l'any en el qual sol·licita l'excedència o l'any següent, en el cas de sol·licitar l'excedència una vegada finalitzat el període de pagament de la llicència.

En els casos de situacions excepcionals o de força major, la Junta de Govern resoldrà la pertinença de no abonar o reduir la taxa per ocupació de la via pública en l'exercici en el qual concorri la situació excepcional o de força major.

 

Títol VII Infraccions i sancions

Article 33

Normativa reguladora

A més de les infraccions sancionables, de conformitat amb allò disposat a l'article 21.k) de la Llei de bases de règim local, en relació amb el present Reglament, constituiran infraccions els fets o les omissions expressament tipificats en:

a) La Llei 8/1995, de 30 de març, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, i reguladora del procediment de les infraccions i sancions.

b) El Codi alimentari espanyol i les reglamentacions tecnicosanitàries que el desenvolupin.

c) La Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris, i l'RD 1945/83, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària i normativa de desenvolupament.

d) Les disposicions en matèria fiscal, social, de comerç i sanitat general alimentària que siguin d'aplicació.

e) Les normes de l'ordenació urbana d'Inca dictades per l'Administració pública competent.

f) La Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

g) La resta de normes de l'Estat o la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que siguin d'aplicació en relació amb les conductes que regula el present Reglament.

En tots aquests supòsits la sanció a imposar serà la resultant de la norma aplicable, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient sancionador, pel procediment que, així mateix, determini aquesta.

Article 34

Òrgan competent

Correspon a la Batlia la correcció de les infraccions que es cometin respecte del present Reglament i les seves disposicions complementàries.

La incoació i la resolució dels expedients sancionadors correspon en tot cas a la persona titular de la Batlia. Els procediments es tramiten segons estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 35

Infraccions

1. Les accions i/o omissions que infringeixin el que preveu el present Reglament i la normativa municipal que el desenvolupa generen responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l'exigible a la via penal, civil o d'altre ordre en què puguin incórrer.

2. Les infraccions a què es refereix el present títol es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

Article 36

Tipificació

1. Són infraccions lleus:

a) No situar a la vista del públic el rètol indicador del número de la parada (cartró), de forma que impedeixi identificar-la.

b) Sobrepassar la senyalització de la plaça que li correspongui.

c) No tenir exposats els preus de venda al públic.

d) Incomplir les disposicions del present Reglament i de la normativa dictada per l'autoritat municipal en aplicació d'aquest i/o en el seu desenvolupament, en especial quant al Reglament de règim interior del mercats municipals permanents i les normes reguladores dels mercats municipals periòdics que no siguin tipificades com a greus o molt greus.

2. Són infraccions greus:

a) No usar bones formes i llenguatge correcte amb els representants de l'Administració, les persones usuàries i consumidores o amb la resta del col·lectiu de venedors.

b) Trobar-se persones no autoritzades despatxant en el lloc de venda, a excepció que qui provisionalment regenti la parada presenti còpia de la baixa laboral de la persona titular d'aquesta.

c) Incomplir les normes sobre control d'accessos, presència i seguretat que estableixi la Batlia, i/o els reglaments de règim interior de cada mercat o fira.

d) Incomplir les ordres dictades per l'autoritat municipal en què s'estableixi l'aplicació de mesures correctores, en les condicions i els terminis establerts.

e) Incomplir les ordres dictades per l'autoritat municipal en què s'estableixin els criteris d'unificació d'imatge corporativa de les parades.

f) No adoptar les mesures oportunes de cara a evitar la incidència negativa en el medi ambient ni mantenir les condicions mínimes de netedat i higiene de la parada i el mercat, així com de les mercaderies.

g) No tenir a disposició dels i les agents de l'autoritat municipal o controlador/a de mercats, a la parada i durant l'exercici de l'activitat comercial, els albarans i/o les factures que acreditin l'origen i la naturalesa dels productes oferts a les persones consumidores o usuàries.

h) Les infraccions lleus quan hi concorri l'agreujant de reincidència. Tendran tal consideració quan la persona infractora hagi estat denunciada per dues o més faltes lleus durant el mateix any natural.

3. Són infraccions molt greus:

a) Aquelles que impliquin falsedat i ocultacions en les declaracions o els documents exigibles reglamentàriament.

b) Dur a terme frau en la qualitat, el pes, la mesura de capacitat, el preu, l'envàs, el paquet, les etiquetes, les marques, les condicions higienicosanitàries i qualssevol altres circumstàncies anàlogues en què sigui evident l'ànim de lucre en perjudici del consumidor/a.

c) Vendre articles i objectes robats.

d) Cedir l'ús o gaudi de l'explotació de la parada, per qualsevol títol, a terceres persones sense autorització municipal.

e) No ajustar-se a la línia de venda declarada i autoritzada en funció de la concessió o autorització atorgada, o de l'establert als reglaments de règim interior de cada mercat o fira.

f) Desacatar o resistir-se a l'autoritat municipal, els seus agents o controlador de mercats, quan les ordres es donin per escrit.

g) No comparèixer a la parada, sense causa justificada, durant tres mercats consecutius o cinc d'alternatius durant el mateix exercici.

h) Alterar l'ordre públic al mercat. S'hi inclouen les accions o omissions que impedeixin el funcionament normal del servei o el dificultin de forma notòria, en perjudici de les persones venedores, compradores i públic en general que hi concorri, així com provocar altercats.

i) Instal·lar parades o exercir activitat econòmica de qualsevol tipus al recinte del mercat o fira sense autorització municipal prèvia. Així mateix, aquesta infracció provocarà la impossibilitat de formar part de la llista d'espera de noves sol·licituds pendents d'adjudicar durant un període de dos anys des de la data de la instrucció d'aquesta infracció.

j) No complir amb la normativa sanitària vigent.

k) Vendre animals vius, ja siguin de companyia, domèstics, de granja o d'abastament, que no disposin de la pertinent documentació sanitària, cartilla de vacunacions, elements de control (implants de microxips, identificatius, etc.) o de les autoritzacions per al seu trasllat.

l) Comercialitzar i vendre animals d'espècies exòtiques.

m) Dur a terme transmissió com a regal o liberalitat de qualsevol tipus d'animals.

n) Les infraccions greus quan hi concorri l'agreujant de reincidència. Tendran aquesta consideració quan la persona infractora hagi estat denunciada per dues o més faltes greus dins el mateix any natural.

 

Article 37

Sancions i la seva graduació

1. Les infraccions tipificades a l'article anterior s'han de corregir mitjançant l'aplicació de les següents sancions:

- Per infraccions lleus: advertiment o multa de 150 a 300 euros i pèrdua del lloc del mercat per un dia.

- Per infraccions greus: multa de 300,01 a 600 euros i pèrdua del lloc del mercat fins a quatre dies.

- Per infraccions molt greus: multa de 600,01 euros fins a 900 euros i revocació de l'autorització municipal d'ocupació de parades a mercats periòdics, de conformitat amb el procediment legalment aplicable.

2. Per graduar les sancions s'han de tenir en compte els següents criteris:

a) Importància o categoria de l'activitat econòmica de la persona infractora.

b) Incidència respecte dels drets de les persones consumidores i usuàries en matèria de protecció de la seva salut, seguretat i interessos econòmics.

c) Benefici il·lícit obtingut.

d) Reparació voluntària dels perjudicis causats per la persona infractora i la seva col·laboració amb l'Administració municipal.

e) Repercussió sobre la imatge del servei públic municipal.

f) Reincidència en una mateixa falta, tant si es tracta de dos mercats seguits com alternatius.

A la proposta de resolució de l'expedient sancionador s'ha de justificar expressament la concurrència i l'aplicació dels criteris esmentats.

Article 38

Infraccions complexes

1. Són les infraccions que per la seva naturalesa, repercussió o els seus efectes són regulades i tipificades en normes de sanitat, defensa de les persones consumidores i usuàries, ordenament urbanístic i de la construcció, animals domèstics, circulació viària i altra normativa que pertoqui atenent-ne el rang, la major gravetat de la infracció i de la sanció, i la major importància del bé protegit.

2. S'han de considerar actuacions infractores independents les que formin part d'un conjunt infractor complex i no incideixin en el tipus de la infracció dominant segons el paràgraf anterior, en la seva qualificació o sanció.

Article 39

Responsabilitat

Són persones responsables de les infraccions indicades al present títol les persones físiques i jurídiques, així com els comuners de les comunitats de béns i similars que, per acció o omissió, hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol i els qui es qualifiquen com a tals en el present Reglament. Són responsables en concepte d'autoria les que hagin comès directament o indirectament el fet infractor, les que hagin donat ordres i instruccions que s'hi relacionin, les que siguin les persones beneficiàries de la infracció i les que es defineixin com a tals al context del present Reglament. En cas de pluralitat de responsables, la responsabilitat ha de ser solidària.

Article 40

Incoació i resolució dels expedients sancionadors

La incoació i la resolució dels expedients sancionadors corresponen, en tot cas, a la persona titular de la Batlia. Els procediments es tramiten segons estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 41

Mesures complementàries

Sense perjudici de les facultats sancionadores a què es refereix el present títol, la Batlia adoptarà les mesures complementàries que siguin precises per a la correcció de les anomalies que es produïssin, per tal d'assegurar les condicions mínimes de seguretat i sanitat del servei. L'Administració municipal podrà immobilitzar o retirar els elements, els materials o les mercaderies vinculades a una infracció, i depositar-les sota custòdia municipal.

En tot cas, les despeses que es produeixin com a conseqüència de l'adopció de les meritades mesures complementàries correctores aniran a compte i càrrec de la persona autoritzada.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera

Tot allò que no quedi previst en el present Reglament es regirà d'acord amb el que disposen la Llei 7/96 sobre ordenació del comerç minorista; la Llei de bases de règim local i la seva normativa complementària; la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Codi alimentari espanyol i les reglamentacions tecnicosanitàries que el desenvolupin; la Llei general per a la defensa de les persones consumidores i usuàries, així com les disposicions que siguin d'aplicació en matèria de sanitat general alimentària, comerç i fiscal.

Disposició final segona

De conformitat amb allò disposat a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el present Reglament de mercats temporals entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament per la corporació, a partir de la data de publicació íntegra del text en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el termini fixat a l'article 113 de la referida Llei 20/2006.

Disposició final tercera

Queden derogades totes aquelles normes municipals d'igual o inferior categoria que s'oposin al present Reglament o regulin matèries contemplades en aquest.»

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.​​​​​​​

 

(Signat electrònicament: 30 de novembre de 2022

El batle Virgilio Moreno Sarrió)